Socialcsr_2022_graph_6_sk csr_2022_graph_6_sk
csr_2022_graph_7_sk csr_2022_graph_7_sk
csr_2022_graph_8_sk csr_2022_graph_8_sk


Naša tajná ingrediencia – naši ľudia


V roku 2022 pracovalo v Coca-Cola HBC Česko a Slovensko 869 zamestnancov, z toho 287 žien a 582 mužov.

 

Zmluvu na dobu neurčitú malo 855 zamestnancov, z toho 248 žien a 607 mužov. Na zmluvu na dobu určitú pracovalo 14 zamestnancov, z toho 6 žien a 8 mužov.

V našej firme pracovalo v roku 2022 149 líniových manažérov a 720 zamestnancov bez podriadených. 


Cars Cars

 

Na plný úväzok tu pracovalo 850 zamestnancov. V Českej republike 718, z toho 246 žien a 472 mužov. Na Slovensku 132, z toho 40 žien a 92 mužov. Na skrátený úväzok bolo prepočtom na FTE zamestnaných 19 ľudí. Formou dohody (DPP alebo DPČ) bolo v Česku a na Slovensku zamestnaných 63 ľudí.

V roku 2022 sme prijali 178 nových zamestnancov. Odišlo od nás 181 zamestnancov. Výsledkom je fluktuácia 21 %.

 Tímová práca je našou základnou hodnotou


Vysoko angažované tímy a manažéri, ktorí rozumejú svojim ľuďom, sú základom nášho úspechu. Preto pravidelne meriame spokojnosť a angažovanosť našich zamestnancov prostredníctvom prieskumov, na ktoré nadväzujú tímové akčné plány.

V roku 2022 sa index angažovanosti našich zamestnancov vyšplhal na 83 %, čo je v porovnaní s minulým rokom nárast o 5 percentuálnych bodov. Dosiahnutie tohto výsledku po extrémne náročnej sezóne, v ktorej naši zamestnanci museli uspokojiť bezprecedentný dopyt a vyrovnať sa hneď s niekoľkými krízami, je obrovským úspechom a dôkazom obrovskej odolnosti a nadšenia našich tímov.


 

Nárast hodnotenia v jednotlivých otázkach prieskumu bol viditeľný. Hnacou silou celkovej zmeny bola schopnosť našich manažérov pomáhať zamestnancom pri určovaní prioritných úloh, čo pozitívne hodnotilo 83 % z nás, a ochota kolegov pomáhať si nad rámec pracovných povinností, čo potvrdilo 90 % našich zamestnancov. K vyššej spokojnosti prispela aj skutočnosť, že sa nám podarilo znížiť priemernú hodnotu mesačných nadčasov na 5,39 hodiny zo 6,83 hodiny v roku 2021.

 

Cars Cars

Odmena a rast


Dôsledne dbáme na to, aby boli naši zamestnanci spravodlivo odmeňovaní a aby bola naša spoločnosť miestom osobného rastu. Mzdy sme v roku 2022 zvýšili priemerne o 6 %.

Balíček obľúbených zamestnaneckých výhod zahŕňa príspevok na penzijné poistenie, pitný režim, kafetériu alebo napríklad obľúbený akciový program, v rámci ktorého spoločnosť pri mesačnom nákupe akcií do výšky 3 % platu zamestnanca rovnakú hodnotu akcií zamestnancovi daruje. 36 % zamestnancov má možnosť využívať home office. Tu odporúčame model dvoch dní práce z domu a troch dní práce v kancelárii, aby sa vytvárala synergia pri osobných stretnutiach. Celkovo sme v roku 2022 prispeli na zamestnanecké výhody sumou viac ako 25,5 milióna Kč.

V roku 2022 sme interne povýšili celkovo 72 kolegov. Pokračujeme v rozvoji talentových programov, ktoré sa začínajú onboardingom pre nových kolegov, pokračujú cez Sales Academy, Supply Chain Academy s programami pre rozvoj operátorov a laborantov a končia rozvojom našich manažérov na všetkých úrovniach riadenia v rámci programov Fast Forward. Osobitné postavenie v našej spoločnosti majú programy pre mladé talenty, ako je Early Talent program stáží a Trainee program pre absolventov. Celkovo sme v roku 2022 poskytli 7644 hodín tréningov a vzdelávania. Vybraným zamestnancom hradíme štúdium a finančnú certifikáciu CIMA. Zabezpečujeme rekvalifikáciu vodičov skupiny B na skupinu C. Jedinečnou formou rozvoja je interný program Learning Labs, v rámci ktorého si kurzy pre svojich kolegov pripravujú priamo zamestnanci CCHBC.

Najlepších zamestnancov už tradične odmeňujeme bodmi do kafetérie a vyhlasujeme na celofiremných stretnutiach. Okrem tradičných ocenení Zamestnanec mesiaca a Zamestnanec roka symbolicky oceňujeme aj TOP lídrov. Nominácie na všetky tieto ocenenia môže predložiť ktorýkoľvek zamestnanec spoločnosti.


Cars Cars

 

Na riadenie výkonnosti a rast zamestnancov nám slúži interný nástroj Performance for Growth. Ide o celoročný komplexný systém riadenia a hodnotenia výkonnosti zamestnancov, ktorý je prepojený s nástrojmi pravidelnej spätnej väzby (od podriadených, kolegov z tímu, v rámci projektových tímov alebo ad hoc/spontánna spätná väzba) a plánom osobného rozvoja každého zamestnanca, ktorý ho buď posilní na jeho súčasnej pracovnej pozícii, alebo ho pripraví na budúcu pracovnú pozíciu. Výkonnosť zamestnancov a plnenie stanovených cieľov sa následne premieta do variabilnej zložky mzdy – bonusu.Bezpečnosť na prvom mieste


Pri zaisťovaní bezpečnosti našich zamestnancov ideme vždy o krok ďalej, preto sme zaviedli program Behavior based safety založený na nahlasovaní potenciálne nebezpečných situácií, ktoré potom systematicky riešime. Okrem toho nám pomáha upravovať myslenie našich zamestnancov tak, aby svojím správaním nehodám aktívne predchádzali. V rámci programu BBS sme v roku 2022 riešili 292 aktivít.

Školenie o bezpečnosti práce absolvujú povinne všetci nováčikovia v prvý pracovný deň a pravidelne sa obnovuje. Okrem toho pravidelne organizujeme informačné kampane Health and Safety week a Dni zdravia, v rámci ktorých zamestnancom poskytujeme zdarma vyšetrenia, workshopy a školenia.

Dôležitým benefitom, ktorý môže našim zamestnancom pomôcť v oblasti duševného zdravia, je Employee Assistance Program zaisťovaný spoločnosťou Morneau Shepell. Je to dôverná podpora, ktorá môže pomôcť vyriešiť široké spektrum problémov v živote. EAP ponúka rýchlu a kvalifikovanú podporu, ktorá je prístupná 24/7.

V roku 2022 sme zaznamenali 7 nehôd s pracovnou neschopnosťou a doriešili 13 z 20 nahlásených takmer nehôd.


Hovoríme s našimi zamestnancami


Naši zamestnanci nie sú organizovaní v odboroch. Funkciu odborov nahradila zamestnanecká rada, do ktorej sa zamestnanci volia na 3 roky. V Česku je do nej zapojených 15 zamestnancov, na Slovensku 5. To znamená zastúpenie 2,3 % zamestnancov. Štruktúra zamestnaneckých rád CCHBC je organizovaná aj na európskej úrovni. Stretnutia so zamestnávateľom sa konajú každý mesiac. Zamestnanecká rada disponuje vlastným rozpočtom, ktorý vynakladá na vybrané aktivity.Čerpáme z našej rôznorodosti


Medzinárodné prostredie našej spoločnosti prospieva spolupráci rozdielnych kultúr a prístupov. Len v Českej republike a na Slovensku pracujú zamestnanci 17 rôznych národností. Priemerný vek zamestnancov našej spoločnosti je v sledovanom roku 40 rokov. Podiel zamestnancov do 30 rokov bol 21 %, podiel zamestnancov vo veku 30 – 50 rokov bol 64 % a podiel zamestnancov nad 50 rokov bol 15 %.

Vážime si lojalitu našich zamestnancov. Preto významné pracovné výročia odmeňujeme peňažnými a nepeňažnými darmi a oslavujeme ich na spoločnom stretnutí. V roku 2022 nás oslávilo výročie 5, 10, 15, 20, 25 a 30 rokov 149 z nás.

Coca-Cola Team Coca-Cola Team

 

Naša skupina CCHBC smeruje k vyrovnanému zastúpeniu žien a mužov vo vedení. V Českej republike a na Slovensku bolo v roku 2022 v manažmente zastúpených 33,6 % žien. V najvyššom vedení spoločnosti – tzv. Senior Leadership Team – boli v sledovanom roku 3 ženy. Personálna, marketingová a právna riaditeľka. To pri počte 11 členov tohto tímu predstavuje 27,3 %. Pri analýze odmeňovania zarobili ženy v sledovanom roku v priemere o 16,8 % menej. Po projekte zameranom na porovnanie tohto rozdielu to bolo v decembri 2022 už len o 1,4 % menej.

 

Veronika Němcová v paneli Inšpiratívny networking Veronika Němcová v paneli Inšpiratívny networking Veronika Němcová v paneli Inšpiratívny networking

 

Podpore žien vo vedení interne venujeme rozsiahlu akciu Jún patrí ženám, v rámci ktorej prebiehajú workshopy podporujúce témy: sebavedomie žien, ženy vo vedení, návrat do práce po MD a RD. Akciu dopĺňajú inšpiratívne rozhovory s úspešnými manažérkami z CCHBC. Na tému žien vo vedení sa pravidelne vyjadrujeme na externých konferenciách. Sme napríklad dlhodobým partnerom Inšpiratívneho networkingu pre ženy vo vedení, ktorý prebieha v pražskom Opere.

Diverzite a inklúzii pravidelne venujeme informačnú kampaň „D&I Week“, kde si pripomíname našu politiku nulovej tolerancie diskriminácie na základe veku; zdravotného postihnutia; pohlavia alebo zmeny pohlavia; sexuálnej orientácie; rodinného alebo partnerského stavu vrátane tehotenstva, materstva, otcovstva alebo iného opatrovateľského stavu; rasy vrátane etnického pôvodu, národnosti alebo farby pleti; náboženského, politického alebo iného presvedčenia; pracovného pomeru na plný alebo čiastočný úväzok; akejkoľvek inej charakteristiky, v súvislosti s ktorou sa podľa miestnych právnych predpisov poskytuje právna ochrana. Politiku rovnosti striktne dodržiavame aj pri náborovom procese.

Ľudí so zdravotným postihnutím v našej spoločnosti v roku 2022 pracovalo 5, čo predstavuje 0,58 % zamestnancov. Pracovné pozície vhodné pre zamestnancov so zdravotným postihnutím sú k dispozícii napríklad v našom zákazníckom centre, kde je možné pracovať aj na 100 % z domu.


Coca-Cola je najväčšou svetovou značkou, ktorá dlhodobo podporuje komunitu LGBT+


 

The Coca‑Cola Company sa po tretí rok stala hlavným oficiálnym partnerom českého festivalu Prague Pride. V čase konania festivalu sme na hlavnú budovu spoločnosti Coca-Cola v obci Kyje opäť vyvesili špeciálny baner s dúhovou vlajkou. Otvorený postoj spoločnosti k problematike rovnosti komunity LGBT+ má obrovský vplyv na firemnú kultúru, v ktorej sa hodnoty rovnosti uplatňujú každý deň.

Prague Pride Prague Pride

Pomáhali sme tam, kde to bolo potrebné


JJar roku 2022 sa u nás niesla v znamení odštartovania pomoci utečencom z Ukrajiny zasiahnutej vojnou. Hneď na začiatku krízy sme spoločne s The Coca-Cola Company prispeli prostredníctvom Slovenského Červeného kríža utečencom sumou 100 000 EUR. Skupina CCHBC venovala na tento účel hneď na začiatku krízy finančný príspevok 1,5 milióna EUR.

Nasledovala koordinovaná pomoc, pri ktorej sa naši zamestnanci osobne zapojili ako dobrovoľníci do organizovania fungovania utečeneckých centier a zabezpečovania materiálnej pomoci. Priamo sme pomáhali kolegom z našej ukrajinskej organizačnej zložky, ktorí s nami mohli pracovať na diaľku.

 

Červený kříž Červený kříž

 

Počas roka 2022 sme prostredníctvom Červeného kríža a potravinových bánk zásobovali utečenecké centrá nápojmi.

Potravinovým bankám sme v roku 2022 darovali rekordných 530 000 litrov nápojov. Tie mali v odpísaných cenách hodnotu 13,7 milióna Kč. Ich komerčná hodnota bola trikrát vyššia. Tretina nápojov darovaných potravinovým bankám putovala do utečeneckých centier. Prostredníctvom Červeného kríža putovalo do utečeneckých centier ďalších takmer 80 000 litrov nápojov.

  

Leto poznamenal v Česku požiar v Hřensku. Úsilie hasičov, ktoré až po niekoľkých týždňoch napokon vyústilo do uhasenia požiaru, podporovala dodávkami nápojov aj naša spoločnosť. Okrem nápojov pre hasičov v hodnote viac ako 600 000 Kč venovala spoločnosť spolu s The Coca-Cola Company národnému parku 500 000 Kč na obnovu zničenej turistickej infraštruktúry. Hlavné turistické atrakcie parku sú teraz aj vďaka tomuto príspevku opäť prístupné.

Hřensko Hřensko

Hřensko Hřensko

 


Na mieste vyrástol vďaka spomínanému grantu nový informačný systém, ktorý tvoria mapy a nové smerovníky.

Pre nebezpečenstvo pádu stromov musel byť uzavretý Gabrielin chodník, ktorý viedol návštevníkov k Pravčickej bráne. Nové značenie ukázalo turistom alternatívnu trasu, ktorá je bezpečná a umožňuje neuveriteľné výhľady na skalné masívy aj následky požiaru. Na chodník sa kúpil aj nový ďalekohľad. Pre pohodlie návštevníkov je lemovaný novými lavičkami na pieskovcových pilieroch.


Uzatvárali sme strategické partnerstvá, ktoré presahujú hranice nášho obchodného sveta


Natura - kojenecká Natura - kojenecká

 

Značka Natura má vo svojom produktovom rade aj dojčenskú vodu, ktorá sa v partnerstve spojila s Ústavom pre matku a dieťa v pražskom Podolí. Na oslavu tohto partnerstva sa zorganizovala konferencia o zdravom pitnom režime mamičiek a uzavrela sa zmluva o bezplatnom dodávaní nápojov. Klientky tejto uznávanej inštitúcie si tak nielen v poradniach môžu dopriať vodu dojčenskej kvality zdarma.


 

V pražskom Motole otvorila Nadácia McDonald's prvý Dom Ronalda McDonalda v Českej republike. Tento dlho budovaný a očakávaný projekt poskytuje ubytovanie rodinám dlhodobo chorých detí, ktoré sa vo väčšine prípadov liečia práve v nemocnici v Motole.

Naša spoločnosť prispela pri stavbe domu bezplatným požičaním chladiacich zariadení pre vybavenie domu a začala do domu bezplatne dodávať naše nápoje.

 

Netřesky na základní škole Bratří Venclíků Netřesky na základní škole Bratří Venclíků

Naši zamestnanci sa dobrovoľne zapojili opäť o trochu viac


Vánoční trhy Vánoční trhy

Do dobrovoľníckych aktivít v rámci pracovného času sa v roku 2022 zapojilo 98 našich zamestnancov. To predstavuje 11 % z celkového počtu. Celkovo odpracovali 1059 dobrovoľníckych hodín, čo v porovnaní s 549 hodinami z roku 2021 predstavuje rapídny nárast. Týždeň pred Vianocami patril v Coca-Cola HBC charitatívnym trhom, v rámci ktorých zamestnanci prispievali na program Coke Angels, ktorý pomáha kolegom v ťažkých rodinných situáciách. Okrem toho mohli v stánku s propagačnými predmetmi partnerských neziskových organizácií podporiť nákupom ďalšie šľachetné účely. Vianočné charitatívne trhy potom zavŕšila tradičná charitatívna aukcia. Na ďalšie roky sme obnovili grantový program, v rámci ktorého môžu zamestnanci požiadať o pitný režim na komunitné akcie, ktoré vo svojom voľnom čase organizujú.


Opäť sme mladým ľuďom otvárali cestu k lepšej práci


Projekt Youth Empowered, ktorý v roku 2022 fungoval ešte pod názvom To dáš!, poskytol tréning pre budúce zamestnanie alebo dokonca priamo prácu rekordnému počtu 6610 mladých ľudí v Českej republike a na Slovensku. Projektom už prešlo celkovo 17 857 ľudí. V Českej republike odviedla veľkú časť práce sociálna personálna agentúra prevádzkovaná Nadáciou Terezy Maxovej deťom a Medzinárodná federácia koučov, ktorá poskytovala v rámci programu tréningy. Na Slovensku pomáhala predovšetkým znevýhodneným mladým ľuďom organizácia getCLIENTS v spolupráci s neziskovou organizáciou Úsmev ako dar. Ťažisko projektu sa teraz presúva na tréningy a prednášky, ktoré vedú priamo manažéri spoločnosti Coca-Cola HBC, a na online vzdelávaciu platformu youthempowered.cz, kde spoločnosť sprístupňuje mladým ľuďom bezplatné vzdelávacie kurzy.


 

Medzi študentmi vysokých škôl znovu rezonovala súťaž Coca-Cola HBC Management Challenge, v rámci ktorej mali študentské tímy možnosť riešiť prípadové štúdie z reálneho podnikateľského prostredia. Prize money a deň s riaditeľom našej spoločnosti nakoniec vyhral tím Sasalele z VŠE. Celý report tu.

Dlhodobo sme partnermi najväčších študentských organizácií. Na stredných školách je to organizácia Junior Achievement a na vysokých školách AIESEC. Podporili sme viacero podujatí našich partnerských škôl, napríklad tradičný StreTech na ČVUT. Na ČVUT sme sa stali partnermi aj v jedinečnom projekte robotického baru.

Vánoční trhy Vánoční trhy

Pohybom pre dobrú vecPrešov Prešov

 

Sme hrdí na to, že sme sa aj v roku 2022 stali partnerom podujatia Teribear hýbe Prahou, kde pomáhali nielen nabehané kilometre našich zamestnancov, ale aj finančný príspevok a darované nápoje. Nadviazali sme na podporu hier hendikepovanej mládeže Emil Open, podporovali sme športové akcie Jedličkovho ústavu ako Kolobežka deň a znovu sme podporili skvelú tradíciu Nočných behov pre Svetlušku.


Kaviareň, kde je pitie na nás


 

Naše výrobky pomáhajú v charitatívnej TA kaviarni Jedličkovho ústavu a Kaviarni potme od Svetlušky – nadačného fondu Českého rozhlasu.

Prešov Prešov

Sme dobrým susedom


Komunitné akcie všetkých typov sme v roku 2022 podporili viac než 260 závozmi našich nápojov. To je viac ako jeden závoz na každý pracovný deň.


stopzewling stopzewling

 

S vedením mestskej časti Praha 14 sme v kontakte najmä prostredníctvom zastúpenia v jej rade pre zapájanie verejnosti. Najčastejšie sa tu diskutuje o spoločnej stratégii udržateľnosti mestskej časti v rámci Agendy 21. Okrem toho sa s Prahou 14 dlhodobo podieľame na organizovaní rôznych kultúrnych komunitných akcií.

Komunitný život v Prahe 14 sme podporovali komunikáciou so združeniami voľného času, ako je Stop Zevling, ktorý v roku 2022 zorganizoval letný aj zimný festival so športovým zápasom.


V Tepliciach nad Metují sme sa opäť stali partnerom Medzinárodného festivalu horolezeckých filmov a výnimočne aj osláv výročia mesta, ktoré sme spojili s oslavami 30 rokov závodu Natura. Z komunitných podujatí v Broumovsku sme podporili napríklad tradičné Broumovské diskusie alebo preteky horských bicyklov MTB Trilogy.


Certifikácie, audity a zhrnutie


O komunitných a charitatívnych aktivitách pravidelne reportujeme v rámci skupinového reportu IAR. Dáta pravidelne podliehajú auditu. Podľa vykázaných údajov za rok 2022 sme v Českej republike venovali 184 493 EUR na charitatívne a 385 896 EUR na komunitné účely. Na Slovensku to bolo 120 436 EUR na charitatívne účely a 31 681 EUR na komunitné účely. Zahŕňa to aj hodnoty materiálnych darov a podporených environmentálnych komunitných projektov.

Ďalšie relevantné certifikácie a audity zo sociálnej oblasti:

  • ISO 45001 – Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci