Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Nižšie uvádzame Oznámenie o ochrane osobných údajov

 

Úvod

Webovú lokalitu www.coca-colahellenic.com prevádzkuje člen skupiny spoločností Coca-Cola HBC, ktorej hlavnou materskou spoločnosťou je spoločnosť Coca-Cola HBC AG (zaregistrovaná vo Švajčiarsku s číslom spoločnosti CHE - 235.296.902 a sídlom spoločnosti na adrese Turmstrasse 26, 6312 Steinhausen, Švajčiarsko).

Všetky odkazy na „náš“, „nás“, „my“ alebo „spoločnosť“ v predmetných zásadách a v oznámení o možnosti uplatňovania sa považujú za odkazy na spoločnosť Coca-Cola HBC AG a jej dcérske spoločnosti (podľa okolností).

Spoločnosť Coca-Cola HBC sa snaží chrániť súkromie všetkých návštevníkov webovej lokality www.coca-colahellenic.com a všetky osobné údaje, ktoré nám prípadne poskytnete.

Účelom predmetného Oznámenia o ochrane osobných údajov je pomôcť vám porozumieť tomu, čo robíme s osobnými údajmi, ktoré od vás získame. Poskytnutím osobných údajov potvrdzujete, že prijímate predmetné Oznámenie o ochrane osobných údajov a súhlasíte s tým, že získavame, používame a poskytujeme vaše osobné údaje v súlade s opisom v predmetných Zásadách ochrany osobných údajov. Ak s oznámením nesúhlasíte, neposkytujte nám, prosím, svoje osobné údaje.


Zásady ochrany osobných údajov sa týkajú týchto oblastí:

 

Čo sú osobné údaje

Osobné údaje sú informácie o identifikovateľnom jednotlivcovi v súlade s vymedzením v platných právnych predpisoch, ako sú meno, e-mailová adresa a telefónne číslo.

 

Osobné údaje, ktoré od vás získavame a použitie získaných údajov

Vo všeobecnosti môžete navštíviť túto webovú lokalitu bez toho, aby ste nám oznámili, kto ste alebo poskytli nejaké osobné informácie. Naše webové servery získavajú zdrojové IP adresy, z dôvodov IT, a umožňujú vám pripojiť sa k našej platforme, na ktorej poskytujeme služby. Nezískavajú však e-mailové adresy návštevníkov. Webová lokalita okrem toho obsahuje určité časti, v ktorých potrebujeme získať vaše osobné údaje na konkrétny účel, napríklad aby sme vám mohli poskytnúť určité informácie, o ktoré ste požiadali a na základe žiadosti vás zaregistrovať na našej webovej lokalite.

To sa deje pri použití on-line formulárov a každom zaslaní údajov e-mailom. Budeme vás informovať, že nie ste povinní poskytnúť nám dodatočné informácie, o ktoré vás požiadame a ktoré nie sú nutné alebo odôvodnené v záujme poskytnutia služieb, o ktoré ste požiadali.

Dotknutá osoba

Zhromažďované údaje

Účely zhromažďovania

Dôvody zhromažďovania


Návštevník našej webovej lokality


IP adresa, názov domény, verzia prehliadača a operačného systému, údaje o prenose, lokalizačné údaje, webové denníky


merať počet návštev, priemerný čas strávený na lokalite, zobrazené stránky

oprávnený záujem merať používanie a zlepšiť obsah našej webovej lokality

meno, e-mailová adresa prijatá od návštevníka našej webovej lokality


poskytnúť vám informácie o našich reklamných ponukách, novinkách, podujatiach (bulletiny a iné publikácie), informácie o vzťahoch s investormi alebo kópie našich výročných správ a spravovať záznamy v rámci predplatiteľských služieb (korporátnej webcastovej služby alebo služby zasielania e-mailových upozornení)


váš predchádzajúci súhlas vyjadrený začiarknutím príslušného políčka pri poskytovaní vašich osobných údajov našej spoločnosti


meno, adresa, telefónne a faxové číslo, e-mailová adresa; prijaté od návštevníka našej webovej lokality

odpovedať na vaše otázky alebo spracovať vaše žiadosti v súvislosti s vašimi informáciami

prijať príslušné opatrenia na vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy


Podnikový zákazník/Dodávateľ
meno, adresa, telefónne a faxové číslo, e-mailová adresa, daňové údaje, bankový účet; získané od nášho podnikového zákazníka/dodávateľa na predaj a dodávky tovaru a prijímanie objednávok služieb, realizáciu dodávok, fakturáciu, alokáciu platieb, na poskytovanie alebo prijímanie požadovaného tovaru a služieb plnenie vzájomných zmluvných povinností 
meno, adresa, telefónne číslo,  e-mailová adresa získané od nášho podnikového zákazníka/dodávateľa udržiavať obchodné vzťahy a vyhodnocovať úroveň našich služieb (napr. prostredníctvom prieskumov spokojnosti zákazníkov atď.) náš oprávnený záujem udržiavať naše obchodné vzťahy, vyhodnocovať skúsenosti zákazníkov, identifikovať oblasti zlepšenia našej výkonnosti a rozvoja podnikania a v prípade potreby prijímať nápravné opatrenia.
meno, adresa, telefónne číslo,  e-mailová adresa získané od nášho podnikového zákazníka kontaktovať našich zákazníkov na marketingové a propagačné účely/iniciatívy súvisiace s produktmi/službami, ktoré ponúkame náš oprávnený záujem na výkone a rozvoji nášho podnikania alebo súhlas (podľa potreby).

meno, adresa, telefónne a

boj proti úplatkárstvu, boj proti praniu špinavých peňazí, sankcie, program Poznaj svojho zákazníka, kontroly úverovej bonity a v rámci boja proti podvodom

dodržiavanie súladu s právnymi požiadavkami, plnenie zmluvy, súhlas (podľa potreby), oprávnený záujemPotenciálny podnikový zákazník/Potenciálny dodávateľ

meno, adresa, telefónne a faxové číslo, e-mailová adresa, daňové údaje, bankový účet; získané od nášho podnikového zákazníka/dodávateľa

na predzmluvné hodnotenia a posúdenia potenciálnych zákazníkov a dodávateľov (napr. v rámci výberového konania) a na prijatie opatrení na vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy s nami.

náš oprávnený záujem alebo na prijatie opatrení na vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy s nami
meno, telefónne číslo, e-mailová adresa, na marketingové a propagačné účely/iniciatívy súvisiace s produktmi/službami, ktoré ponúkame Váš predchádzajúci súhlasúverová bonita, trestná/podvodná činnosť, ID dokumenty, ratingové hodnotenia, zoznamy politicky exponovaných osôb a sankcií

 

boj proti úplatkárstvu, boj proti praniu špinavých peňazí, sankcie, program Poznaj svojho zákazníka, kontroly úverovej bonity a v rámci boja proti podvodomdodržiavanie súladu s právnymi požiadavkami, súhlas (podľa potreby), oprávnený záujem

Kontaktná osoba zákazníka/dodávateľa


meno, adresa, telefónne a faxové číslo, e-mailová adresa, predvoľby oznámení prostredníctvom správ SMS, osobné predvoľby

na účely kontaktovania zákazníka/dodávateľa s obchodným cieľom (napr. prijatie objednávky, žiadosť o službu), udržiavanie vzťahov so zákazníkom, poskytovanie aktuálnych informácií o marketingových a propagačných kampaniach zákazníkom

plnenie vzájomných zmluvných povinností alebo na základe nášho oprávneného záujmu na výsledkoch a rozvoji našej obchodnej činnosti alebo súhlasu (podľa potreby)*

 Zákazník


meno, adresa, telefónne a faxové číslo, e-mailová adresa ID číslo a daňový kód

zapojenie zákazníkov do reklamných alebo propagačných kampaní

poskytovanie našich služieb na základe podmienok reklamných alebo propagačných kampaní

meno, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresa


reagovať na oznámené problémy s produktmi alebo na otázky o produktoch na bezplatnej telefónnej linke služieb spotrebiteľom


oprávnený záujem na zabezpečení kvality a bezpečnosti našich produktov, poskytovanie služieb a zaručenie spokojnosti našich spotrebiteľov


Uchádzač o zamestnanie
meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, odborná spôsobilosť, prax a vzdelanie; predložené uchádzačom o zamestnanie   oprávnený záujem na posúdení vašej žiadosti pred uzavretím pracovnej zmluvy s našou spoločnosťou
 verejne prístupné údaje o uchádzačovi o zamestnanie týkajúce sa kontaktných informácií, odkazy na sociálne siete, odborná spôsobilosť, prax a vzdelanie spravovanie uchádzačov na rozšírenie, overenie a aktualizovanie údajov uchádzača s cieľom zabezpečiť platnosť a úplnosť týchto údajov súhlas
videozáznam pohovoru
vedenie pohovoru
súhlas
výsledky testov a posúdení v priebehu náboru spravovanie uchádzačov, na vykonanie hodnotenia individuálnych zručností a kompetencií súhlas

Ďalšie vysvetlenia týkajúce sa vašej žiadosti o prijatie do zamestnania v spoločnosti Coca-Cola Hellenic Bottling Company AG ("CCHBC") nájdete na stránke Global Candidate Privacy Notice.

Zakladateľ/pracovníci startupu

 

Meno vedúceho tímu, e-mailová adresa, odkaz a umiestnenie na profesionálne sociálne médiá

meno, titul a stručný životopis vybraných členov základného tímu

finančné údaje o startupe

Ponúkať startupom podporu pri implementácii, pomáhať startupom rásť spoluprácou s našimi obchodnými jednotkami Posúdenie investičných a/alebo partnerských príležitostí 

 

Pokiaľ ide o všetky osobné údaje požadované na účely plnenia zmluvy našej spoločnosti s vami/s vašou spoločnosťou, ak nám neposkytnete tieto osobné údaje, nebudeme vám schopní poskytnúť požadovanú službu, ako sa uvádza vyššie. Naopak pri celom spracúvaní údajov platí, že keď nám poskytnete svoj súhlas, máte nárok na jeho odmietnutie alebo odvolanie, kedykoľvek a bez akéhokoľvek škodlivého vplyvu na kontakt, ktorý s nami prípadne máte.
Keď od vás s vaším súhlasom získame osobné údaje, ako je vaše meno a e-mailová adresa (napríklad prostredníctvom použitia on-line formulárov alebo e-mailu), v okamihu získania osobných údajov vás budeme informovať o tom, ako tieto údaje použijeme.

Poskytovanie údajov. Kto sú príjemcovia vašich osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sa budú uchovávať v dátovom centre hosťovanom v Crawley v Spojenom kráľovstve a bude ich uchovávať spoločnosť s názvom Rackspace, ktorá má svoje druhé sídlo v Írsku. K týmto údajom môžu pristupovať alebo tieto údaje môžu byť poskytnuté nášmu personálu mimo Spojeného kráľovstva, tretím stranám, obchodným partnerom, orgánom štátnej správy a orgánom presadzovania práva, právnym nástupcom nášho podniku a dodávateľom, s ktorými uzavrieme dohodu o spracúvaní údajov v našom mene, pričom niektoré z týchto subjektov, ktoré konajú v náš prospech na účely a odôvodnenia stanovené v predmetných zásadách, môžu sídliť mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Kategórie príjemcov

Účel zdieľania

spoločnosti v rámci skupiny spoločností Coca-Cola Hellenic a/alebo poskytovatelia služieb tretích strán, ktorí spracúvajú údaje v našom mene

na poskytovanie našich produktov a služieb

poskytovatelia služieb tretích strán, akákoľvek dcérska spoločnosť/prepojený podnik spoločnosti Coca-Cola HBC, ktorý zapojíme do poskytovania služieb, ktoré si vyžiadate alebo ktoré si vyžiadame my na vyššie uvedené účely

poskytovanie služieb, o ktoré ste požiadali

obchodný partner

poskytovanie služieb, o ktoré ste požiadali

orgány štátnej správy

splnenie právnej požiadavky

orgány presadzovania práva

splnenie právnej požiadavky

právni nástupcovia nášho podniku a dodávatelia

poskytovanie služieb, o ktoré ste požiadali

úverové referenčné agentúry, agentúry na predchádzanie podvodom, spoločnosti v rámci skupiny spoločností Coca-Cola Hellenic a/alebo poskytovatelia služieb tretích strán, ktorí spracúvajú údaje v našom mene

boj proti úplatkárstvu, boj proti praniu špinavých peňazí, sankcie, program Poznaj svojho zákazníka, kontroly úverovej bonity a v rámci boja proti podvodom

Ak nám pošlete osobné informácie, vyjadrujete svoj súhlas s takýmto zdieľaním.


Prenášajú sa vaše osobné údaje mimo EÚ?

Keďže spoločnosť Coca-Cola HBC pôsobí v mnohých krajinách, k vašim osobným údajom, konkrétne údajom, ktoré nahráte prostredníctvom sekcie lokality Kariéra, môžu mať prístup zamestnanci alebo dodávatelia, ktorí sa nachádzajú na mieste mimo EÚ, na ktorom môžu platiť menej prísne právne predpisy na ochranu údajov než v EÚ, vaše osobné údaje môžu byť k takýmto subjektom prenesené alebo sa môžu u nich uchovávať. Vždy sa však snažíme zabezpečiť, aby sa na vaše osobné údaje vzťahovala rovnaká úroveň ochrany, aká by bola poskytnutá v rámci EÚ vrátane snahy o zabezpečenie toho, že sa vaše osobné údaje budú uschovávať zabezpečené a používať len v súlade s našimi pokynmi a na dohodnutý účel(y). 

Európska komisia schválila určité krajiny mimo EÚ ako krajiny poskytujúce v zásade rovnocennú ochranu k ochrane poskytovanej právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov, a preto sa nevyžadujú žiadne dodatočné záruky na vývoz osobných informácií do týchto jurisdikcií (úplný zoznam pozri tu http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). V krajinách, ktoré neboli takto schválené (ako je napríklad Rusko), buď požiadame o váš súhlas s prenosom, alebo údaje prenesieme podľa zmluvných podmienok schválených Európskou komisiou, ktorými sa ukladajú povinnosti rovnocennej ochrany údajov priamo príjemcovi, okrem prípadov, keď nám platené právne predpisy o ochrane osobných údajov umožňujú vykonávať takéto prenosy bez uvedených formalít.

Ak máte záujem o kópiu špecifický záruk, ktoré sa uplatňujú pri vývoze vašich osobných údajov, kontaktujte nás v súlade s oddielom Kontaktujte nás.

Všetky strany mimo EÚ, ktorým sa budú prenášať osobné údaje, spracúvajú údaje, plnia a uskutočňujú príkazy a poskytujú pomocné služby v našom mene. Môžeme tiež postúpiť agregované informácie o používaní našej lokality tretím stranám, nebudú však zahŕňať informácie, ktoré je možné použiť na vašu identifikáciu. Vyhradzujeme si právo poskytnúť vaše osobné údaje podľa zákonných požiadaviek alebo ak sa domnievame, že je takéto poskytnutie nutné na ochranu našich práv a/alebo je v súlade so súdnym konaním, súdnym príkazom, žiadosťou regulátora alebo iným zákonným postupom, ktorý nám bol uložený.

Okrem prípadov, keď sa to vyžaduje zo zákona, nebudeme zdieľať, predávať ani distribuovať žiadne osobné údaje, ktoré nám poskytnete, bez vášho súhlasu.

Ak sa náš podnik stane súčasťou spoločného podniku s iným obchodným subjektom, bude mu predaný alebo sa s ním zlúči, vaše údaje poskytneme našim novým obchodným partnerom alebo vlastníkom.Ako chránime vaše osobné údaje

Používatelia vo veku 16 rokov a mladší

Ak máte 16 alebo menej rokov, musíte pred tým, ako nám poskytnete svoje osobné údaje, získať povolenie svojich rodičov alebo opatrovníkov. Používatelia bez tohto súhlasu nám nesmú poskytovať svoje osobné údaje.

 

Iné webové lokality

Naša webová lokalita obsahuje prepojenia na iné webové lokality, nad ktorými nemáme kontrolu a nevzťahujú sa na ne predmetné Zásady ochrany osobných údajov. Ak budete pristupovať na iné lokality prostredníctvom uvedených prepojení, prevádzkovatelia týchto lokalít môžu od vás získavať informácie, ktoré použijú v súlade so svojimi zásadami ochrany osobných údajov, pričom tieto zásady sa môžu líšiť od našich zásad. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za ich zásady ani za spracúvanie vašich osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si najskôr prečítali oznámenia o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie, ako aj podmienky a požiadavky všetkých webových lokalít, ktoré sú prepojené s našou lokalitou, na ktoré sa naša lokalita odkazuje alebo s ktorými má spoločné rozhranie, a až potom poskytli takýmto webovým lokalitám tretích strán svoje osobné údaje.

Zabezpečenie získaných údajov a uchovávanie údajov

Uplatňujeme prísne fyzické, elektronické a administratívne bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich údajov pred prístupom neoprávnených osôb a nezákonným spracúvaním, náhodnou stratou, zničením a poškodením on-line i off-line. Vaše údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude nutné na stanovený účel ich získania a následne ich budeme uchovávať tak dlho, ako sa stanovuje v právnych predpisoch.

Spoločnosť CCHBC uchováva osobné údaje v identifikovateľnom formáte len po obdobie, ktoré je nutné, ako sa stanovuje na základe účelu spracúvania, na ktorý boli údaje získané.

Spoločnosť CCHBC nesmie uchovávať osobné údaje dlhšie, než je nutné na naplnenie stanovených zákonných obchodných účelov alebo než sa vyžaduje v platných právnych predpisoch. 

Spoločnosť CCHBC stanovuje obdobie uchovávania osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi a nariadeniami v rámci záznamu o spracúvaní. 

Spoločnosť CCHBC musí odôvodniť požiadavky na uchovávanie osobných údajov po dlhšie obdobie, než je maximálna lehota uchovávania podľa jednotlivých obchodných a regulačných požiadaviek (ak je to potrebné). 

Niektoré údaje sa musia uchovávať na účely ochrany záujmov spoločnosti, zachovania dôkazov a vo všeobecnosti dodržania dobrých obchodných postupov. Medzi dôvody na uchovávanie údajov patria:

  • spor,
  • vyšetrenie nehody,
  • vyšetrenie bezpečnostného incidentu,
  • regulačné požiadavky,
  • ochrana duševného vlastníctva.

 

Internetové prenosy a vzdanie sa zodpovednosti

Spoločnosť Coca-Cola HBC AG síce uplatňuje primerané opatrenia na ochranu pred vírusmi a inými škodlivými zložkami, povaha internetu je však taká, že neumožňuje zaručiť neprerušený alebo bezchybný prístup na webovú lokalitu, ani to, že táto webová lokalita, jej servery či e-maily, ktoré prípadne pošleme, nebudú obsahovať vírusy alebo iné škodlivé zložky.

 

Naše kontaktné údaje a vaše práva na prístup k vašim osobným údajom a na ich aktualizáciu

Pristupovanie k údajom, ich aktualizácia a odstraňovanie

Máte nárok na zobrazenie osobných údajov, ktoré o vás držíme. Môžete nás tiež požiadať, aby sme vykonali nutné zmeny v záujme zabezpečenia ich presnosti a aktuálnosti, alebo odstránili osobné údaje, ktoré o vás držíme. Môžete nás tiež informovať o tom, že si želáte obmedziť spracúvanie údajov alebo máte námietky voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré o vás držíme. V takom prípade nás kontaktuje a použite kontaktné údaje uvedené v oddiele Kontaktujte nás nižšie. Máte tiež nárok na to, aby ste poskytli osobné údaje, ktoré o vás držíme, inému poskytovateľovi služieb podľa vlastného výberu.

 

Odvolanie súhlasu

V prípade, že vás požiadame o súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré o vás držíme, tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. V takom prípade nás kontaktujte a použite kontaktné údaje uvedené v oddiele Kontaktujte nás nižšie.

 

Sťažnosť

Máte právo sťažovať sa na príslušnom úrade pre ochranu údajov zaslaním sťažnosti. Kontakty na úrad pre ochranu údajov nájdete tu http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

 

Kontaktujte nás

Ak máte nejaké pripomienky k spôsobu, akým používame vaše osobné údaje alebo nejaké otázky týkajúce sa predmetného oznámenia o ochrane súkromia a oznámenia o použití súborov cookie, kontaktujte nás na tejto e-mailovej adrese: [email protected]. Uvítame vaše otázky a prípadné návrhy týkajúce sa Oznámenia o ochrane osobných údajov a Oznámenia o používaní súborov cookie.

Ak chcete formálne uplatniť svoje práva súvisiace s vašimi osobnými údajmi, ktoré spracúvame, pošlite žiadosť prostredníctvom nižšie uvedeného prepojenia:

Webový formulár

alebo nás kontaktujte na tejto e-mailovej adrese: [email protected]

 

Spôsob uskutočňovania zmien Zásad ochrany osobných údajov a Zásad používania súborov cookie

Pravidelne nahliadajte do dokumentov Zásady ochrany osobných údajov a Zásady používania súborov cookie, aby ste boli informovaní o prípadných zmenách. Vyhradzujeme si právo upraviť alebo doplniť predmetné zásady, o všetkých rozsiahlych zmenách vás však budeme informovať na tejto webovej lokalite aspoň 30 dní po danej zmene a ak je to vhodné prostredníctvom e-mailového oznámenia.