Životné prostredie

Zodpovedný prístup: chceme minimalizovať náš vplyv na životné prostredie.

Environmentálna politika

Vzťah k životnému prostrediu je pre náš udržateľný rozvoj úplne kľúčový. Preto v rámci našich technických možností a pri dodrživaní vysokých štandardov kvality sústavne pracujeme na znižovaní dopadu našej činnosti na životné prostredie.

Hospodárenie s vodou

Voda je základnou zložkou našich produktov a záleží nám na jej najúčinnejšom využívaní. Pomocou zavádzania nových technologických postupov umožňujúcich recykláciu vody, investícií do modernizácie zariadení s vyššou efektivitou využívania vody a ďalších metód sa nám darí neustále znižovať množstvo vody používanej vo výrobných procesoch. V tomto smere chceme pokračovať aj naďalej.

Zaviedli sme a certifikovali princípy EWS (European Water Stewardship), ktoré sa zameriavajú na ochranu vodných zdrojov. Vykonali sme tiež rozsiahlu štúdiu a analýzu rizík vodných zdrojov relevantných pre výrobný závod v Prahe-Kyje a prijali sme opatrenia eliminujúce riziká vyplývajúce z prevádzkových činností nášho závodu.

water management water management

Hospodárenie s energiami

Rovnako ako je naším cieľom znižovať množstvo použitej vody, usilujeme aj o znižovaní našich energetických nárokov. Veríme, že testovaním nových technológií s vyššou účinnosťou sa nám aj naďalej bude dariť znižovať spotrebu každý rok o niekoľko jednotiek percent. Nová technológia umývania fliaš nám tak napríklad umožnila znížiť spotrebu pary umývačky fliaš o 75 percent a vody o 45 percent. Pre výrobný závod navyše odoberáme 100 % elektriny z obnoviteľných zdrojov.

Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko zaviedla systém hospodárenia s energiami a bola úspešne certifikovaná podľa ISO 50001.

Nakladanie s odpadmi

Neustále pracujeme na tom, aby sme znížili množstvo produkovaných odpadov a zvyšovali podiel recyklovaného odpadu. Dôsledne triedime nielen odpad pochádzajúci z výroby či skladu, ale aj ten bežný - kancelársky. V priestoroch kancelárií sú nainštalované kontajnery na triedený odpad a zamestnanci sú osvetou vedení k tomu, aby odpad správne triedili.

Pevný odpad sa nám darí triediť z viac ako 90 percent. Naším cieľom do roku 2020 je absolútne eliminovať skládkovanie odpadov.

V Českej republike je Coca‑Cola zapojená do integrovaného Systému združeného plnenia EKO-KOM, na ktorého vzniku sa tiež v polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia podieľala. Obalový odpad je v tomto systéme chápaný ako neoddeliteľná súčasť komunálneho odpadu a tvorí v ňom približne jednu tretinu. Komunálne triedenie odpadu prostredníctvom siete farebných kontajnerov je dnes dostupné 99 percentám slovenskej populácie a z hľadiska geografického pokrytia je jedným z najlepších v Európe.

Na Slovensku si po­vinnosti v tejto oblasti si plníme v spolupráci s organizáciou ENVI-PAK, na vzniku ktorej sme sa od svojho založenia podieľali. Historicky prvá organizácia svojho typu na Slo­vensku ENVI-PAK, ktorá sa v súčasnosti po­dieľa na financovaní zberu a triedenia obalov vo viac ako 1 600 obciach. Do systému zberu, triedenia a zhodnoco­vania obalov je prostredníctvom ENVI-PAK zapojených viac ako 1 200 organizácií, ktoré v roku 2015 uviedli na trh zhruba 200 000 ton obalov. Európska únia ukladá svojim členom povin­nosť od roku 2020 recyklovať 50 % odpadu z domácností. K tejto méte má Slovensko zatiaľ ďaleko, preto je pre ENVI-PAK veľkou výzvou a poslaním organizovať zber a zhod­nocovať obaly z domácností tak, aby bolo možné uvedený cieľ dosiahnuť a pomôcť tak našim klientom, obciam a mestám plniť ich zákonné povinnosti a spoločnými silami budovať čistejšie Slovensko.

Spolu s Coca‑Cola To dáš!

Pomáháme mladým lidem uspět a růst... Projekt To dáš! si klade za cíl zajistit a poskytnout trénink mladým lidem, které čeká jejich zpravidla první zkušenost s pracovním trhem a dále pak zprostředkovat práci či pracovní zkušenost znevýhodněným mladým lidem. Vytváří podmínky, které jsou nezbytně nutné pro úspěšné hledání pracovního místa a udržení si zaměstnání.

EKO-KOM EKO-KOM

Emisie skleníkových plynov

Sme si vedomí negatívneho vplyvu skleníkových plynov, a preto sa snažíme správať tak, aby sme neprispievali k nárastu ich množstva. Snažíme sa minimalizovať množstvo odpadov i spotrebovanej energie.

Pri chladení spoliehame na využívanie technológií (striktne bez fluórovaných uhľovodíkov HFC), ktoré majú čo najmenší vplyv na emisie skleníkových plynov. Ako chladiaci prostriedok využívame CO₂, ktorý sa radí medzi prírodné chladiace prvky, pretože sa vyskytuje voľne v prírode, je prirodzenou zložkou biosféry a je relatívne neškodný. Oxid uhličitý nepoškodzuje ozónovú vrstvu a má nízky skleníkový efekt.

Pri investíciách hľadíme na to, či dané technológie zodpovedajú súčasným vysokým nárokom aj z hľadiska ich čo možno najmenších vplyvov na životné prostredie. Robíme všetko pre to, aby sme našu uhlíkovú stopu naprieč všetkými procesmi čo možno najviac zmenšili.

Suroviny

Pozorne sledujeme používanie surovín a ďalších materiálov v našom výrobnom závode. Pracujeme na zlepšení v piatich kľúčových oblastiach:

  • Zníženie a optimalizácia hmotnosti a objemu obalov
  • Optimalizácia paliet
  • Používanie recyklovaných materiálov všade tam, kde je to technologicky možné
  • Povzbudenie spotrebiteľov k triedeniu odpadov
  • Podpora inovačných riešení obalov v tzv. uzavretom cykle (recyklácia)
raw materials raw materials

Efektívnosť logistiky

Politika správy vozového parku firmy Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko je založená na používaní automobilov s optimálnou kapacitou, ktoré plnia aktuálne emisnú normu EURO 5. Takmer 100 percent našich vozidiel jazdí na naftu, pretože naftové motory sa vyznačujú nízkou spotrebou paliva. Manipulačná technika je zo 100% poháňaná elektrinou v súlade s našou environmentálnou politikou, pričom elektrina odoberaná výrobným závodom je plne z obnoviteľných zdrojov.