Terms of Use

Podmienky používania

NAŠE PODMIENKY POUŽÍVANIA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY SÚ UVEDENÉ NIŽŠIE.

Ďakujeme vám za návštevu tejto webovej stránky. Táto stránka (spolu s Oznámením o ochrane osobných údajov a oznámení o súboroch cookie, a Zásadami o ochrane osobných údajov v životopisoch) uvádza podmienky, za ktorých môžete používať túto webovú stránku (ďalej len „Stránka“) („Podmienky používania“). Váš prístup na Stránku a jej používanie sú predmetom týchto Podmienok používania a všetkých príslušných zákonov a predpisov. Vstupom na Stránky a ich používaním akceptujete, bez obmedzenia alebo výhrad, tieto Podmienky používania a beriete na vedomie, že akékoľvek iné dohody medzi Vami a spoločnosťou Coca-Cola HBC v tejto oblasti sú nahrádzajú týmito Podmienkami. Ak nesúhlasíte a neprijmete, bez obmedzenia alebo výhrad, tieto Podmienky používania, prosím opustite stránku. Túto stránku prevádzkujú len skupiny spoločností Coca-Cola HBC, ktorej konečnou holdingovou spoločnosťou je spoločnosť Coca-Cola HBC AG (registrovaná vo Švajčiarsku pod identifikačným číslom spoločnosti CH-170.3.037.199-9 a adresou registrovanou na Turmstrasse 26, 6300 Zug, Švajčiarsko).

Prístup na stránku

Prístup na stránku je pre používateľov k dispozícii na dočasnej báze, a spoločnosť Coca-Cola HBC si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť služby poskytované stránkou bez predchádzajúceho upozornenia (pozri nižšie). Spoločnosť Coca-Cola HBC nezodpovedá, ak je z akéhokoľvek dôvodu naša stránka nedostupná kedykoľvek alebo na akékoľvek obdobie. Spoločnosť Coca-Cola HBC môže z času na čas obmedziť prístup k niektorým častiam tejto Stránky alebo tejto Stránke. Cieľom spoločnosti Coca-Cola HBC je pravidelne aktualizovať naše Stránky, obsah sa môže kedykoľvek zmeniť. Ak to bude potrebné, spoločnosť Coca-Cola HBC môže pozastaviť prístup na naše Stránky alebo prístup ukončiť na dobu neurčitú.

Ste zodpovední za vykonanie všetkých opatrení potrebných na prístup k tejto stránke. Zodpovedáte tiež za to, aby si všetky osoby, ktoré pristupujú na Stránku prostredníctvom vášho internetového pripojenia, boli oboznámené s týmito podmienkami a aby ich dodržiavali.

Vlastníctvo obsahu

Táto stránka a všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva na všetok text, dizajn, logá, grafiku, ikony, obrázky a ďalšie materiály na tejto stránke (ďalej len „obsah“) sú vlastníctvom spoločnosti Coca-Cola HBC AG alebo sú umiestnené so súhlasom príslušného vlastníka.

Vaše používanie akéhokoľvek obsahu, s výnimkou ustanovení uvedených v týchto Podmienkach používania, bez písomného súhlasu vlastníka obsahu je prísne zakázané. Coca-Cola HBC AG bude vymáhať svoje práva duševného vlastníctva v plnom rozsahu povolenom zákonom, vrátane trestného stíhania.

Vaše používanie stránok

Coca-Cola HBC vám týmto udeľuje povolenie na používanie tejto stránky takto:

 • Môžete si stiahnuť obsah, ale iba na informačné, nekomerčné, neziskové osobné použitie a za predpokladu, že neodstránite, nezmeníte ani neprekryjete žiadne informácie, obsah alebo oznámenia (ako napríklad autorské práva a iné práva duševného vlastníctva) zahrnuté v obsahu.
 • Obsah v časti „Správy“ na Stránke môže byť reprodukovaný výlučne na redakčné účely v denníkoch, všeobecných spravodajských časopisoch, obchodných publikáciách a audiovizuálnych médiách.
 • Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Coca-Cola HBC nesmiete distribuovať, upravovať, kopírovať (okrem vyššie uvedených prípadov), prenášať, zobrazovať, opakovane používať, reprodukovať, publikovať, licencovať, vytvárať odvodené diela, prenášať, predávať alebo inak používať obsah.
 • Podmienkou vášho prístupu k týmto stránkam a ich používania je, že sa spoločnosti Coca-Cola HBC zaručujete, že nebudete používať túto stránku na žiadny účel, ktorý je zakázaný týmito Podmienkami používania alebo spôsobom, ktorý by mohol predstavovať alebo podporovať správanie, ktoré by bolo považované za trestný čin, viedlo k ob
 • ianskoprávnej zodpovednosti alebo inak porušovalo akýkoľvek zákon a že nebudete používať túto stránku na uverejňovanie alebo prenášanie akýchkoľvek zákon porušujúcich, vyhrážajúcich, nepravdivých, zavádzajúcich, prenasledujúcich, obťažujúcich, urážlivých, hanlivých, vulgárnych, obscénnych, škandalóznych, štvavých, pornografických alebo hanobujúcich materiálov. Coca-Cola HBC bude plne spolupracovať s akýmikoľvek orgánmi činnými v trestnom konaní a vyhovie súdnym príkazom požadujúcim alebo nariaďujúcim odhaliť totožnosť kohokoľvek, kto zverejňuje alebo prenáša akékoľvek takéto informácie alebo materiály. Taktiež sa zaručujete informovať spoločnosť Coca-Cola HBC, akonáhle sa dozviete o akomkoľvek nezákonnom alebo zakázanom použití tejto Stránky tretími stranami.

Je zakázané používať túto webovú stránku na inzerovanie alebo umiestňovanie akýchkoľvek obchodných ponúk.

Súkromie

Akékoľvek osobné údaje (napríklad vaše meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa), ktoré prenášate na Stránku prostredníctvom elektronickej pošty alebo iným spôsobom, budú použité spoločnosťou Coca-Cola HBC v súlade s Oznámením o ochrane osobných údajov a oznámení o súboroch cookie. Akákoľvek iná komunikácia alebo materiál, ktorý prenášate na stránku, ako sú otázky, pripomienky, návrhy a podobne, sa bude považovať za nemajúcu dôverný charakter a nechránená vlastníckymi právami.

Obmedzenie prístupu

Coca-Cola HBC má právo zakázať a / alebo prerušiť načítavanie Stránky (alebo prevádzkovanie viacerých svojich služieb) akémukoľvek používateľovi, pokiaľ sa Coca-Cola HBC podľa svojho primeraného úsudku domnieva, že tento prístup môže ohroziť spolonosť Coca-Cola HBC a / alebo používateľa a / alebo akúkoľvek tretiu stranu, ako aj to, že používateľ porušil Podmienky používania a / alebo zákon.

Coca-Cola HBC si vyhradzuje právo pozastaviť prevádzku Stránky (alebo prevádzku viacerých svojich služieb) z dôvodu prác na aktualizácii, vylepšení softvéru alebo zlepšenia jej bezpečnostných funkcií. V takom prípade používatelia nebudú mať prístup na Stránku.

Vyhlásenie

Obsah na tejto Stránke môže obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby. Zmeny na tejto Stránke môžu byť vykonávané pravidelne a bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Coca-Cola HBC sa však nezaväzuje pravidelne aktualizovať informácie uvedené na tejto Stránke. Spoločnosť Coca-Cola HBC ďalej nezaručuje, že táto stránka bude pracovať nepretržite alebo bezchybne, že nedostatky budú pravidelne opravované alebo že je kompatibilná s vaším počítačom, hardvérom a softvérom, že Stránka bude bezpečná, že chyby na Stránke budú opravené, že server na ktorom je Stránka umiestnená je bez vírusov alebo iného škodlivého malvéru.

Spoločnosť Coca-Cola HBC vynakladá primerané úsilie na údržbu a dostupnosť obsahu Stránky. Užívatelia však súhlasia s tým, že spoločnosť Coca-Cola HBC je oprávnená dočasne alebo natrvalo zmeniť a / alebo prerušiť celú alebo časť Stránky s predchádzajúcim upozornením alebo bez predchádzajúceho upozornenia používateľov, nakoľko dostupnosť môže byť ovplyvnená vybavením používateľov, inými komunikačnými sieťami, veľkým počtom ľudí pokúšajúcich sa pripojiť k serveru súčasne alebo z akejkoľvek inej príčiny. V dôsledku toho spoločnosť Coca-Cola HBC nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody (pozitívne, negatívne, náhodné, zmluvné alebo iné), ktoré vzniknú v dôsledku nemožnosti prístupu používateľov na Stránku, prerušenia prístupu na celú Stránku alebo na časť Stránky, oneskorenia, nedodania, prerušenia alebo zlého prijatia služby alebo straty jej obsahu, existencie akejkoľvek chyby. V každom prípade si spoločnosť Coca-Cola HBC vyhradzuje právo kedykoľvek dočasne alebo natrvalo prerušiť prevádzku celej stránky alebo jej časti z dôvodu údržby alebo aktualizácie alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.

Informácie, rady a názory vyjadrené na tejto Stránke by sa nemali uplatňovať pri osobných, právnych, finančných alebo iných rozhodnutiach. Mali by ste sa poradiť so zodpovedajúcim odborníkom o konkrétnych radách prispôsobených vašej situácii.

VŠETOK OBSAH PODLIEHA ZMENÁM A POSKYTUJE SA „TAK, AKO JE“, BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, BUĎ VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLICITNEJ, VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, IMPLICITNEJ ZÁRUKY VHODNOSTI, OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, ALEBO NEPORUŠOVANIA. Bez toho, aby bola dotknutá vyššie uvedená skutočnosť, spoločnosť Coca-Cola HBC AG nezaručuje ani neprehlasuje, že vaše používanie akéhokoľvek Obsahu nebude porušovať práva tretích strán ani že Obsah bude presný, úplný alebo aktuálny.

Coca-Cola HBC nenesie žiadnu zodpovednosť za zlyhanie ktorejkoľvek z našich služieb ponúkaných na tejto stránke, vrátane, ale nielen, e-mailových výstražných služieb a firemných webových vysielaní.

Vylúčenie zodpovednosti

VAŠE POUŽÍVANIE STRÁNKY JE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ COCA-COLA HBC AG, AKO ANI ŽIADNA Z JEJ DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ, PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ, ZAMESTNANCOV ALEBO RIADITEĽOV, AKO ANI ŽIADNA Z JEJ AGENTÚR ALEBO ŽIADNA INÁ STRANA ZÚČASTNENÁ NA VYTVÁRANÍ, VYRÁBANÍ ALEBO POSKYTOVANÍ STRÁNKY, NIE SÚ ZODPOVEDNÉ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, TRESTNÉ, SPREVÁDZAJÚCE, OSOBITNÉ, ZÁVAŽNÉ ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ POŠKODENIA AKÉHOKOĽVEK DRUHU VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM SPOJENÉ S POUŽÍVANÍM TEJTO STRÁNKY ALEBO OBSAHU, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, DELIKTU (VRÁTANE NEDBALOSTI), OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO INAK, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ AKÝCHKOĽVEK TAKÝCHTO ŠKÔD.

Vírusy, hacking a iné trestné činy

Nesmiete zneužívať našu Stránku vedomým zavádzaním vírusov, trójskych koní, červov, logických bômb alebo iného materiálu, ktorý je nezákonný alebo technologicky škodlivý. Nesmiete sa snažiť získať neoprávnený prístup na našu Stránku, server, na ktorom je naša Stránka uložená, alebo na akýkoľvek server, počítač alebo databázu pripojenú k našej Stránke. Nesmiete zaútočiť na našu Stránku indikatívne prostredníctvom útokov vedúcich k odopretiu služby (DoS útokov) alebo distribuovaných útokov vedúcich k odopretiu služby. Ktorýkoľvek z vyššie uvedených činov sa môže považovať za trestný čin podľa uplatniteľného práva a môže byť podľa neho príslušne stíhaný.

Nezodpovedáme za žiadne straty alebo škody spôsobené distribuovaným útokom vedúcim k odopretiu služby, vírusmi alebo iným technologicky škodlivým materiálom, ktorý môžu nakaziť vaše počítačové vybavenie, počítačové programy, dáta alebo iný dôverný materiál v dôsledku vášho používania našich Stránok alebo v dôsledku stiahnutia akéhokoľvek materiálu uverejneného na nich, alebo na akúkoľvek odkazovanú webovú stránku. V súlade s osvedčenými postupmi v súvislosti s používaním počítačov vám odporúčame, aby ste skontrolovali prítomnosť vírusov vo všetkých materiáloch a / alebo obsahu, ktorý je prístupný a / alebo stiahnutý z tejto Stránky, pomocou komerčne dostupného a aktuálneho antivírusového softvéru.

Odkazy na webové stránky tretích strán

Stránka môže obsahovať odkazy na stránky, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú iné strany ako Coca-Cola HBC. Takéto odkazy sa poskytujú iba pre vaše pohodlie. Spoločnosť Coca-Cola HBC nekontroluje a nezodpovedá za prevádzku, obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo bezpečnosť takýchto stránok. Bez toho, aby bola dotknutá vyššie uvedená skutočnosť, sa spoločnosť Coca-Cola HBC výslovne zrieka akejkoľvek zodpovednosti, ak tieto stránky:

 • Porušujú práva duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany
 • Sú nepresné, neúplné alebo zavádzajúce
 • Neumožňujú predaj alebo sú určené na konkrétny účel
 • Neposkytujtú primeranú bezpečnosť
 • Obsahujú vírusy alebo iné položky deštruktívnej povahy
 • Sú urážlivé alebo hanlivé

Spoločnosť Coca-Cola HBC neschvaľuje ani obsah ani produkty ani služby dostupné na týchto stránkach. Ak vytvoríte odkaz na takéto stránky alebo na Stránku, robíte tak na svoju vlastnú zodpovednosť a bez povolenia spoločnosti Coca-Cola HBC.

Vaše hypertextové odkazy na túto stránku

Hypertextové odkazy na túto Stránku môžete poskytovať iba na základe výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Coca-Cola HBC.

Výstražný text týkajúci sa výhľadových stanovísk

Táto stránka môže obsahovať vyhlásenia, odhady alebo prognózy, ktoré zahŕňajú riziká a neistoty a ktoré predstavujú „výhľadové stanoviská“, ako sú definované v federálnych zákonoch USA o cenných papieroch alebo v medzinárodných zákonoch. V niektorých prípadoch používame slová ako „veriť“, „výhľad“, „usmernenie“, „zamýšľať“, „očakávať“, „predvídať“, „plánovať“, „zacieliť“ a podobné výrazy na identifikáciu výhľadových stanovísk.

Všetky stanoviská iné ako stanoviská o historických skutočnostiach, okrem iného stanoviská týkajúce sa našej budúcej finančnej situácie a výsledkov, obchodnej stratégie, našich budúcich vzťahov so spoločnosťou The Coca-Cola Company, rozpočtov, plánovaných úrovní spotreby a výroby, plánovaných nákladov, odhadov kapitálových výdavkov a plánov a cieľov manažmentu pri budúcich operáciách, sú výhľadové stanoviská. Na tieto výhľadové stanoviská by ste sa nemali príliš spoliehať. Výhľadové stanoviská vo svojej podstate zahŕňajú riziko a neistotu, pretože odrážajú naše súčasné očakávania a predpoklady týkajúce sa budúcich udalostí a okolností, ktoré sa nemusia ukázať ako presné.

Naše skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od tých, ktoré sa očakávajú vo výhľadových stanoviskách, a to z mnohých dôvodov, okrem iného našej schopnosti financovať plány týkajúce sa expanzie, programy spätného odkúpenia akcií a všeobecné prevádzkové činnosti; zmeny v podnikateľskom prostredí nealkoholických nápojov vrátane správania sa konkurentov a zmien v preferenciách spotrebiteľov; regulačné a právne zmeny; kolísania nákladov a dostupnosti surovín; kolísania úrokovej sadzby a meny; zmeny hospodárskeych a politických podmienok; naša schopnosť preniknúť na rozvojové a rozvíjajúce sa trhy; účinnosť našich reklamných a marketingových programov; neistoty pri súdnych sporoch; nepriaznivé poveternostné podmienky; a ďalšie riziká prerokované vo Výročnej správe (IFRS) spoločnosti Coca-Cola HBC AG a v burzových správach spoločnosti Coca-Cola HBC AG pre Londýnsku burzu cenných papierov.

Coca-Cola HBC sa nezaväzuje verejne aktualizovať ani revidovať akékoľvek výhľadové stanoviská. Nemôžeme vás ubezpečiť, že naše budúce výsledky, úroveň činnosti, výkonnosť alebo úspechy splnia očakávania vyjadrené v výhľadových stanoviskách. Navyše ani my, ani žiadna iná osoba nepreberáme zodpovednosť za presnosť a úplnosť výhľadových stanovísk. Pokiaľ nebudeme podľa zákona povinní aktualizovať tieto stanoviská, nemusíme ich nevyhnutne aktualizovať, či už z dôvodu ich prispôsobenia skutočným výsledkom alebo zmenám našich predpokladov.

Nič na tejto Stránke nepredstavuje výzvy na investovanie alebo nákup akcií / podielov s hlasovacím právom.

Softvér dostupný na tejto stránke

Práva na duševné vlastníctvo alebo iné práva na akýkoľvek softvér, ktorý je k dispozícii na stiahnutie zo Stránky (ďalej len „Softvér“), patria spoločnosti Coca-Cola HBC alebo jej dodávateľom / poskytovateľom licencie. Ak chcete získať prístup k niektorým informáciám na tejto stránke, je možné, že budete musieť uzavrieť licencie s poskytovateľmi softvéru tretích strán (ako je napríklad Adobe). Vaša schopnosť pristupovať k týmto informáciám môže závisieť od toho, či ste akceptovali licenčné podmienky. Vaše používanie Softvéru sa riadi podmienkami akejkoľvek licenčnej zmluvy, ktorá môže byť súčasťou alebo doplnkom Softvéru. Coca-Cola HBC nepreberá zodpovednosť za zariadenie takýchto licencií. Neinštalujte ani nepoužívajte žiadny Softvér, pokiaľ nesúhlasíte s jeho licenčnou zmluvou. Ak sťahujete softvér z tejto stránky, robíte tak na svoje vlastné riziko.

Zmena Podmienok

Coca-Cola HBC môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia aktualizovať tieto Podmienky používania, a to aktualizáciou tohto príspevku. Tieto revízie sú záväzné a preto by ste mali pravidelne navštevovať túto stránku, aby ste sa zoznámili s aktuálnymi Podmienkami používania. Tieto Podmienky používania nemôžete modifikovať bez získania písomného súhlasu spoločnosti Coca-Cola HBC.

Všeobecné

Tieto Podmienky používania a vaše používanie Stránky sa riadia zákonmi Anglicka a Walesu, bez ohľadu na výber ich právnych ustanovení. Všeobecné súdy, ktoré sa nachádzajú v Anglicku, budú mať výlučnú jurisdikciu nad akýmikoľvek a všetkými spormi, ktoré budú iniciované v súvislosti s týmito Podmienkami používania a / alebo Stránkami, alebo pri ktorých sú tieto Podmienky používania a / alebo Stránkou hmotnoprávnymi skutočnosťami.

Ak sa spoločnosť Coca-Cola HBC rozhodne vzdať sa akéhokoľvek nedodržania povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok používania, neznamená to, že spoločnosť Coca-Cola HBC sa vzdala akéhokoľvek iného nedodržania povinností alebo akýchkoľvek nedodržaní povinností v budúcnosti.

Všetky práva a opravné prostriedky podľa týchto Podmienok používania sú kumulatívne a nevylučujú žiadne práva alebo opravné prostriedky stanovené zákonom alebo akoukoľvek inou dohodou.

Ak sa zistí, že niektorá časť Podmienok používania je podľa platných právnych predpisov neplatná alebo nevynútiteľná vrátane, ale nielen, záručných obmedzení a obmedzení zodpovednosti vyššie uvedených, potom sa neplatné alebo vynútiteľné ustanovenie považuje za nahradené platným vynútiteľným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zámeru pôvodného ustanovenia, a zostávajúca časť dohody zostáva v platnosti.

Tlačená verzia tejto Stránky a tieto Podmienky používania a akékoľvek oznámenia v elektronickej podobe sú prípustné v súdnych alebo správnych konaniach.

Súhlasíte s tým, že medzi vami a spoločnosťou Coca-Cola HBC neexistuje žiadny spoločný podnik, partnerstvo, zamestnanecký alebo sprostredkovateľský vzťah v dôsledku týchto Podmienok používania alebo vášho používania tejto Stránky.