Podmínky použití

Podmínky použití

NÍŽE JSOU UVEDENY PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK

Děkujeme, že jste navštívili naše webové stránky. Na této stránce (společně s Prohlášením o ochraně soukromí a cookies a o ochraně osobních údajů) najdete podmínky, za kterých tuto webovou stránku můžete používat (dále jen „Stránka, Stránky“ a „Podmínky používání“). Váš přístup k Stránkám a jejich používání podléhá těmto Podmínkám používání a dalším platným zákonům a nařízením. Tím, že jste na tyto Stránky vstoupili a používáte je, zároveň bezvýhradně přijímáte tyto Podmínky používání a souhlasíte, že jakékoliv další dohody mezi vámi a Coca-Cola HBC těmto Podmínkám podléhají. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte a nepřijímáte je, a to bez výhrad, Stránky prosím opusťte.

Stránku provozuje člen skupiny Coca-Cola HBC, jejíž konečnou holdingovou společností je Coca-Cola HBC AG (registrovaná ve Švýcarsku pod číslem CH-170.3.037.199-9 se sídlem v Turmstrasse 26, 6300 Zug, Švýcarsko).

Přístup ke Stránkám

Přístup ke Stránkám je uživatelům umožněn na dočasné bázi a Coca-Cola HBC si vyhrazuje veškerá práva bez oznámení odstranit nebo upravit služby na Stránkách poskytované (viz níže). Coca-Cola HBC nenese odpovědnost, pokud jsou z jakýchkoliv důvodů kdykoliv a po jakoukoliv dobu Stránky nedostupné.

Coca-Cola HBC může omezit přístup na Stránky nebo jejich část. Coca-Cola HBC Stránky pravidelně aktualizuje a může kdykoliv změnit jejich obsah. V případě potřeby může Coca-Cola HBC pozastavit na Stránky přístup nebo je s konečnou platností zrušit.

Je vaší odpovědností, abyste učinili veškerá nezbytná opatření, které vám přístup na Stránky umožní. Rovněž je vaší odpovědností, aby se veškeré osoby, které na Stránky přistupují prostřednictvím vašeho internetového připojení, s těmito Podmínkami seznámili a dodržovali je.

Vlastnictví Obsahu

Stránky, autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví ve veškerých textech, design, loga, grafická úprava, ikony, obrázky a další materiály použité na Stránkách (dále jen „Obsah“) jsou majetkem Coca-Cola HBC AG nebo jsou předmětem souhlasu jejich právoplatného majitele.

Použití jakéhokoliv Obsahu, vyjma podle ustanovení v těchto Podmínkách používání Stránek, se bez písemného souhlasu vlastníka Obsahu přísně zakazuje. Coca-Cola HBC AG uplatní svá práva k duševnímu vlastnictví v celém rozsahu, který zákon umožňuje, včetně trestního stíhání.

Vaše používání Stránek

Tímto vám Coca-Cola HBC uděluje svolení používat Stránky následujícím způsobem:

•           Obsah můžete stahovat pouze za informačním, nekomerčním, nevýdělečným soukromým účelem a za podmínek, že neodstraníte, nezměníte nebo nebudete skrývat jakoukoliv informaci, obsah nebo oznámení (např. prohlášení k autorským právům a jiná vlastnická prohlášení), které jsou součástí Obsahu.

•           Obsah v sekci „Tiskové zprávy“ lze reprodukovat výhradně pro redakční účely deníků, pravidelně vydávaných časopisů, obchodních publikací a vysílajících médií.

•           Je zakázáno Obsah šířit, upravovat, kopírovat (vyjma případů uvedených výše), přenášet, zobrazovat, znovu používat, reprodukovat, publikovat, poskytovat k němu licenci, vytvářet odvozená díla, převádět, prodávat či jej jinak užívat bez předchozího písemného souhlasu Coca-Cola HBC.

•           Svým přístupem a užíváním Stránek se společnosti Coca-Cola HBC zavazujete, že tyto Stránky nepoužijete za jakýmkoliv účelem, který je těmito Podmínkami použití zakázaný, nebo způsobem, který by představoval nebo by podněcoval chování, které se považuje za trestný čin, které zakládá občanskoprávní odpovědnost nebo jinak porušuje zákon, a že Stránky nepoužijete za účelem zveřejňování nebo šíření jakéhokoliv nezákonného, výhrůžného, klamného, zavádějícího, znamenajícího zneužívání, obtěžujícího, pomlouvačného, hanlivého, vulgárního, obscénního, skandálního, extrémního, pornografického či neuctivého materiálu. Coca-Cola HBC plně vyhoví jakémukoliv orgánu činnému v trestním řízení nebo soudnímu příkazu, který požaduje nebo nařizuje prozrazení identity kohokoliv, kdo zveřejní nebo šíří takové informace nebo materiál. Rovněž se zavazujete, že jakmile zjistíte jakékoliv nezákonné nebo nedovolené užívání Stránek třetími stranami, společnosti Coca-Cola HBC tuto skutečnost oznámíte.

Je zakázáno používat Stránky za účelem reklamy nebo jiných obchodních nabídek.

Ochrana soukromí

Jakékoliv osobní údaje (např. vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa), které Stránkám poskytnete prostřednictvím e-mailové komunikace nebo jinak, budou společností Coca-Cola HBC používána v souladu se zásadami v Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie. S jakýmkoliv jiným sdělením nebo materiálem, které Stránkám poskytnete, jako jsou otázky, připomínky, podněty apod., nebude nakládáno jako s důvěrnými nebo soukromými.

Omezení přístupu

Společnost Coca‑Cola HBC si vyhrazuje právo Vám dle svého uvážení a bez předchozího upozornění odepřít přístup k těmto Stránkám (nebo k několika svým službám), pokud se společnost Coca-Coca HBC dle svého opodstatněného úsudku domnívá, že tento přístup může ohrozit společnost Coca‑Cola HBC a/nebo uživatele a/nebo jakoukoliv třetí stranu, stejně tak jako v případě, kdy uživatel poruší podmínky použití a/nebo zákon.

Coca‑Cola HBC si vyhrazuje právo pozastavit provoz Stránek (nebo provozování několika jejich služeb) kvůli aktualizaci, zlepšení softwaru nebo zlepšení bezpečnostních funkcí. V takovém případě nebudou stránky pro uživatele přístupné.

Omezení odpovědnosti

V obsahu těchto Stránek se mohou vyskytnout nepřesnosti či tiskové chyby. Na Stránkách může pravidelně kdykoliv a bez předchozího upozornění docházet ke změnám. Společnost Coca‑Cola HBC se nicméně nijak nezavazuje informace obsažené na těchto Stránkách pravidelně aktualizovat. Dále společnost Coca‑Cola HBC nezaručuje, že budou tyto Stránky fungovat bez přerušení či bezchybně, že budou poruchy pravidelně odstraňovány a že Stránky budou kompatibilní s vaším počítačem, hardwarem a softwarem, že Stránky budou bezpečné, že chyby budou na Stránkách opraveny, a že server provozující Stránky nebude obsahovat viry nebo jiný malware.

Coca‑Cola HBC vynakládá přiměřené úsilí, aby své Stránky co nejlépe udržovala a zpřístupnila jejich obsah. Uživatelé však souhlasí s tím, že společnost Coca‑Cola HBC je oprávněna dočasně nebo trvale změnit a/nebo dočasně nebo trvale přerušit provoz Stránek nebo jejich části, po předchozím upozornění nebo bez něj, neboť dostupnost může být ovlivněna zařízením uživatelů, jinými komunikačními sítěmi, velkým množstvím lidí, kteří se pokoušejí současně připojit na Stránky, nebo z jiné příčiny. V důsledku toho společnost Coca‑Cola HBC nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu (pozitivní, negativní, náhodnou, smluvní nebo jinou) způsobenou nemožností přístupu na Stránky, přerušením provozu Stránek nebo jejich částí, zpožděním, nedoručením, přerušením nebo neúplným poskytnutím služby nebo ztrátou jejich obsahu či existencí jakékoliv jiné chyby. Společnost Coca‑Cola HBC si v každém případě vyhrazuje právo kdykoli dočasně nebo trvale přerušit provoz celých Stránek nebo jejich částí za účelem údržby, modernizace nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

Na informace, rady a názory uvedené na těchto stránkách byste se při osobních, právních, finančních či jiných rozhodnutích neměli spoléhat. O konkrétní radu pro danou situaci byste měli požádat příslušného odborníka.

VEŠKERÝ OBSAH PODLÉHÁ ZMĚNÁM A JE VÁM PŘEDKLÁDÁN TAK, JAK JE K DISPOZICI, BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, AŤ VYJÁDŘENÉ ČI NEVYJÁDŘENÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK OBECNÉ VHODNOSTI, VHODNOSTI PRO PRODEJ, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ČI ZÁRUKY DODRŽENÍ PŘEDPISŮ. Aniž by bylo dotčeno výše uvedené, společnost Coca‑Cola HBC nezaručuje ani neprohlašuje, že vaše použití jakékoliv části Obsahu těchto Stránek neporuší práva třetí strany, ani že Obsah Stránek bude bezchybný, úplný a aktuální.

Coca‑Cola HBC nepřijímá žádnou odpovědnost za selhání jakékoliv z jejích služeb nabízených na těchto Stránkách, včetně služeb emailového upozornění a firemních webcastů.

Vyloučení odpovědnosti

STRÁNKY POUŽÍVÁTE VÝHRADNĚ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. SPOLEČNOST COCA-COLA HBC AG A ANI ŽÁDNÁ JEJÍ DCEŘINÁ SPOLEČNOST, PŘIDRUŽENÁ SPOLEČNOST, PRACOVNÍCI ČI ŘEDITELÉ, ANI ŽÁDNÍ JEJÍ ZÁSTUPCI ČI JAKÁKOLIV JINÁ STRANA ZAPOJENÁ DO VYTVÁŘENÍ ČI VYRÁBĚNÍ STRÁNEK NEJSOU ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY, ŠKODY S REPRESIVNÍ FUNKCÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ANI ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ TĚCHTO STRÁNEK NEBO JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM S NÍM SPOJENÉ, A TO AŤ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU (VČETNĚ ZANEDBÁNÍ), OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI ČI JINAK, I KDYŽ BYLI O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD INFORMOVÁNI.

Viry, hacking a jiné trestní činy

Je zakázáno zneužívat a poškozovat naše webové Stránky vědomým vkládáním virů, trojských koní, počítačových červů, logických bomb(chyb), nebo jiných materiálů, které jsou škodlivé nebo technologicky závadné. Je zakázáno pokoušet se získat neoprávněný přístup na naše webové stránky, na server, na kterém jsou naše Stránky uloženy, nebo na jakýkoli jiný server, počítač nebo databázi připojenou k našim Stránkám. Nesmíte napadnout naše stránky prostřednictvím útoku DoS (denial-of-service) nebo prostřednictvím distribuovaného DoS. Dle platných zákonů může být každý výše uvedený čin považován za trestný a může být odpovídajícím způsobem stíhán.

Neneseme žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené distribuovaným útokem typu DoS, viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat vaše počítačové zařízení, počítačové programy, data nebo jiný soukromý materiál následkem používání našich Stránek, stahování jakéhokoli materiálu na nich zveřejněných, nebo na jakýchkoli webových stránkách s nimi spojených. V souladu s osvědčenou počítačovou praxí se doporučuje prověřit všechny materiály a/nebo obsah dostupný a/nebo stažený z těchto Stránek pomocí komerčně dostupného a aktuálního softwaru pro kontrolu virů.

Odkazy na stránky třetích stran

Stránky mohou obsahovat odkazy na stránky vlastněné či provozované jinými stranami než společností Coca‑Cola HBC. Takovéto odkazy jsou uváděny pouze pro vaše pohodlí. Coca‑Cola HBC nemá vliv na jejich provoz, obsah, přístup k ochraně soukromí či zabezpečení takovýchto stránek, ani za ně není odpovědná. Bez omezení výše uvedeného se Coca‑Cola HBC výslovně vzdává jakékoliv odpovědnosti, pokud tyto stránky:

•           Porušují práva duševního vlastnictví třetí strany;

•           Jsou nepravdivé, neúplné či zavádějící;

•           Nejsou obchodovatelné či vhodné pro konkrétní účel;

•           Neposkytují dostatečnou bezpečnost;

•           Obsahují viry nebo jiné položky destruktivní povahy;

•           Jsou urážlivé nebo hanlivé.

Společnost Coca‑Cola HBC rovněž neschvaluje obsah či výrobky nebo služby nabízené na takovýchto stránkách. Pokud použijete odkaz na takovéto stránky či tyto Stránky, činíte tak na vlastní nebezpečí a bez svolení společnosti Coca‑Cola HBC.

Vaše hyperlinky na tyto Stránky

Hyperlinky na tyto Stránky smíte poskytnout pouze po obdržení výslovného předchozího písemného souhlasu od společnosti Coca‑Cola HBC.

Opatrné výrazy týkající se tvrzení o budoucnosti

Tyto stránky mohou obsahovat tvrzení, odhady či předpovědi, které zahrnují rizika nejistoty a které vyjadřují „tvrzení o budoucnosti“. K identifikaci tvrzení o budoucnosti v některých případech používáme slova jako „domnívat se“, „výhled do budoucna“, „rada“, „zamýšlet“, „očekávat“, „plánovat či plán“, „cíl“ a podobné výrazy.

Všechna tvrzení s výjimkou tvrzení o historických faktech, včetně mj. tvrzení týkající se naší budoucí finanční situace a výsledků, obchodní strategie, našich budoucích jednání se společností The Coca‑Cola Company, rozpočtů, předpokládané spotřeby a výroby, předpokládaných nákladů, odhadů investičních výdajů a plánů a cílů vedení pro budoucí operace jsou tvrzení o budoucnosti. Na takováto tvrzení byste se neměli nepřiměřeně spoléhat. Již ze své povahy tvrzení o budoucnosti zahrnují riziko a nejistotu, protože odrážejí naše současná očekávání a domněnky týkající se budoucích událostí a okolností, které ale nemusí být pravdivé.

Naše skutečné výsledky se od takovýchto tvrzení mohou zásadně lišit, a to z mnoha důvodů. Tyto důvody můžou být např. naše schopnost financovat plány expanze, programy odkupu vlastních akcií a obecných provozních aktivit; změny v prostředí obchodu s nealkoholickými nápoji včetně chování naší konkurence a změny v preferencích spotřebitelů; změny v regulačním a legislativním rámci; fluktuace cen a dostupnosti surovin; fluktuace úrokových sazeb a měn; změny v ekonomických a politických podmínkách; naše schopnost proniknout na rozvojové a nové, rychle se rozvíjející trhy; efektivita našich programů propagace a marketingu; nejistota v případě soudních sporů; nepříznivé povětrnostní podmínky; a další rizika popsaná ve výroční zprávě společnosti Coca‑Cola HBC AG (IFRS) a našich zprávách předkládaných Londýnské Komisi pro cenné papíry.

Coca‑Cola HBC nepřijímá povinnost takováto tvrzení o budoucnosti veřejně aktualizovat či revidovat. Nemůžeme vám zaručit, že naše budoucí výsledky, míra aktivit, výkonnost či jiné dosažené hodnoty budou očekáváním obsaženým v těchto tvrzeních odpovídat. Dále my, ani nikdo jiný, nepřijímá odpovědnost za pravdivost a úplnost těchto tvrzení. Pokud nebude aktualizaci těchto tvrzení požadovat zákon, nemusíme je vždy aktualizovat, aby odpovídaly skutečným výsledkům či změnám v našich očekáváních.

Nic na těchto Stránkách nepředstavuje výzvu k investování nebo ke koupi podílů/akcií.

Software dostupný na těchto stránkách

Práva duševního vlastnictví či jiná práva vztahující se na software, jenž je k dispozici ke stažení z těchto Stránek („software“), náleží společnosti Coca‑Cola HBC nebo jejím dodavatelům/poskytovatelům licence. Pro přístup k některým informacím na těchto Stránkách budete muset získat licenci od poskytovatelů daného softwaru třetích stran (např. Adobe). Vaše možnost přístupu k takovým informacím může záviset na tom, jestli jste takovouto licenci získali. Použití softwaru podléhá podmínkám licenčního ujednání, jež je součástí softwaru. Coca‑Cola HBC nepřebírá žádnou odpovědnost za zprostředkování těchto licencí. Neinstalujte ani nepoužívejte žádný software, aniž byste souhlasili s takovýmto licenčním ujednáním. Pokud si stáhnete software z těchto Stránek, činíte tak na vlastní nebezpečí.

Změna těchto podmínek

Společnost Coca‑Cola HBC může kdykoliv a bez upozornění tyto Podmínky na základě aktualizace tohoto textu pozměnit. Takovýmito upravenými Podmínkami jste vázáni, a proto byste měli tyto Stránky pravidelně navštěvovat, abyste se s aktuálním zněním podmínek seznámili. Tyto Podmínky nemůžete změnit, pokud k tomu od společnosti Coca‑Cola HBC nezískáte výslovný písemný souhlas.

Obecné

Tyto Podmínky a vaše používání těchto Stránek podléhají zákonům Anglie a Walesu bez ohledu na případný výběr zákonných ustanovení. Výhradní soudní pravomoci v případě jakýchkoliv sporů vyplývajících z těchto Podmínek či souvisejících s těmito Podmínkami a/nebo těmito Stránkami, ve kterých tyto Podmínky a/nebo tyto Stránky budou podstatnou skutečností, budou mít soudy s obecnou působností sídlící v Anglii.

Pokud se společnost Coca‑Cola HBC rozhodne upustit od řešení nějakého porušení povinnosti vyplývající z těchto Podmínek, pak to neznamená, že společnost Coca‑Cola HBC upustila i od řešení nějakého jiného porušení nebo porušení budoucích.

Všechna práva a opravné prostředky související s těmito Podmínkami jsou kumulativní a nevylučují žádná práva a opravné prostředky stanovené zákonem či jakýmkoliv jiným ujednáním.

Pokud bude jakákoliv část těchto Podmínek prohlášena podle platného zákona za neplatnou či nevynutitelnou, a to včetně mj. výše uvedených vyloučení záruk a omezení odpovědnosti, bude se mít za to, že bylo neplatné či nevynutitelné ustanovení nahrazeno platným, vynutitelným ustanovením, které nejblíže odpovídá smyslu původního ustanovení, a zbývající část dohody bude i nadále platná.

V soudním či správním řízení bude přijatelná tištěná verze těchto Stránek, těchto Podmínek i jakéhokoliv oznámení učiněného v elektronické podobě.

Souhlasíte s tím, že na základě těchto Podmínek a vašeho použití těchto Stránek mezi vámi a společností Coca‑Cola HBC nevznikl žádný vztah typu joint venture, partnerství, pracovní poměr, ani zastupitelský vztah.