Významná témata

Významná témata

Identifikujeme problémy mající největší dopad na naše podnikání, na nichž našim zainteresovaným partnerům nejvíce záleží, a na tyto problémy se pak soustředíme.

Mezi takové hlavní problémy patří ekonomická, ekologická a sociální rizika, jež by mohla poškodit naši pověst a schopnost vytvářet hodnoty v krátkodobém, střednědobém nebo dlouhodobém horizontu.

Ve společnosti Coca‑Cola HBC se snažíme pochopit problémy mající největší dopad na naši obchodní činnost a na naše komunity a zabývat se těmito problémy. Vždy usilujeme o zlepšení našeho přístupu k identifikaci těch nejvýznamnějších z těchto rizik a dopadů a vypracováváme transparentní zprávy o naší snaze a výsledcích v řešení těchto zásadních problémů.

Tento proces zjišťování závažnosti problémů nám přináší vhled do naší obchodní strategie a je zárukou toho, že naše integrované zprávy zaměřené na udržitelnost jsou skutečně relevantní.

Jak probíhá identifikace hlavních problémů a stanovení jejich priority

Abychom mohli identifikovat hlavní problémy ovlivňující naši obchodní činnost, monitorujeme externí trendy a to, jak tyto trendy ovlivňují naši schopnost udržitelného růstu podnikání v čase.

Prioritu zjištěných problémů stanovíme na základě jejich relativního významu pro naše podnikání a pro společnost jako celek tak, že ty nejzásadnější každoročně mapujeme pomocí našich „parametrů závažnosti“.

Tento náš systematický proces vyhodnocování závažnosti problémů nám pomáhá stanovit prioritu jednotlivých problémů v souladu s pokyny pro vytváření zpráv týkajících se dlouhodobé udržitelnosti vypracovanými světovou iniciativou Global Reporting Initiative G4.

Jak zásadní je určitý problém pro naše podnikání, záleží na tom, jak tento problém ovlivňuje:

 • Náš cíl, misi a obchodní strategii
 • Značky, které vyrábíme a prodáváme
 • Dopad naší činnosti na ekonomiku, životní prostředí a společnost ve 28 zemích, kde působíme
 • Dalším faktorem je význam daného problému pro naše zainteresované partnery
 • A také rozsah, v jakém můžeme my sami, jako společnost, tento problém ovlivnit

Učíme se od našich partnerů

Pochopení potřeb a zájmů našich zainteresovaných partnerů, mezi něž patří naši odběratelé, dodavatelé, příslušníci komunit, v nichž působíme, nebo naši zaměstnanci, nám pomáhá stanovit priority jednotlivých zásadních problémů. To nám pak pomáhá vypracovávat dlouhodobě udržitelné obchodní strategie a vytvářet hodnoty v dlouhodobém horizontu.

Aktivně se snažíme zjišťovat názory a stanoviska našich partnerů následujícími způsoby:

 • Organizování různých diskusních fór pro naše partnery
 • Vedení rozhovorů s hlavními interními pracovníky odpovědnými za přijímání rozhodnutí i s externími partnery
 • Průběžné zapojování externích zainteresovaných partnerů do naší činnosti
 • Průzkumy prováděné mezi více než 300 respondenty zastávajícími vedoucí pozice ve všech funkcích, zemích a v celé skupině a dále mezi více než 360 externími respondenty z řad našich zainteresovaných partnerů vybranými na našich 28 trzích a také v hlavní centrále skupiny
 • Posuzování zásadních problémů uvedených na seznamech společnosti The Coca‑Cola Company a dalších plnírenských společností a také dalších společností působících v potravinářském a nápojovém průmyslu
 • Naslouchání zpětné vazbě získané z našeho skupinového diskusního fóra zaměřeného na rizika (Group Risk Forum)

Revize významu jednotlivých problémů

Aby bylo zajištěno dobré řízení, provádí výbor pro společenskou odpovědnost působící v rámci představenstva společně s řídicím výborem pro dlouhodobou udržitelnost pravidelné revize našich priorit ve světle měnících se problémů a očekávání.

Pravidelně každoročně provádíme revizi našich hlavních problémů, přičemž dbáme na to, aby taková revize odrážela naše nové informace získané z obchodní činnosti a také od našich partnerů.