Glosář

Slovník pojmů

Aseptický

Technologie využívaná v při balení produktů bez konzervantů, zvláště čerstvých šťáv a čaje, za sterilních podmínek.

Komuniké z Bali

Bezprecedentní setkání obchodních lídrů, kteří vydali prohlášení směrem ke světovým lídrům, aby v OSN vytvořili právně závazný rámec pro řešení klimatických změn.

Pobaltí, pobaltské státy

Estonsko, Litva a Lotyšsko

Stáčírny

Obchodní subjekty, které prodávají, vyrábějí a distribuují nápoje společnosti Coca-Cola na základě franšízové dohody.

Výrobní závod stáčírny

Zařízení pro výrobu nápojů, včetně skladů, dílen a jiných budov a zařízení.

Bps

Zkratka pro bazické body (basic points). Jeden bazický bod se rovná jedné setině procentního bodu (0,01%)

Kapitálové výdaje; capex

Hrubý capex se definuje jako výdaje na nákup majetku, výrobních zařízení a vybavení. Čistý capex se definuje jako platby za nákup majetku, výrobních zařízení a vybavení po odečtu zisku za prodej majetku, výrobních zařízení a vybavení včetně splátek jistiny hrubých závazků z finančního leasingu.

Uhlíkové emise

Emise CO2 a dalších skleníkových plynů ze spalování paliv a spotřeby elektřiny během procesů v Coca-Cola HCB (v rozsahu 1 a 2, zvláště při stáčení a distribuci), uvedeno v tunách CO2.

Uhlíková stopa

Globální emise CO2 a dalších skleníkových plynů, produkovaná širším hodnotovým řetězcem Coca-Cola HCB (suroviny, chlazení produktů apod.).

Caring for Climate

Tento rámec umožňuje účastníkům Global Compact OSN posouvat hranice praktických řešení klimatických změn a pomáhá utvářet veřejné politiky a mínění.

CCHBC AG

Coca‑Cola HBC AG, akciová společnost podle švýcarských právních předpisů, která je holdingovou společností Skupiny s účinností od kotace.

CEO Water mandate

Tuto výzvu vydala OSN v rámci iniciativy Global Compact, aby společnosti ve svých procesech a dodavatelských řetězcích zavedly strategický postup pro udržitelnost vodních zdrojů.

Chlor-fluorované uhlovodíky (CFC)

Chemická sloučenina užívaná v chladírenských zařízeních, která poškozuje ozonovou vrstvu a přispívá ke globálnímu oteplování.

Coca‑Cola Hellenic

Coca‑Cola Hellenic Bottling Company S.A. a podle potřeby její dceřinné společnosti a přidružené podniky nebo případně CCHBC AG, její dceřinné společnosti a přidružené podniky. Rovněž „Skupina“.

Systém Coca-Cola

Společnost The Coca‑Cola Company a její partnerské stáčírny.

Chlazení nápojů, CDE

Obecný výraz, který zahrnuje zařízení v místě prodeje jako jsou chladničky, prodejní automaty a postmixové stroje, které chladí nápoje pro okamžitou spotřebu.

Kogenerační jednotka (DHP)

Rovněž zvaná trigenerační. Vyrábí elektřinu, topí, chladí a produkuje CO2 v kombinovaném procesu, který je o 40% efektivnější, než jednotlivé procesy zvlášť.

Koncentrát

Základ nápoje, k němuž se pro výrobu finálního produktu přidá voda a další ingredience. Může obsahovat koncentrované výtažky z rostlin, ovocné šťávy, barviva a další přísady.

Spotřebitel

Osoba, která pije produkty Coca‑Cola Hellenic.

CSR

Společenská odpovědnost

Odběratel, zákazník

Maloobchodní zařízení, restaurace nebo jiný podnik, které prodává nebo podává produkty Coca‑Cola HBC koncovému spotřebiteli.

EBIT

Provozní zisk (EBIT) odkazuje na zisk před zdaněním, vyjma zisku / (nákladů) a podílu z výsledků kapitálové konsolidace.

EBITDA

Upravenou EBITDA definujeme jako provozní zisk před odečtem odpisů a snížení hodnoty majetku, výrobních provozů a zařízení (včetně v hodnotě prodaného zboží a výrobních nákladů), amortizace a snížení hodnoty a úprav nehmotných aktiv, kompenzace akciové opce a jiných nehotovostních položek, pokud takové existují.

FMCG

Rychloobrátkové spotřební zboží.

Fontána

Zařízení, které se v maloobchodních provozovnách používá pro výdej nápojů do hrnků nebo sklenic za účelem okamžité spotřeby.

Budoucí spotřeba; FC

Distribuční kanál, v němž si spotřebitel kupuje multipacky a objemná balení v supermarketech a diskontních obchodech. Tato balení nejsou určena k okamžité spotřebě.

FYROM

Bývalá republika Jugoslávie - Makedonie.

GDA

Zkratka pro doporučenou denní spotřebu.

HDP

Hrubý domácí produkt.

GfK

Spolupracujeme se společností Growth for Knowledge (GfK - Rosteme s vědomostmi), abychom získali lepší přehled o spokojenosti našich zákazníků.

Globální registr skleníkových plynů (GHG)

Toto fórum umožňuje organizacím uveřejnit, sledovat a porovnávat produkci skleníkových plynů.

ICPDR

Mezinárodní komise pro ochranu řeky Dunaj je partnerem Zeleného programu pro Dunaj naší společnosti.

IFRS

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví vydané Radou pro mezinárodní účetní standardy.

Okamžitá spotřeba, IC

Distribuční kanál, v němž si spotřebitel zakoupí nápoj v chlazeném balení (typicky 0,5 litru nebo menší) a fontánové produkty pro okamžitou spotřebu, hlavně mimo domácí prostředí.

Tvorba společných hodnot

Rozvinutý program a postup pro spolupráci se spotřebitelem s cílem vytvořit sdílené hodnoty.

KPI

Klíčový ukazatel výkonnosti.

Trh

Při použití v souvislosti se zeměpisnými oblastmi, jsou to teritoria, kde Coca-Cola provozuje své obchodní aktivity, často vymezená státními hranicemi.

NARTD

Nealkoholické nápoje k přímé konzumaci

Nesycené nealkoholické nápoje

Nealkoholické nápoje, nesycené, které mimo jiné zahrnují vody a ochucené vody, džusy a nektary, sportovní a energetické nápoje, čaje a kávu.

NGO

Nevládní organizace.

OBPPC

Příležitost, značka, cena, balení, kanál

PET - polyethylentereftalát

Forma polyesteru, která se využívá k výrobě lehkých, nerozbitných nápojových, potravinových i nepotravinových obalů. PET lze dále recyklovat na nové obaly, oděvy, ve stavebnictví, automotive a na jiné průmyslové materiály.

PET-to-PET

Recyklační systém pro použité PET lahve. Použité lahve se shromáždí, vytřídí, vyčistí, rozdrtí a přemění na nový materiál k výrobě PET lahví.

Spotřeba na osobu

Průměrná jednotková spotřeba na osobu za rok v kontextu určitého trhu. Konzumace produktů Coca-Cola HBC na 1 osobu se vypočítá vynásobením našeho kartonu číslem 24 a vydělí se počtem obyvatel.

Výrobní podnik

Také označovaný jako stáčírna znamená zařízení pro stáčení nápojů Coca-Cola HBC, v němž se nápoje vyrábějí.

Prémiové perlivé nápoje

Zahrnují perlivé nápoje značek Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley.

K přímé spotřebě; RTD

Předmíchané a balené nápoje, které se konzumují ihned, bez dalších úprav.

RED

Right Execution Daily - sleduje nákupní chování spotřebitelů v určitých regionech.

ROIC

Návratnost investovaného kapitálu se vypočítá jako provozní výnos plus amortizace mínus upravená daň děleno průměrným investovaným kapitálem (vlastní kapitál plus úrokové výnosy z dluhů).

SAP 2. vlna

Výkonná softwarová platforma, která nám umožňuje standardizovat klíčové obchodní procesy a systémy.

Jednotka (porce)

237 ml nebo 8 oz nápoje. Odpovídá 1/24 kartonu.

Perlivé nápoje

Nealkoholické sycené nápoje, které obsahují příchutě a sladidla, vyjma vod a ochucených vod, džusů a nektarů, sportovních a energetických nápojů, čajů, kávy a dalších.

Neperlivé nápoje a nápoje na bázi vody

Nealkoholické nápoje, nesycené, které mimo jiné zahrnují vody a ochucené vody, džusy a nektary, sportovní a energetické nápoje, čaje a kávu.

TCCC

Společnost Coca-Cola a, jak může indikovat kontext, i dceřinné společnosti.

UNESDA

Unie evropských asociací výrobců nealkoholických nápojů, zakládající člen akční platformy EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví

UC

Přibližně 5,678 litru nebo 24 porcí/balení po 8oz o velikosti původní lahve Coca-Coly.

Hodnotový podíl

Podíl z celkových výnosů.

Nápojové automaty

Obchodní oblast, která využívá k prodeji nápojů automaty. Automaty, které bez další obsluhy pokladny prodávají zboží, jako jsou nápoje a svačiny.

Objemový podíl

Podíl z celkového počtu prodaných kartónů.