Glosar

Slovník pojmov

Aseptická

Technológia používaná na balenie produktov bez konzervačných látok, hlavne čerstvých džúsov a čajov pri sterilných podmienkach.

Bali Communiqué/Komuniké z Bali

Bezprecedentné stretnutie svetových lídrov v podnikaní, ktoré vyzýva svetových lídrov, aby vytvorili právne záväzný rámec OSN na riešenie zmeny klímy.

Baltické štáty

Estónsko, Litva a Lotyšsko.

Plniči fliaš

Podniky ktoré vyrábajú, predávajú a distribujú nápoje The CocaCola Company podľa dohody o franchisingu.

Závod na plnenie fliaš

Závod na výrobu nápojov, spolu s pridruženými skladmi, dielňami a inými budovami a zariadeniami, nachádzajúcimi sa na danom mieste.

Bps

Skratka bázických bodov. Jeden bázický bod sa rovná stotine percenta (0.01%).

Kapitálové výdavky, capex

Hrubé kapitálové výdavky sú definované ako platby za nákup majetku, závodu (podniku) a vybavenia. Čisté kapitálové výdavky sú definované ako platby za nákup majetku, závodu a vybavenia mínus príjmy z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení plus splácanie istiny záväzkov z finančného prenájmu.

Emisie uhlíkových plynov / Emisie CO2

Emisie CO2 a iných skleníkových plynov zo spaľovania palív a používania elektriny vo výrobe CocaCola HBC (rozsah 1 a 2, hlavne v plnení fliaš a distribúcii), v tonách CO2.

Uhlíková stopa

Globálne emisie CO2 a iných skleníkových plynov zo širšieho reťazca CocaCola HBC’ (materiály, chladenie produktov, atď.).

Caring for Climate

Tento rámec umožňuje účastníkom dohody Global Compact OSN pokročiť v praktických riešeniach zmeny klímy a pomáha formovať verejnú politiku a postoje verejnosti.

CCHBC AG

Coca-Cola HBC AG, akciová spoločnosť podľa švajčiarskych zákonov, ktorá je holdingovou spoločnosťou skupiny s účinnosťou od prijatia.

CEO Water Mandate

Táto iniciatíva, ktorú zaviedla iniciatíva Global Compact OSN, je výzvou na akciu a strategickým rámcom pre spoločnosti, aby sa vo svojich prevádzkach a dodávateľských reťazcoch zaoberali udržateľným narábaním s vodou.

Freóny a chlórované fluorouhlovodíky (CFC)

Chemické zlúčeniny používané v chladiarenských zariadeniach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu Zeme a prispievajú ku globálnemu oteplovaniu.

Coca-Cola Hellenic

Coca-Cola Hellenic Bottling Company S.A. a, podľa okolností jej dcérske a spoločné podniky alebo prípadne CCHBC AG a jej dcérske a spoločné podniky. Tiež „Skupina“.

Coca-Cola systém

Spoločnosť The Coca-Cola Company a jej partneri v oblasti plnenia fliaš.

Vybavenie na chladené nápoje, CDE

Všeobecný pojem zahŕňajúci zariadenia v mieste predaja, ako sú chladiace predajné automaty a stroje na výrobu nápojov, ktoré ochladzujú nápoje na okamžitú konzumáciu.

CHP

Tieto jednotky, ktoré sa tiež nazývajú kogeneračné jednotky, môžu vyrábať energiu, teplo, chladenie a CO2 v kombinovanom procese, ktorý je až o 40 percent účinnejší ako samostatné generovacie procesy.

Koncentrát

Základ nápoja, do ktorého sa pridáva voda a ďalšie prísady na výrobu nápojov. Môže obsahovať koncentrované rastlinné extrakty, ovocné džúsy, farbivá a ďalšie zložky.

Konzument

Osoba, ktorá pije produkty Coca-Cola Hellenic.

CSR

Sociálna zodpovednosť podnikov.

Zákazník

Maloobchodná predajňa, reštaurácia alebo iná prevádzka, ktorá predáva alebo ponúka výrobky Coca-Cola HBC priamo spotrebiteľom.

Nezúročený a nezdanený čistý zisk (EBIT)

Operačný profit (EBIT) je profit pred zdanením bez finančných výnosov, nákladov a podielu na výsledkoch investícií metódou vlastného imania.

EBITDA

Upravený EBITDA definujeme ako prevádzkový zisk pred odpočítaním odpisov a zníženia hodnoty nehnuteľností, strojov a zariadení (zahrnutých v nákladoch na predaný tovar aj v prevádzkových nákladoch), amortizáciou a znížením hodnoty a úpravami nehmotného majetku, kompenzáciou opcií na akcie a iných nehmotných aktív, ak existujú.

RST (FMCG)

Rýchloobrátkový spotrebný tovar.

Fountain

Zariadenia používané v maloobchodných predajniach na výdaj nápojov do hrnčekov alebo pohárov na okamžitú konzumáciu.

Budúca spotreba; BS

Distribučný kanál, v rámci ktorého si zákazníci kupujú multibalíčky a väčšie balíčky od supermarketov a diskontov, ktoré sa na mieste nekonzumujú.

FYROM

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko.

ODD

Skratka odporúčanej dennej dávky.

HDP

Hrubý domáci produkt.

GfK

Spolupracujeme so spoločnosťou Growth for Knowledge (GfK) aby sme mali prehľad o úrovni spokojnosti našich zákazníkov.

Global Greenhouse Gas (GHG) Register/Globálny register skleníkových plynov

Toto fórum umožňuje organizáciám zverejňovať, monitorovať a porovnávať svoje emisie skleníkových plynov.

ICPDR

Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj je partnerom programu Green Danube našej spoločnosti.

IFRS

Medzinárodné štandardy finančného reportingu Medzinárodnej rady účtovníckych štandardov.

Okamžitá spotreba; IC

Distribučný kanál, v ktorom si zákazníci kupujú nápoje v chladenom balení na jedno použitie (zvyčajne 0,5 l alebo menšom) a výrobky z fontán na okamžitú konzumáciu, najmä mimo domova.

Vytváranie spoločného podniku

Pokročilý program a proces spolupráce so zákazníkmi s cieľom vytvoriť spoločnú hodnotu.

KPI

Key Performance Indicator. Kľúčový ukazovateľ výkonnosti.

Trh

Ak sa používa v súvislosti s geografickými oblasťami, územie, v ktorom spoločnosť Coca-Cola HBC podniká, často vymedzené štátnymi hranicami.

NARTD

Nealkoholické nápoje pripravené na okamžitú spotrebu.

Non-carbonated soft drinks; non-CSDs

Nealkoholické nápoje bez sýtenia vrátane, ale nielen, vôd a ochutených vôd, štiav a nápojov zo štiav, športových a energetických nápojov, čajov a kávy.

MVO

Mimovládna organizácia.

OBPPC

Príležitosť, Značka, Cena, Balík, Kanál.

PET; Polyetylénteraftalát

Forma polyesteru používaného na výrobu ľahkých fliaš odolných voči rozbitiu na nápoje, potraviny a nepotraviny. PET je možné recyklovať do nových kontajnerov, odevov, kobercov, automobilových súčiastok a priemyselných materiálov.

PET-to-PET

Systém recyklácie PET fliaš po konzumácii. Použité fľaše sa zbierajú, triedia, čistia, pomelú a transformujú na nový materiál na výrobu nových PET fliaš.

Spotreba na obyvateľa

Priemerný počet porcií spotrebovaných na osobu za rok na konkrétnom trhu. Spotreba Coca-Cola HBC na obyvateľa sa vypočíta vynásobením objemu našej základnej fľašky (8 amerických kvapalinových uncí, 236,56ml) dvadsiatimi štyrmi (24, jedna prepravka) (na 192 amerických kvapalinových uncí (5,67 litra (5677ml) – prepravka)) a vydelením počtom obyvateľov.

Závod

Označuje sa tiež ako plnička fliaš, čo sa týka zariadenia na plnenie produktov Coca-Cola HBC do fliaš v mieste, kde sa vyrábajú nápoje.

Prémiové šumivé nápoje

Zahŕňa ochrannú známku Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley.

Ready-to-drink; RTD, Nápoje pripravené na pitie

Nápoje, ktoré sú premiešané a balené, pripravené na okamžitú konzumáciu bez ďalšej prípravy.

RED

Right Execution Daily - sledovanie pohyby predaja v určitých regiónoch.

ROIC

Return on Invested Capital (Návratnosť investovaného kapitálu) Počíta sa ako prevádzkový zisk plus amortizácia znížená o upravené dane vydelené priemerným investovaným kapitálom (celkový kapitál plus úročený dlh).

SAP Wave 2

Výkonná softvérová platforma, ktorá nám umožňuje štandardizovať kľúčové obchodné procesy a systémy.

Porcia

237ml, alebo 8 amerických kvapalných uncí nápoja. Ekvivalent 1/24 prepravky (jednej fľaše z prepravky).

Šumivé nápoje

Nealkoholické sýtené nápoje obsahujúce arómy a sladidlá, s výnimkou vôd a ochutených vôd, štiav a ovocných nápojov, športových a energetických nápojov, čajov a kávy.

Still and water beverages

Nealkoholické nápoje bez sýtenia vrátane, ale nielen, vôd a ochutených vôd, štiav a nápojov zo štiav, športových a energetických nápojov, čajov a kávy.

TCCC

The Coca-Cola Company a kde to kontex tmôže vyžadovať, jej dcérske spoločnosti.

UNESDA

Únia európskych asociácií výrobcov nealkoholických nápojov, zakladajúci člen Akčnej platformy EÚ pre oblasť stravy, fyzickej aktivity a zdravia.

UC

Približne 5,678 litra alebo 24 porcií veľkosti 8 amerických kvapalinových uncí (veľkosť objemu základnej americkej fľaše Coca-Cola).

Podiel na hodnote

Podiel na celkových príjmoch.

Predajná spoločnosť

Firma, ktorá na predaj výrobkov využíva predajné automaty. Predajné automaty sú automatické zariadenia, ktoré predávajú tovar, ako sú nápoje a občerstvenie, bez pokladníka.

Podiel objemu

Podiel na celkovom predanom počte kusov.