Stratégia

Stratégia

Všetko sa spája v našom strategickom rámci založenom na týchto štyroch strategických prioritách: dôvera komunity, relevantnosť pre spotrebiteľa, preferencie odberateľov a znižovanie nákladov.


Dôvera komunity

Budovanie dôvery v komunitách, v ktorých pôsobíme

Veríme, že naše podnikanie môže byť len tak zdravé a silné, ako zdravé a silné sú komunity, kde pôsobíme. Z dlhodobého hľadiska potrebuje zdravé a udržateľné podnikanie prosperujúcu komunitu.

Dôvera je základom vzťahov s našimi akcionármi, dodávateľmi, zákazníkmi, spotrebiteľmi, zamestnancami, inštitúciami a obchodnými partnermi. Budujeme si ju prostredníctvom  zodpovedného  a udržateľného správania pri našej obchodnej činnosti.

V Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko už viac ako desať rokov pracujeme na tom, aby sme zakotvili koncept firemnej zodpovednosti a udržateľnosti do všetkých našich obchodných procesov a rozhodnutí. Identifikovali sme ekologické a spoločenské problémy, ktoré sú pre našu obchodnú činnosť najzásadnejšie, prediskutovali sme ich s našimi hlavnými partnermi a vypracovali sme stratégie a záväzky smerujúce k tomu, aby sme dokázali vytvárať hodnoty pre všetkých našich partnerov a súčasne minimalizovali negatívne dopady. Rovnako si sústavne kladieme dlhodobé ciele a vypracovávame správy o priebehu ich napĺňania, pričom prijímame zodpovednosť za to, aby sme naše záväzky skutočne dodržali.


Relevantnosť pre spotrebiteľov

Našim zákazníkom ponúkame správne produkty pre každú príležitosť

Pojem "relevantnosť pre spotrebiteľa" pre nás v spoločnosti Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko znamená, že napĺňame a prekonávame očakávania našich spotrebiteľov tým, že im ponúkame tie správne produkty v tých správnych baleniach prostredníctvom tých správnych kanálov a pre tie správne príležitosti. Tieto výrobky musia byť neustále čerstvé, v prvotriednom stave, a ak je to možné , musia byť ponúkané chladené.


Preferencie odberateľov

Dodávame také produkty a služby, aké naši zákazníci očakávajú

Budovanie úspešných vzťahov so zákazníkmi je základom nášho úspechu. Usilovne pracujeme na tom, aby sme zabezpečili, že naši ľudia budú neustále zameraní na uspokojovanie potrieb zákazníkov. Pri dodávkach a plnení záväzkov sa snažíme prekonávať očakávania, aby sme boli tým najlepším dodávateľom a fungovali ako partner pri vytváraní hodnôt a budovanie toho najlepšieho vzťahu.


Znižovanie nákladov

Sústredíme sa na efektívne využívanie nákladov

Efektívne riadenie nákladov je zásadnou súčasťou našej dlhodobej stratégie pre získanie vedúcej pozície na trhu a pre náš udržateľný rast. Cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti vytvorením štíhlej organizácie, ktorá bude môcť profitovať z efektívnosti jej práce.

Zameriavame sa na riadenie pracovného kapitálu, kontrolu prevádzkových nákladov a silnú a udržateľnú generáciu voľných peňažných tokov. Preto môžeme využiť nové príležitostí pre budúci rast prostredníctvom strategických investícií. Kroky, ktoré sme podnikli na dosiahnutie tohto cieľa, zahŕňajú optimalizáciu infraštruktúry, zabezpečenie špičkovej kvality skladov a logistiky pomocou systému SAP a presun niektorých transakčných procesov do centra zdieľaných služieb