Životní prostředí

Odpovědný přístup: chceme minimalizovat náš dopad na životní prostředí.

Environmentální politika

Vztah k životnímu prostředí je po náš udržitelný rozvoj zcela klíčový. Proto v rámci našich technických možností a za dodržení vysokých standardů kvality soustavně pracujeme na snižování dopadu naší činnosti na životní prostředí.

Hospodaření s vodou

Voda je základní složkou našich produktů a záleží nám na jejím co možná nejefektivnějším využívání. Pomocí zavádění nových technologických postupů umožňujících recyklaci vody, investic do modernizace zařízení s vyšší efektivitou využívání vody a dalších metod se nám daří neustále snižovat množství vody používané ve výrobních procesech. V tomto směru chceme pokračovat i nadále.

Zavedli jsme a certifikovali principy EWS (European Water Stewardship), které se zaměřují na ochranu vodních zdrojů. Provedli jsme také rozsáhlou studii a analýzu rizik vodních zdrojů relevantních pro výrobní závod v Praze Kyjích a přijali jsme opatření eliminující rizika vyplývající z provozních činností našeho závodu.

water management water management

Hospodaření s energiemi

Stejně jako je naším cílem snižovat množství použité vody, usilujeme i o snižování našich energetických nároků. Věříme, že testováním nových technologií s vyšší účinností se nám i nadále bude dařit snižovat spotřebu každý rok o několik jednotek procent. Nová technologie mytí lahví nám tak například umožnila snížit spotřebu páry myčky lahví o 75 procent a vody o 45 procent. Pro výrobní závod navíc odebíráme 100 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko zavedla systém hospodaření s energiemi a byla úspěšně certifikována dle ISO 50001.

Nakládání s odpady

Neustále pracujeme na tom, abychom snížili množství produkovaných odpadů a zvyšovali podíl recyklovaného odpadu. Důsledně třídíme nejen odpad pocházející z výroby či skladu, ale i ten běžný, kancelářský. V prostorách kanceláří jsou nainstalovány kontejnery na tříděný odpad a zaměstnanci jsou osvětou vedeni k tomu, aby odpad správně třídili.

Pevný odpad se nám daří třídit z více než 90 procent. Naším cílem do roku 2020 je absolutně eliminovat skládkovaný odpad. Naše firma je držitelem osvědčení o zapojení do projektu Zodpovědná firma, který je realizovaný společností EKO-KOM.

V České republice je Coca‑Cola zapojena do integrovaného Systému sdruženého plnění EKO-KOM, na jehož vzniku se také v polovině devadesátých let minulého století podílela. Obalový odpad je v tomto systému chápán jako nedílná součást komunálního odpadu a tvoří v něm přibližně jednu třetinu. Komunální třídění odpadu prostřednictvím sítě barevných kontejnerů je dnes dostupné 99 procentům české populace a z hlediska geografického pokrytí je jedním z nejlepších v Evropě. Na Slovensku spolupracujeme se společností ENVI-PAK.

EKO-KOM EKO-KOM

Emise skleníkových plynů

Jsme si vědomi negativního dopadu skleníkových plynů, a proto se snažíme chovat tak, abychom nepřispívali k nárůstu jejich množství. Snažíme se minimalizovat množství odpadů i spotřebované energie.

Při chlazení spoléháme na využívání technologií (striktně bez fluorovaných uhlovodíků HFC), které mají co nejmenší dopad na emise skleníkových plynů. Jako chladicí prostředek využíváme CO₂, který se řadí mezi přírodní chladicí prvky, protože se vyskytuje volně v přírodě, je přirozenou složkou biosféry a je relativně neškodný. Oxid uhličitý nepoškozuje ozonovou vrstvu a má nízký skleníkový efekt.

Při investicích hledíme na to, jestli dané technologie odpovídají současným vysokým nárokům i z hlediska jejich co možná nejmenších dopadů na životní prostředí. Děláme vše pro to, abychom naši uhlíkovou stopu napříč všemi procesy co možná nejvíce zmenšili.

Suroviny

Bedlivě sledujeme používání surovin a dalších materiálů v našem výrobním závodě. Pracujeme na zlepšení v pěti klíčových oblastech:

  • Snížení a optimalizace hmotnosti a objemu balení
  • Optimalizace palet
  • Používání recyklovaných materiálů všude tam, kde je to technologicky možné
  • Povzbuzení spotřebitelů k řádné likvidaci obalů po konzumaci našich výrobků a ke třídění odpadu
  • Podpora inovačních řešení obalů v tzv. uzavřeném cyklu (recyklace)

 

 

raw materials raw materials

Efektivita logistiky

Politika správy vozového parku firmy Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko je založena na používání automobilů s optimální kapacitou, které plní aktuální emisní normu EURO 5. Téměř 100 procent našich vozidel jezdí na naftu, neboť naftové motory se vyznačují nízkou spotřebou paliva. Manipulační technika je ze 100 procent poháněna elektřinou v souladu s naší environmentální politikou, přičemž elektřina odebíraná výrobním závodem je zcela z obnovitelných zdrojů.