Stakeholdeři a materialitycsr_2021_graf_sk csr_2021_graf_sk

V Coca-Cola HBC pristupujeme k otázkam materiality každoročne. Snažíme sa tak zistiť, ako nakladať s príležitosťami a čeliť rizikám, ktoré rok priniesol. Dbáme na správnu prioritizáciu agend, ktoré majú najväčší dosah na ekonomiku, spoločnosť a životné prostredie.

Tento rok sme opäť porovnali prieskum skupiny CCHBC s lokálnym prieskumom dôležitosti tém pre Česko a Slovensko, ktorý pre nás v minulom roku pripravila spoločnosť IPSOS.


Každoročne vydávaná správa Integrated Annual Report skupiny Coca-Cola HBC je v súlade so zásadami Medzinárodnej rady pre integrované reportovanie a je pripravená v súlade so štandardmi Global Reporting Initiative. Tento rok sme aj vďaka Gap analýze spoločnosti Denkstatt ešte viac priblížili lokálny report k štandardom ESRS pre CSRD.

ROK 2022 OČAMI STAKEHOLDEROV


Naše materiálne otázky zahŕňajú témy, ktoré majú významný ekonomický, environmentálny a spoločenský vplyv alebo podstatne ovplyvňujú hodnotenie a rozhodovanie našich stakeholderov. Do lokálneho prieskumu materialít od spoločnosti IPSOS sa zapojilo 75 najdôležitejších stakeholderov, a preto máme k dispozícii porovnanie pohľadu lokálnych stakeholderov s priemerom pohľadu všetkých stakeholderov z krajín Coca-Cola HBC. Výsledky skupinového prieskumu, ktorý vyplnilo viac ako 1000 stakeholderov z 29 krajín CCHBC, si môžete pozrieť tu.

V lokálnom aj globálnom prehľade dôležitosti tém zostávajú v prvej pätici takmer rovnaké priority, čo potvrdzuje relevanciu globálneho smerovania skupiny pre český a slovenský trh. Jednotlivé rozdiely medzi skupinovým a lokálnym výsledkom poukazujú na témy, na ktoré je potrebné sa na oblastnej úrovni viac zamerať.

Globálny rebríček piatich najdôležitejších tém zoradil témy podľa ich dôležitosti takto: klimatická zmena, obalové a odpadové hospodárstvo, ekonomický vplyv, správa a riadenie spoločnosti, udržateľné zdroje. Z globálneho hľadiska sa na prvé miesto dostala téma klimatickej zmeny, ktorá predbehla predtým dlhodobo najdôležitejšiu tému obalového a odpadového hospodárstva. Dôležitosť piliera vedenia a správy spoločnosti – písmeno G v rebríčku tém udržateľnosti ESG – potvrdzuje návrat tejto témy do prvej päťky po ročnej prestávke.

Lokálny rebríček top 5 najdôležitejších tém:

 • Balenie a nakladanie s odpadom
 • Udržateľné zdroje
 • Hospodárenie s vodou
 • Zmena klímy
 • Ekonomický vplyv

Z lokálneho hľadiska zostáva najdôležitejšou témou obalové a odpadové hospodárstvo. Na druhom mieste sú udržateľné zdroje. Tu vnímame dôraz na dôkladnú certifikáciu dodávateľov a monitorovanie ich vplyvu. V roku 2023 sa znovu vydáme na cestu k uhlíkovej neutralite celého nášho hodnotového reťazca, teda vrátane zdrojov – prípadne našich dodávateľov.

 

Na dôležitom treťom mieste je téma hospodárenia s vodou, preto v roku 2023 rozšírime podporu našich aktivít v rámci neudržateľnosti, ktoré budú súvisieť s vodou.

Dôležitosť záväzku k uhlíkovej neutralite zdôrazňuje z lokálneho hľadiska štvrté miesto témy klimatickej zmeny a na piatom mieste je téma ekonomického vplyvu.


LOKÁLNA MATERIALITY MATICA PRE ČESKO A SLOVENSKO ZOSTAVENÁ V RÁMCI MINULÉHO REPORTU V ROKU 2022

csr_2022_graph_10_sk csr_2022_graph_10_sk


ČO SA OD NAŠICH STAKEHOLDEROV UČÍME?   


Pochopenie potrieb a záujmov našich zainteresovaných strán – vrátane našich partnerov, zákazníkov, dodávateľov a členov komunity aj zamestnancov – nám pomáha vytvoriť v čase správny Materiality Matrix. Ten je ďalej významným pomocníkom pri rozvoji udržateľnej obchodnej stratégie.

Názory a postrehy našich zúčastnených strán aktívne vyhľadávame:

 • pozývame lokálnych stakeholderov na každoročné medzinárodné Stakeholders Forum organizované skupinou CCHBC;
 • uskutočňujeme pohovory s kľúčovými osobami s internými rozhodovacími právomocami a externými partnermi;
 • priebežne spolupracujeme s externými zúčastnenými stranami;
 • robíme prieskum medzi našimi vedúcimi predstaviteľmi a externými stakeholdermi;
 • berieme ohľad na zoznam materiálnych otázok The Coca-Cola Company a ďalších fľaškárních a potravinárskych a nápojových spoločností;
 • počúvame spätnú väzbu z nášho Risk Fóra a registra rizík.

Riadenie našich materiality issues

Výsledok nášho materiality prieskumu predstavuje ich poradie dôležitosti. Posúdením významu týchto otázok pre naše zúčastnené strany a ich rozhodnutia v kombinácii s posúdením vplyvu danej otázky na spoločnosť a životné prostredie odvodzujeme relatívny význam každej otázky a podľa toho ich uprednostňujeme. V nadväznosti na proces stanovenia priorít v našich materiálnych otázkach zaisťuje Executive Leadership Team ich riadnu implementáciu v celkovej stratégii skupiny CCHBC. To zahŕňa aj stanovenie a zverejnenie cieľov a metrík na meranie pokroku.

Naše materiálne otázky sme prepojili s cieľmi udržateľného rozvoja (SDG), ktoré stanovila OSN s cieľom dosiahnuť dlhodobý rast a rozvoj do roku 2030. V roku 2018 sme pri zavádzaní Misie udržateľnosti 2025 s našimi záväzkami v oblasti udržateľnosti zosúladili naše témy významnosti nielen s platnými cieľmi, ale aj so všetkými relevantnými základnými cieľmi pre každý SDG.

csr_2022_illustration_01 csr_2022_illustration_01

AKO POSUDZUJEME MATERIÁLNE OTÁZKY?


Naše materiálne otázky sú tie, ktoré majú najväčší význam pre naše zainteresované strany a širšie skupiny akcionárov, a teda majú vplyv na hodnotových hýbateľov našej spoločnosti, naše konkurenčné postavenie a tvorbu hodnôt v dlhodobom meradle.

Každoročné posúdenie

Naše materiálne otázky podliehajú každoročnému posúdeniu, aby sme v plnej miere pochopili, ako riadiť riziká a príležitosti, ktoré predstavujú. Vďaka tomu môžeme uprednostňovať témy, ktoré majú najväčší vplyv na hospodárstvo, spoločnosť a životné prostredie.

Naše každoročné hodnotenie významnosti vykonáva v štyroch fázach multiodborový tím venujúci sa najmä našej Misii udržateľnosti 2025.  

Fáza:

 • určenie podstatných otázok;
 • posúdenie vplyvu na zúčastnené strany alebo ich význam;
 • posúdenie vplyvu na spoločnosť a životné prostredie;
 • preskúmanie a potvrdenie zistení.

Kroky na zaistenie toho, aby bolo riadenie hmotných záležitostí úspešne zakotvené v našej stratégii a podnikateľskej činnosti ako také, podnikajú tri skupiny v rámci celej skupiny Coca-Cola HBC.

 • Tím Misie udržateľnosti 2025 posudzuje zoznam podstatných otázok a zaisťuje, aby bol náš prístup k udržateľnosti plne v súlade s našimi obchodnými prioritami;
 • Výbor pre spoločenskú zodpovednosť vychádzajúci z predstavenstva následne schváli prioritný zoznam otázok a výslednú maticu významnosti, tzv. Materiality Matrix;
 • A konečne je povinnosťou exekutívneho tímu (Executive Leadership Team) začleniť naše priority udržateľnosti do našej obchodnej stratégie.

Pre naše každoročné hodnotenie významnosti vedieme priebežný dialóg s našimi stakeholdermi, medzi ktorými sú zamestnanci, spotrebitelia, zákazníci, dodávatelia, komunity, vlády, nevládne organizácie, investori, obchodné združenia alebo napríklad akademici. Okrem toho sledujeme externé trendy a ďalšie priemyselné odvetvia a to, ako je ovplyvňovaná schopnosť nášho podnikania dlhodobo udržateľne rásť.

Náš systematický prístup k materialitám nám pomáha prioritizovať témy v súlade so štandardmi GRI. Témy sa často prelínajú a nemali by byť vnímané oddelene.


csr_2022_footer csr_2022_footer