Stakeholdeři a materialitycsr_2021_graf_3 csr_2021_graf_3

V Coca-Cola HBC přistupujeme k otázkám materiality každoročně. Snažíme se tak zjistit, jak nakládat s příležitostmi a čelit rizikům, které rok přinesl. Dbáme na správnou prioritizaci agend, které mají největší dopad na ekonomiku, společnost a životní prostředí.

Letos jsme šetření skupiny CCHBC znovu porovnali s lokálním průzkumem důležitosti témat pro Česko a Slovensko, který pro nás loni vypracovala společnost IPSOS.


Každoročně vydávaná zpráva Integrated Annual Report skupiny Coca-Cola HBC je v souladu se zásadami Mezinárodní rady pro integrované reportování a je připravena v souladu se standardy Global Reporting Initiative. Lokální report jsme letos i díky Gap analýze společnosti Denkstatt ještě více přiblížili standardům ESRS pro CSRD.

Rok 2022 očima stakeholderů 


Naše materiální otázky zahrnují témata, která mají významný ekonomický, environmentální a společenský dopad nebo podstatně ovlivňují hodnocení a rozhodování našich stakeholderů. Lokální průzkum materialit od společnosti IPSOS vyplnilo 75 nejdůležitějších stakeholderů, a máme proto k dispozici porovnání mezi pohledem lokálních stakeholderů a průměrem pohledu všech stakeholderů ze zemí Coca-Cola HBC. Výsledky skupinového průzkumu, který vyplnilo více než 1000 stakeholderů z 29 zemí CCHBC jsou k nahlédnutí zde.

V lokálním i globálním přehledu důležitosti témat zůstávají v první pětici téměř stejné priority, což potvrzuje relevanci globálního směřování skupiny pro český a slovenský trh. Jednotlivé odchylky mezi skupinovým a lokálním výsledkem zdůrazňují témata, na která je nutné se oblastně více zaměřit.

Globální žebříček top 5 témat řadí témata v pořadí od nejdůležitějšího takto: klimatická změna, balení a nakládání s odpady, ekonomický dopad, správa a řízení společnosti, udržitelné zdroje. V globálním pohledu se na první příčku vyhouplo téma klimatické změny, které předběhlo dříve dlouhodobé nejdůležitější téma balení a nakládání s odpady. Důležitost pilíře vedení a správy společnosti – písmeno G v ESG řazení témat udržitelnosti – potvrzuje návrat tohoto tématu do top 5 po jednoroční pauze.

Lokální žebříček top 5 nejdůležitějších témat:

 • Balení a nakládání s odpady
 • Udržitelné zdroje
 • Hospodaření s vodou
 • Klimatická změna
 • Ekonomický dopad

V lokálním pojetí je nejdůležitějším tématem balení a nakládání s odpady. Na druhém místě jsou udržitelné zdroje. Tady vnímáme důraz na pečlivou certifikaci dodavatelů a monitorování jejich dopadu. V roce 2023 budeme znovu následovat cestu k uhlíkové neutralitě celého našeho hodnotového řetězce, tedy včetně zdrojů – potažmo našich dodavatelů.

Na důležitém třetím místě je téma hospodaření s vodou, proto v roce 2023 rozšíříme podporu našich aktivit v rámci udržitelnosti v souvislosti s vodou.

Důležitost závazku k uhlíkové neutralitě podtrhuje v lokálním pojetí čtvrté místo tématu klimatické změny a na pátém místě je téma ekonomického dopadu.


LOKÁLNÍ MATERIALITY MATICE PRO ČESKO A SLOVENSKO SESTAVENÁ V RÁMCI REPORTU V ROCE 2022

csr_2022_graph_10 csr_2022_graph_10


Co se od našich stakeholderů učíme?   


Pochopení potřeb a zájmů našich zainteresovaných stran – včetně našich partnerů, zákazníků, dodavatelů a členů komunity i zaměstnanců – nám pomáhá vytvořit v čase správný Materiality Matrix. Ten je dále významným pomocníkem při rozvíjení udržitelné obchodní strategie.

Názory a postřehy našich zúčastněných stran aktivně vyhledáváme:

 • zveme lokální stakeholdery na skupinou CCHBC pořádané každoroční mezinárodní Stakeholders Forum;
 • uskutečňujeme pohovory s klíčovými osobami s interními rozhodovacími pravomocemi a s externími partnery;
 • průběžně spolupracujeme s externími zúčastněnými stranami;
 • děláme průzkum mezi našimi vedoucími představiteli a externími stakeholdery;
 • bereme ohled na seznam materiálních otázek The Coca-Cola Company a dalších stáčíren i potravinářských a nápojových společností;
 • nasloucháme zpětné vazbě z našeho Risk Fóra a registru rizik.

Řízení našich materiality issues

Výsledek našeho materiality průzkumu představuje jejich pořadí důležitosti. Posouzením významu těchto otázek pro naše zúčastněné strany a jejich rozhodnutí v kombinaci s posouzením dopadu dané otázky na společnost a životní prostředí odvozujeme relativní význam každé otázky a podle toho je upřednostňujeme. V návaznosti na proces stanovení priorit v našich materiálních otázkách zajišťuje Executive Leadership Team jejich řádnou implementaci v celkové strategii skupiny CCHBC. To zahrnuje i stanovení a zveřejnění cílů a metrik pro měření pokroku.

Naše materiální otázky jsme propojili s cíli udržitelného rozvoje (SDG), které stanovila OSN s cílem dosáhnout dlouhodobého růstu a rozvoje do roku 2030. V roce 2018 jsme při zavádění Mise udržitelnosti 2025 s našimi závazky v oblasti udržitelnosti sladili naše témata významnosti nejen s platnými cíli, ale se všemi relevantními základními cíli pro každou SDG.

csr_2022_illustration_01 csr_2022_illustration_01

JAK POSUZUJEME MATERIÁLNÍ OTÁZKY? 


Naše materiální otázky jsou ty, které mají největší význam pro naše zainteresované strany a širší skupiny akcionářů a mají tedy dopad na hodnotové hybatele naší společnosti, naše konkurenční postavení a tvorbu hodnot v dlouhodobém měřítku.

Každoroční posouzení 

Naše materiální otázky podléhají každoročnímu posouzení, abychom plně pochopili, jak řídit rizika a příležitosti, které představují. Díky tomu můžeme upřednostňovat témata, která mají největší dopad na hospodářství, společnost a životní prostředí.

Naše každoroční hodnocení významnosti je prováděno ve čtyřech fázích multioborovým týmem věnujícím se zejména naší Misi udržitelnosti 2025.

Fáze:

 • určení podstatných otázek;
 • posouzení dopadu na zúčastněné strany nebo jejich význam;
 • posouzení dopadu na společnost a životní prostředí;
 • přezkoumání a potvrzení zjištění.

Kroky k zajištění toho, aby řízení hmotných záležitostí bylo úspěšně zakotveno v naší strategii a podnikatelské činnosti jako takové, provádějí tři skupiny v rámci celé skupiny Coca-Cola HBC.

 • Tým Mise udržitelnosti 2025 posuzuje seznam podstatných otázek a zajišťuje, aby náš přístup k udržitelnosti byl plně v souladu s našimi obchodními prioritami;
 • Výbor pro společenskou odpovědnost vycházející z představenstva následně schválí prioritní seznam otázek a výslednou matici významnosti, tzv. Materiality Matrix;
 • A konečně je povinností exekutivního týmu („Executive Leadership Team “) začlenit naše priority udržitelnosti do naší obchodní strategie.

Pro naše každoroční hodnocení významnosti vedeme průběžný dialog s našimi stakeholdery, mezi nimiž jsou zaměstnanci, spotřebitelé, zákazníci, dodavatelé, komunity, vlády, nevládní organizace, investoři, obchodní sdružení nebo třeba akademici. Kromě toho sledujeme externí trendy a další průmyslová odvětví, a to jak je ovlivňována schopnost našeho podnikání dlouhodobě udržitelně růst.

Náš systematický přístup k materialitám nám pomáhá prioritizovat témata v souladu se standardy GRI. Témata se často prolínají a neměla by být vnímána odděleně.


csr_2022_footer csr_2022_footer