Oznámenie o cezhraničnom zlúčení spoločností a zmena názvu spoločnosti

 

Vážené dámy, páni a obchodní partneri,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1. apríla 2017 vstúpia do platnosti účinky cezhraničného zlúčenia spoločností Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o., so sídlom Tuhovská 1, P.O. Box 37, 831 07 Bratislava, IČO: 31 340 628, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4201/B  (ďalej len „Zanikajúca spoločnosť“), so spoločnosťou  Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o., so sídlom Českobrodská 1329, Praha 9 - Kyje 198 21, Česká republika, IČ: 411 89 698, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spis. zn.: C 3595, založenou a existujúcou podľa českého práva (ďalej len „Nástupnícka spoločnosť“).

Nástupnícka spoločnosť, ako zahraničný subjekt, bude na území Slovenskej republiky vykonávať po zlúčení obchodné činnosti prostredníctvom svojej organizačnej zložky zriadenej a umiestnenej na území Slovenskej republiky podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, prevezme a bude pokračovať vo výkone podnikateľskej činnosti  Zanikajúcej spoločnosti, ktorá v dôsledku cezhraničného zlúčenia zanikne bez likvidácie.

Vezmite preto, prosím, na vedomie, že od tohto dňa podniká Nástupnícka spoločnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom nasledujúcej organizačnej zložky:

 

Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o. – organizačná zložka

 

Korešpondenčná adresa:  Tuhovská 1, P.O. Box 37, 831 06 Bratislava. 

 

Tel.:  +421/2/49 263 111                IČO  50 252 160

Fax.: +421/2/49 263 114                DIČ  4020136923

                                                     IČ DPH SK4020136923

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd.: Po, vl. č. 3293/B.

Toto cezhraničné zlúčenie spoločností neovplyvňuje platnosť ani účinnosť doposiaľ uzatvorených zmlúv.

Od 1. apríla 2017 pri kontakte s nami používajte, prosím, vyššie uvedenú organizačnú zložku a jej identifikačné údaje (IČO a DIČ). Objednávky, faktúry a iné doklady, ktoré budú vystavané na našu spoločnosť a týkajú sa obdobia po tomto dátume, musia byť vystavené na vyššie uvedenú organizačnú zložku s jej identifikačnými údajmi, a to aj v prípade, keď objednávka týkajúca sa predmetnej faktúry bola vystavená na súčasné obchodné meno.

 

Ďakujeme Vám za pochopenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom,

Tomáš Gawlowski

Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o.

Konateľ