Material Issues

VÝZNAMNÉ TÉMY

Identifikujeme problémy majúce najväčší dopad na naše podnikanie, na ktorých našim zainteresovaným partnerom najviac záleží, a na tieto problémy sa potom sústredíme.

Medzi takéto hlavné problémy patria ekonomické, ekologické a sociálne riziká, ktoré by mohli poškodiť našu povesť a schopnosť vytvárať hodnoty v krátkodobom, strednodobom alebo dlhodobom horizonte.

V spoločnosti Coca‑Cola HBC sa snažíme pochopiť problémy majúce najväčší dopad na našu obchodnú činnosť a na naše komunity a zaoberáme sa týmito problémami. Vždy sa usilujeme o zlepšenie nášho prístupu k identifikácii tých najvýznamnejších rizík a vplyvov a vypracovávame transparentné správy o našej snahe a výsledkoch v riešení týchto zásadných problémov.

Tento proces zisťovania závažnosti problémov nám prináša pohľad do našej obchodnej stratégie a je zárukou toho, že naše integrované správy zamerané na udržateľnosť sú skutočne relevantné.

Ako prebieha identifikácia hlavných problémov a stanovenie priorít

Aby sme mohli identifikovať hlavné problémy ovplyvňujúce našu obchodnú činnosť, monitorujeme externé trendy a to, ako tieto trendy ovplyvňujú našu schopnosť udržateľného rastu podnikania v čase.

Prioritu zistených problémov stanovíme na základe ich relatívneho významu pre naše podnikanie a pre spoločnosť ako celok, tak že tie najzásadnejšie každoročne mapujeme pomocou našich "parametrov závažnosti".

Tento náš systematický proces hodnotenia závažnosti problémov nám pomáha stanoviť prioritu jednotlivých problémov v súlade s pokynmi pre vytváranie správ týkajúcich sa dlhodobej udržateľnosti vypracovanými svetovou iniciatívou Global Reporting Initiative G4.

Ako zásadný je daný problém pre naše podnikanie, záleží na tom, ako tento problém ovplyvňuje:

 • Náš cieľ, misiu a obchodnú stratégiu
 • Naše značky, ktoré vyrábame a predávame
 • Vplyv našej činnosti na ekonomiku, životné prostredie a spoločnosť v 28 krajinách, kde pôsobíme
 • Ďalším faktorom je význam daného problému pre našich zainteresovaných partnerov
 • A tiež rozsah, v akom môžeme my sami, ako spoločnosť, tento problém ovplyvniť

Učíme sa od našich partnerov

Pochopenie potrieb a záujmov našich zainteresovaných partnerov, medzi ktorých patría naši  dodávatelia, zákazníci, komunity, v ktorých pôsobíme, alebo naši zamestnanci, nám pomáha stanoviť priority jednotlivých zásadných problémov. To nám potom pomáha vypracovávať dlhodobo udržateľné obchodné stratégie a vytvárať hodnoty v dlhodobom horizonte.

Aktívne sa snažíme zisťovať názory a stanoviská našich partnerov nasledujúcimi spôsobmi:

 • Organizovanie rôznych diskusných fór pre našich partnerov
 • Vedenie rozhovorov s hlavnými internými pracovníkmi zodpovednými za prijímanie rozhodnutí aj s externými partnermi
 • Priebežné zapájanie externých zainteresovaných partnerov do našej činnosti
 • Prieskumy vykonávané medzi viac ako 300 respondentmi zastávajúcimi vedúce pozície vo všetkých funkciách, krajinách a v celej skupine a ďalej medzi viac ako 360 externými respondentmi z radov našich zainteresovaných partnerov vybranými na našich 28 trhoch a tiež v hlavnej centrále skupiny
 • Posudzovanie zásadných problémov uvedených na zoznamoch spoločnosti The Coca‑Cola Company a ďalších bottlerských spoločností a tiež ďalších spoločností pôsobiacich v potravinárskom a nápojovom priemysle
 • Načúvanie spätnej väzbe získanej z nášho skupinového diskusného fóra zameraného na riziká (Group Risk Forum)

Revízia významu jednotlivých problémov

Aby bolo zaistené dobré riadenie, vykonáva výbor pre spoločenskú zodpovednosť, ktorý pôsobí  v rámci predstavenstva skupiny spoločne s riadiacim výborom pre dlhodobú udržateľnosť pravidelné revízie našich priorít vo svetle meniacich sa problémov a očakávania.

Pravidelne každoročne vykonávame revíziu našich hlavných problémov, pričom dbáme na to, aby takáto revízia odrážala naše nové informácie získané z obchodnej činnosti a tiež od našich partnerov.