Náš prístup k udržateľnosti

NÁŠ PRÍSTUP K UDRŽATEĽNOSTI

S rozvojom nášho podnikania sa dlhodobo snažíme udržateľným spôsobom zachovať ekosystémy pre budúce generácie.

 

test test

V roku 2018 si skupina Coca-Cola Hellenic Bottling Company stanovila ciele udržateľnosti na nasledujúce obdobie, a to do roku 2025.

Ciele rozdeľujeme do nasledujúcich pilierov:

Znižovanie emisií
znižujeme spotrebu energie v našich závodoch, využívame obnoviteľnú energiu, prepravujeme tovar ekologickými dodávkami

Znižovanie spotreby vody
znižujeme spotrebu vody vo výrobnom procese, staráme sa a chránime vodné zdroje

Svet bez odpadu
dodávame na trh 100% recyklovateľné fľaše, zvyšujeme v nich podiel recyklované zložky a odľahčujeme ich váhu

Zabezpečovanie zdrojov
spolupracujeme iba s dodávateľmi, ktorí zdieľajú naše hodnoty, postoj k ochrane životného prostredia, dodržiavanie ľudských práv a zodpovedný prístup

Výživa a zdravie
inovujeme portfólio, aby zodpovedalo najnovším trendom a potrebám spotrebiteľov; zvyšujeme podiel nekalorických produktov a na každej fľaši transparentne uvádzame výživové hodnoty

Naši ľudia a komunity
dbáme o diverzitný a inkluzívny prístup v rozvoji našej spoločnosti, spolupracujeme s univerzitami, vzdelávame mladé a znevýhodnené a podpodporujeme komunity

 

test test