NAŠI STAKEHOLDERI A MATERIALITY

csr_2021_graf_sk csr_2021_graf_sk

 

V Coca-Cola HBC pristupujeme k otázkam materiality každoročne. Snažíme sa tak zistiť, ako nakladať s príležitosťami a čeliť rizikám, ktoré rok priniesol. Dbáme na správnu prioritizáciu agend, ktoré majú najväčší dosah na ekonomiku, spoločnosť a životné prostredie. 

Tento rok sme okrem skupinového prieskumu po prvýkrát usporiadali aj lokálny prieskum dôležitosti tém pre Česko a Slovensko so spoločnosťou IPSOS.


Každoročne vydávaná správa Integrated Annual Report skupiny Coca-Cola HBC je v súlade so zásadami Medzinárodnej rady pre integrované reportovanie a je pripravená v súlade so štandardmi Global Reporting Initiative. Pravidelne tiež kontrolujeme náš prístup k štandardom a neustálemu zlepšovaniu a využívaniu overených postupov.


csr_line2 csr_line2

ROK 2021 OČAMI STAKEHOLDEROV 


Naše materiálne otázky zahŕňajú témy, ktoré majú významný ekonomický, environmentálny a spoločenský vplyv alebo podstatne ovplyvňujú hodnotenie a rozhodovanie našich stakeholderov. Ku koncu roku 2021 sme v rámci skupiny vo všetkých 29 krajinách Coca-Cola HBC uskutočnili náš každoročný prieskum významnosti medzi viac než 1 000 internými a externými stakeholdermi. Tento prieskum sa uskutočnil spolu so spoločnosťou The Coca-Cola Company, a ide teda o výsledok celého nášho systému Coca-Cola. Výsledok prieskumu ukazuje rebríček významnosti jednotlivých otázok. V prieskume sa porovnáva význam otázky pre našich stakeholderov spolu s vplyvom danej veci na spoločnosť a životné prostredie.

Prvýkrát sme si pre túto správu so spoločnosťou IPSOS dali spracovať aj lokálnu maticu materialít pre Česko a Slovensko. Do prieskumu sa zapojilo 75 najdôležitejších stakeholderov, a tak máme k dispozícii porovnanie pohľadu lokálnych stakeholderov s priemerom pohľadu všetkých stakeholderov z krajín Coca-Cola HBC. Obidve matice nájdete nižšie.

MATERIALITY MATICA SKUPINY COCA-COLA HBC

csr_2021_graf_1_sk csr_2021_graf_1_sk
V lokálnom aj globálnom prehľade dôležitosti tém zostávajú v prvej pätici takmer rovnaké priority, čo potvrdzuje relevanciu globálneho smerovania skupiny pre český a slovenský trh. Jednotlivé odchýlky zdôrazňujú témy, na ktoré je nutné sa lokálne viac zamerať, na čo má miestne vedenie spoločnosti veľmi silný mandát.
 
Globálny rebríček top 5 najdôležitejších tém:
 • Balenie a nakladanie s odpadom
 • Zmena klímy
 • Udržateľné zdroje
 • Ekonomický vplyv
 • Kvalita produktu

V globálnom meradle sa do popredia dostávajú udržateľné zdroje, ktoré ako téma preskočili oproti minulému roku ekonomický vplyv spoločnosti, ten sa však stále vďaka roku ťažko ovplyvnenému covidom drží v dôležitosti veľmi vysoko. Po roku sa do top 5 tém vracia kvalita produktu, ktorá odsunula až na 7. miesto vo vnímanej dôležitosti správu a riadenie spoločnosti – táto téma vypadáva z top 5 po šiestich rokoch.

 
Lokálny rebríček top 5 najdôležitejších tém:
 • Balenie a nakladanie s odpadom
 • Udržateľné zdroje
 • Hospodárenie s vodou
 • Zmena klímy
 • Ekonomický vplyv
Z lokálneho hľadiska zostáva stále najdôležitejšou témou balenie a nakladanie s odpadom. Na druhé miesto sa tu vyšplhali udržateľné zdroje. Tu vnímame dôraz na dôkladnú certifikáciu dodávateľov a monitorovanie ich vplyvu. V roku 2022 budeme starostlivo nasledovať cestu k uhlíkovej neutralite celého nášho hodnotového reťazca, teda vrátane zdrojov – prípadne našich dodávateľov.
 
Na veľmi dôležité tretie miesto sa vyšplhala téma hospodárenia s vodou, preto v roku 2022 rozšírime naše aktivity v rámci udržateľnosti v súvislosti s vodou a budeme rozvíjať terajšie aktivity.
 
Dôležitosť záväzku k uhlíkovej neutralite zdôrazňuje z lokálneho hľadiska štvrté miesto témy zmeny klímy a vplyv nielen covidových udalostí drží v top 5 tém aj ekonomický vplyv.

LOKÁLNA MATERIALITY MATICA PRE ČESKO A SLOVENSKO

csr_2021_graf_5_sk csr_2021_graf_5_sk

ČO SA OD NAŠICH STAKEHOLDEROV UČÍME?   


Pochopenie potrieb a záujmov našich zainteresovaných strán – vrátane našich partnerov, zákazníkov, dodávateľov a členov komunity aj zamestnancov – nám pomáha vytvoriť v čase správny Materiality Matrix.  Ten je ďalej významným pomocníkom pri rozvoji udržateľnej obchodnej stratégie.

Názory a postrehy našich zúčastnených strán aktívne vyhľadávame: 

 • Organizujeme každoročné medzinárodné Stakeholders Forum; 
 • Vedieme pohovory s kľúčovými osobami s internými rozhodovacími právomocami a externými partnermi; 
 • Priebežne spolupracujeme s externými zúčastnenými stranami; 
 • Robíme prieskum medzi našimi vedúcimi predstaviteľmi z každej funkcie, krajiny aj celej skupiny rovnako ako s viac než 600 externými stakeholdermi nominovanými na našich 29 trhoch; 
 • Berieme ohľad na zoznam materiálnych otázok The Coca-Cola Company a ďalších fľašovateľov aj potravinárskych a nápojových spoločností; 
 • Počúvame spätnú väzbu z nášho Risk Fóra a zo všetkých registrov rizík z našich trhov.


Riadenie našich materiality issues 

Výsledok nášho Materiality prieskumu predstavuje ich poradie dôležitosti. Posúdením významu týchto otázok pre naše zúčastnené strany a ich rozhodnutia v kombinácii s posúdením vplyvu danej otázky na spoločnosť a životné prostredie odvodzujeme relatívny význam každej otázky a podľa toho ich uprednostňujeme. V nadväznosti na proces stanovenia priorít v našich materiálnych otázkach zaisťuje operačný výbor ich riadnu implementáciu v celkovej stratégii. To zahŕňa aj stanovenie a zverejnenie cieľov a metrík na meranie pokroku.


Naše materiálne otázky sme prepojili s cieľmi udržateľného rozvoja (SDG), ktoré stanovila OSN s cieľom dosiahnuť dlhodobý rast a rozvoj do roku 2030. V roku 2018 sme pri zavádzaní Misie udržateľnosti 2025 s našimi záväzkami v oblasti udržateľnosti zosúladili naše témy významnosti nielen s platnými cieľmi, ale aj so všetkými relevantnými základnými cieľmi pre každý SDG. 


AKO POSUDZUJEME MATERIÁLNE OTÁZKY? 


Naše materiálne otázky sú tie, ktoré majú najväčší význam pre naše zainteresované strany a širšie skupiny akcionárov, a teda majú vplyv na hodnotových hýbateľov našej spoločnosti, naše konkurenčné postavenie a tvorbu hodnôt v dlhodobom meradle.

Každoročné posúdenie 

Naše materiálne otázky podliehajú každoročnému posúdeniu, aby sme v plnej miere pochopili, ako riadiť riziká a príležitosti, ktoré predstavujú. Vďaka tomu môžeme uprednostňovať témy, ktoré majú najväčší vplyv na hospodárstvo, spoločnosť a životné prostredie.

Naše každoročné hodnotenie významnosti robí v štyroch fázach multiodborový tím venujúci sa najmä našej Misii udržateľnosti 2025.

Fáza:  

 • určenie podstatných otázok; 
 • posúdenie vplyvu na zúčastnené strany alebo ich význam; 
 • posúdenie vplyvu na spoločnosť a životné prostredie; 
 • preskúmanie a potvrdenie zistení. 

Kroky na zaistenie toho, aby bolo riadenie hmotných záležitostí úspešne zakotvené v našej stratégii a podnikateľskej činnosti ako také, podnikajú tri skupiny v rámci celej Skupiny Coca-Cola HBC.

 • Tím Misie udržateľnosti 2025 posudzuje zoznam podstatných otázok a zaisťuje, aby bol náš prístup k udržateľnosti úplne v súlade s našimi obchodnými prioritami; 
 • Výbor pre spoločenskú zodpovednosť vychádzajúci z predstavenstva následne schváli prioritný zoznam otázok a výslednú maticu významnosti, tzv. Materiality Matrix; 
 • A konečne je povinnosťou prevádzkového výboru (Operating Committee) začleniť naše priority udržateľnosti do našej obchodnej stratégie. 

Pre naše každoročné hodnotenie významnosti vedieme priebežný dialóg s našimi stakeholdermi, medzi ktorými sú zamestnanci, spotrebitelia, zákazníci, dodávatelia, komunity, vlády, nevládne organizácie, investori, obchodné združenia alebo napríklad akademici. Okrem toho sledujeme externé trendy a ďalšie priemyselné odvetvia a to, ako je ovplyvňovaná schopnosť nášho podnikania dlhodobo udržateľne rásť.

Náš systematický prístup k materialitám nám pomáha prioritizovať témy v súlade so štandardmi GRI. Témy sa často prelínajú a nemali by byť vnímané oddelene.


ŠTÚDIA VPLYVOV NA PRÍRODNÝ KAPITÁL


Prírodný kapitál je zásoba obnoviteľných a neobnoviteľných prírodných zdrojov, ktoré spoločne ľuďom prinášajú tok výhod. (definícia podľa: Natural Capital Coalition).

Aby sme pochopili náš vplyv, použili sme metodológiu Natural Capital Protocol a vyhodnotili náš vplyv na životné prostredie v celom našom hodnotovom reťazci.

Štúdia tu prevádza ukazovatele analýzy životného cyklu (LCA) na peňažnú hodnotu. Konečným vplyvom sú náklady, ktoré spoločnosť nesie v dôsledku našich aktivít v hodnotovom reťazci.

Medzi hodnotené environmentálne externality v rámci štúdie patrí: spotreba neobnoviteľnej energie, vodná ekotoxicita, vodná eutrofizácia, zábor pôdy, toxicita pre človeka – karcinogén, toxicita pre človeka – nekarcinogénne, ionizujúce žiarenie, vplyv na dýchacie cesty (častice), poškodzovanie ozónovej vrstvy, fotochemická oxidácia (tvorba smogu), zmena klímy a odber vody (spotreba vody).

Zo štúdie vyplýva toto rozloženie vplyvu našej činnosti v rámci skupiny Coca-Cola HBC: