Naši stakeholdeři a materiality

csr_2021_graf_3 csr_2021_graf_3

 

V  Coca-Cola HBC přistupujeme k otázkám materiality každoročně. Snažíme se tak zjistit, jak nakládat s příležitostmi a čelit rizikům, které rok přinesl. Dbáme na správnou prioritizaci agend, které mají největší dopad na ekonomiku, společnost a životní prostředí. 

Letos jsme kromě skupinového šetření poprvé uspořádali také lokální průzkum důležitosti témat pro Česko a Slovensko se společností IPSOS.


Každoročně vydávaná zpráva Integrated Annual Report skupiny Coca-Cola HBC je v souladu se zásadami Mezinárodní rady pro integrované reportování a je připravena v souladu se standardy Global Reporting Initiative. Pravidelně také kontrolujeme náš přístup ke standardům a neustálému zlepšování a využívání ověřených postupů.


csr_line2 csr_line2

Rok 2021 očima stakeholderů 


Naše materiální otázky zahrnují témata, která mají významný ekonomický, environmentální a společenský dopad nebo podstatně ovlivňují hodnocení a rozhodování našich stakeholderů. Ke konci roku 2021 jsme v rámci skupiny ve všech 29 zemích Coca-Cola HBC uskutečnili naše každoroční šetření významnosti mezi více než 1000 interními a externími stakeholdery. Tento průzkum byl proveden společně se společností The Coca-Cola Company, a jedná se tedy o výsledek celého našeho Coca-Cola systému. Výsledek průzkumu ukazuje žebříček významnosti jednotlivých otázek. V průzkumu se porovnává význam otázky pro naše stakeholdery spolu s dopadem dané věci na společnost a životní prostředí.  

Poprvé jsme si pro tento report se společností IPSOS nechali zpracovat také lokální matici materialit pro Česko a Slovensko. Do průzkumu se zapojilo 75 nejdůležitějších stakeholderů a máme tudíž k dispozici porovnání mezi pohledem lokálních stakeholderů a průměrem pohledu všech stakeholderů ze zemí Coca-Cola HBC. Obě matice naleznete níže.

Materiality matice skupiny Coca-Cola HBC

csr_2021_graf_1 csr_2021_graf_1
V lokálním i globálním přehledu důležitosti témat zůstávají v první pětici téměř stejné priority, což potvrzuje relevanci globálního směřování skupiny pro český a slovenský trh. Jednotlivé odchylky zdůrazňují témata, na která je nutné se oblastně více zaměřit, na což má lokální vedení společnosti velmi silný mandát.
 
Globální žebříček top 5 nejdůležitějších témat:
 • Balení a nakládání s odpady
 • Klimatická změna
 • Udržitelné zdroje
 • Ekonomický dopad
 • Kvalita produktu
V globálním měřítku se do popředí dostávají udržitelné zdroje, které jako téma přeskočily oproti minulému roku ekonomický dopad společnosti, ten se ale stále díky roku těžce ovlivněném pandemií covid-19 drží v důležitosti velmi vysoko. Po roce se do top 5 témat vrací kvalita produktu, která odsunula až na 7. místo ve vnímané důležitosti správu a řízení společnosti – ta vypadává z top 5 po šesti letech.
 
Lokální žebříček top 5 nejdůležitějších témat:
 • Balení a nakládání s odpady
 • Udržitelné zdroje
 • Hospodaření s vodou
 • Klimatická změna
 • Ekonomický dopad
V lokálním pojetí stále nejdůležitějším tématem zůstává balení a nakládání s odpady. Na druhé místo se zde vyšplhaly udržitelné zdroje. Tady vnímáme důraz na pečlivou certifikaci dodavatelů a monitorování jejich dopadu. V roce 2022 budeme pečlivě následovat cestu k uhlíkové neutralitě celého našeho hodnotového řetězce, tedy včetně zdrojů – potažmo našich dodavatelů.
 
Na velice důležité třetí místo se vyšplhalo téma hospodaření s vodou, proto v roce 2022 rozšíříme naše aktivity v rámci udržitelnosti v souvislosti s vodou a rozvineme aktivity stávající.
 
Důležitost závazku k uhlíkové neutralitě podtrhuje v lokálním pojetí čtvrté místo tématu klimatické změny a vliv nejen covidových událostí drží v top 5 témat také ekonomický dopad.
 

Lokální materiality matice pro Česko a Slovensko

csr_2021_graf_5_cz csr_2021_graf_5_cz

Co se od našich stakeholderů učíme?   


Pochopení potřeb a zájmů našich zainteresovaných stran – včetně našich partnerů, zákazníků, dodavatelů a členů komunity i zaměstnanců – nám pomáhá vytvořit v čase správný Materiality Matrix.  Ten je dále významným pomocníkem při rozvíjení udržitelné obchodní strategie. 

Názory a postřehy našich zúčastněných stran aktivně vyhledáváme: 

 • pořádáme každoroční mezinárodní Stakeholders Forum; 

 • uskutečňujeme pohovory s klíčovými osobami s interními rozhodovacími pravomocemi a s externími partnery; 

 • průběžně spolupracujeme s externími zúčastněnými stranami; 

 • děláme průzkum mezi našimi vedoucími představiteli z každé funkce, země i z celé skupiny, stejně tak s více než 600 externími stakeholdery nominovanými na našich 29 trzích; 

 • bereme ohled na seznam materiálních otázek The Coca-Cola Company a dalších stáčíren i potravinářských a nápojových společností; 

 • nasloucháme zpětné vazbě z našeho Risk Fóra a všech registrů rizik z našich trhů. 

 

Řízení našich materiality issues 

Výsledek našeho materiality průzkumu představuje jejich pořadí důležitosti. Posouzením významu těchto otázek pro naše zúčastněné strany a jejich rozhodnutí v kombinaci s posouzením dopadu dané otázky na společnost a životní prostředí odvozujeme relativní význam každé otázky a podle toho je upřednostňujeme. V návaznosti na proces stanovení priorit v našich materiálních otázkách zajišťuje operační výbor jejich řádnou implementaci v celkové strategii. To zahrnuje i stanovení a zveřejnění cílů a metrik pro měření pokroku. 

Naše materiální otázky jsme propojili s cíli udržitelného rozvoje (SDG), které stanovila OSN s cílem dosáhnout dlouhodobého růstu a rozvoje do roku 2030. V roce 2018 jsme při zavádění Mise udržitelnosti 2025 s našimi závazky v oblasti udržitelnosti sladili naše témata významnosti nejen s platnými cíli, ale se všemi relevantními základními cíli pro každou SDG. 


Jak posuzujeme materiální otázky? 


Naše materiální otázky jsou ty, které mají největší význam pro naše zainteresované strany a širší skupiny akcionářů a mají tedy dopad na hodnotové hybatele naší společnosti, naše konkurenční postavení a tvorbu hodnot v dlouhodobém měřítku.
 

Každoroční posouzení 

Naše materiální otázky podléhají každoročnímu posouzení, abychom plně pochopili, jak řídit rizika a příležitosti, které představují. Díky tomu můžeme upřednostňovat témata, která mají největší dopad na hospodářství, společnost a životní prostředí. 

Naše každoroční hodnocení významnosti je prováděno ve čtyřech fázích multioborovým týmem věnujícím se zejména naší Misi udržitelnosti 2025.  

Fáze: 

 • určení podstatných otázek; 

 • posouzení dopadu na zúčastněné strany nebo jejich význam; 

 • posouzení dopadu na společnost a životní prostředí; 

 • přezkoumání a potvrzení zjištění. 

Kroky k zajištění toho, aby řízení hmotných záležitostí bylo úspěšně zakotveno v naší strategii a podnikatelské činnosti jako takové provádějí tři skupiny v rámci celé skupiny Coca-Cola HBC. 

 • Tým Mise udržitelnosti 2025 posuzuje seznam podstatných otázek a zajišťuje, aby náš přístup k udržitelnosti byl plně v souladu s našimi obchodními prioritami; 

 • Výbor pro společenskou odpovědnost vycházející z představenstva následně schválí prioritní seznam otázek a výslednou matici významnosti, tzv. „Materiality Matrix”; 

 • A konečně je povinností provozního výboru („Operating Committee”) začlenit naše priority udržitelnosti do naší obchodní strategie. 

Pro naše každoroční hodnocení významnosti vedeme průběžný dialog s našimi stakeholdery, mezi nimiž jsou zaměstnanci, spotřebitelé, zákazníci, dodavatelé, komunity, vlády, nevládní organizace, investoři, obchodní sdružení nebo třeba akademici. Kromě toho sledujeme externí trendy a další průmyslová odvětví, a to jak je ovlivňována schopnost našeho podnikání dlouhodobě udržitelně růst.

Náš systematický přístup k materialitám nám pomáhá prioritizovat témata v souladu se standardy GRI. Témata se často prolínají a neměla by být vnímána odděleně.


STUDIE DOPADŮ NA PŘÍRODNÍ KAPITÁL

Přírodní kapitál je zásoba obnovitelných a neobnovitelných přírodních zdrojů, které společně lidem přináší tok výhod. (definice podle: Natural Capital Coalition).

Abychom pochopili náš dopad, použili jsme metodologii Natural Capital Protocol a vyhodnotili náš vliv na životní prostředí v celém našem hodnotovém řetězci.

Studie zde převádí ukazatele analýzy životního cyklu (LCA) do peněžní hodnoty. Konečným dopadem jsou náklady, které společnost nese v důsledku našich aktivit v hodnotovém řetězci.

Mezi hodnocené environmentální externality v rámci studie patří: spotřeba neobnovitelné energie, vodní ekotoxicita, vodní eutrofizace, zábor půdy, toxicita pro člověka – karcinogen, toxicita pro člověka – nekarcinogenní, ionizující záření, dopad na dýchací cesty (částice), poškozování ozónové vrstvy, fotochemická oxidace (tvorba smogu), klimatická změna a odběr vody (spotřeba vody).

Ze studie vyplývá toto rozložení dopadu naší činnosti v rámci skupiny Coca-Cola HBC:

impact cz impact cz