Oznámenie o ochrane osobných údajov pri nábore zamestnancov spoločnosti

Oznámenie o ochrane osobných údajov pri nábore zamestnancov spoločnosti

Oznámenie o ochrane osobných údajov pri nábore zamestnancov spoločnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. konajúca na Slovensku prostredníctvom organizačnej zložky Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.

Vyjadrením záujmu o pripojenie sa do tímu Coca-Cola HBC nám o sebe poskytnete určité osobné údaje. Spoločnosť Coca-Cola HBC AG a jej dcérske a pridružené spoločnosti (v týchto zásadách a v oznámení o výbere označované ako "CCHBC", "skupina CCHBC", "naše", "my", "nás") sa zaväzujú rešpektovať vaše súkromie a spravovať vaše osobné údaje spravodlivo a bezpečne. Cieľom tohto oznámenia o ochrane osobných údajov je informovať vás o tom, prečo a ako spracúvame vaše osobné údaje v súvislosti s náborovým procesom a v rámci príslušných digitálnych náborových platforiem. Vzťahuje sa na osoby, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie alebo sa registrujú v sieti CCHBC Talent Network, zúčastňujú sa na náborových podujatiach, absolvujú hodnotenie v CCHBC alebo sa zúčastňujú na iných náborových procesoch.

Pokiaľ nie je uvedené inak, subjektom zodpovedným za spracovanie vašich osobných údajov alebo "správcom údajov" je spoločnosť Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. konajúca na Slovensku prostredníctvom organizačnej zložky Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.. Ak sa uchádzate o zamestnanie v jednej z ďalších spoločností skupiny CCHBC, táto spoločnosť CCHBC je tiež správcom údajov.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

Osobné údaje môžeme zhromažďovať priamo od vás, od tretích strán alebo z verejných zdrojov a tiež automaticky, napríklad prostredníctvom vášho používania našich náborových platforiem. V tomto oznámení o ochrane osobných údajov "osobné údaje" znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Medzi osobné údaje patria napríklad: meno, e-mailová adresa, IP adresa a telefónne číslo.

Vaše osobné údaje spracúvame na účely posúdenia vašej žiadosti pred uzatvorením pracovnej zmluvy s nami a na základe zákonov, ktorým CCHBC podlieha (napr. v súvislosti s rovnosťou príležitostí). Ak nám nebudete môcť poskytnúť požadované informácie, nebudeme môcť posúdiť vašu vhodnosť na pracovné miesto, o ktoré sa uchádzate, ani s vami komunikovať.

Ak od vás budeme požadovať ďalšie osobné údaje, oznámime vám, či je to na účely plnenia zmluvy alebo v dôsledku zákonnej povinnosti, a budeme vás informovať o dôsledkoch ich neposkytnutia a o možných rizikách spojených s používaním vašich osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré získavame priamo od vás alebo ktoré v našom mene poskytnete personálnej agentúre.

1. Identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko, rodné údaje, jazyk, pohlavie, číslo platného vodičského preukazu, číslo národného poistenia alebo iné identifikačné číslo a vaše víza, pas alebo doklady o povolení na zamestnanie.

2. Kontaktné údaje: adresa, telefón, e-mailová adresa a poštová adresa

3. údaje uvedené v žiadosti o zamestnanie: životopis, údaje z prihlášky, poznámky z pohovoru, osvedčenia, diplomy, odborná kvalifikácia a prax, jazykové znalosti, požadovaný plat, dátum nástupu/oznámenia, ktorý sa má zohľadniť, dĺžka praxe a vaša fotografia, ak ju vedome a dobrovoľne poskytnete

4. zdravotné údaje: (prostredníctvom nášho posudkového lekára, obmedzené na potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti);

5.  Súdne údaje: informácie o kontrole registra trestov alebo finančnej previerke alebo inom nezávislom vyhľadávaní, potvrdenie o odsúdení za trestné činy a priestupky. 

6. Informácie o pohovoroch a hodnoteniach:

 • Videozáznamy a zvukové záznamy online rozhovorov
 • Informácie o plánovaní pohovoru
 • Výsledky testov vodcovských a funkčných zručností
 • Výsledky hodnotenia správania v oblasti vodcovských zručností (hranie rolí a in-trays).
 • Výsledky hodnotenia hrania rolí, údaje z vašej interakcie s hodnotením a analýza vašich odpovedí na základe kritérií úspešnosti (vhodnosť pre danú pracovnú pozíciu).

7.   Náborové prieskumy: môžeme zhromažďovať informácie o našom náborovom procese, napríklad o tom, ako ste sa dozvedeli o pracovnom mieste a o vašej účasti na náborových podujatiach, napríklad na veľtrhoch práce.

8. Osobitné kategórie údajov:

 • Údaje o vašej rase, pohlaví, národnostnom alebo etnickom pôvode, náboženstve alebo komunite, aby sme mohli zmysluplne monitorovať a informovať o rovnosti príležitostí.
 • Vaše prípadné zdravotné postihnutie a to, či ste boli dlhodobo nezamestnaný, výlučne na účely monitorovania dodržiavania antidiskriminačných právnych predpisov, našich zásad a našich zákonných povinností vyplývajúcich z antidiskriminačných právnych predpisov.
 • výsledky kontroly registra trestov alebo finančnej previerky alebo iných nezávislých vyhľadávaní s cieľom posúdiť vašu vhodnosť na danú pozíciu.
 • Ak sa rozhodneme spracúvať niektoré z uvedených osobných údajov, budete požiadaní o súhlas s takýmto zhromažďovaním a používaním predtým, ako my alebo naši zástupcovia vykonáme vyhľadávanie.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme automaticky

Informácie o používaní webovej lokality. Keď navštívite naše digitálne náborové platformy, zhromažďujeme určité informácie o vašom používaní webovej lokality vrátane názvu hostiteľa a IP adresy vášho zariadenia, typu a verzie prehliadača, typu zariadenia, jedinečných identifikačných čísel zariadenia, širšej geografickej polohy (napr. polohy na úrovni krajiny alebo mesta), vášho operačného systému, webovej lokality, ktorá vás na nás odkázala, stránok, ktoré ste navštívili na našich náborových platformách, a času a trvania vašej návštevy.

Súbory Cookies. Na zhromažďovanie osobných údajov môžeme používať súbory cookie a podobné technológie. Súbory cookie sú malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri návšteve webových stránok alebo používaní online služieb. Viac informácií o používaní súborov cookie nájdete v príslušnom oznámení o súboroch cookie náboru a v súvisiacom centre preferencií súborov cookie.

Osobné údaje, ktoré získavame od tretích strán

Profesionálne sociálne médiá: Pokiaľ vo svojej žiadosti uvediete odkaz alebo identifikátor na profesionálne sociálne médiá, môžeme z týchto sociálnych médií získať informácie o vašej profesionálnej prítomnosti.

Preverovanie minulosti: S vaším súhlasom môžeme zhromažďovať a spracúvať informácie od tretích strán vrátane výpisov z registra trestov, aby sme overili informácie, ktoré ste nám poskytli, a aby sme vykonali previerky.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme z verejných zdrojov

Verejne dostupné osobné údaje: kontaktné údaje, sociálne kontakty, odborná kvalifikácia, skúsenosti a vzdelanie.

Účely a právny základ spracovania osobných údajov:

a) Vyhodnocovanie žiadostí o zamestnanie: registrácia vašej žiadosti o zamestnanie u nás a v prípade, že táto žiadosť spustí náš výberový proces, definovanie vášho profesijného prehľadu s cieľom posúdiť vašu žiadosť o zamestnanie s cieľom potenciálneho prijatia do zamestnania vrátane vykonania pohovoru, posúdenia individuálnych zručností a kompetencií, riadenia uchádzača a šírenia, overovania a aktualizácie údajov o uchádzačovi s cieľom zabezpečiť ich platnosť a úplnosť.

b) Preverovanie minulosti: Previerky vzdelania a odbornej minulosti pred nástupom do zamestnania a počas neho.

c) Kontaktovanie: na získanie informácií potrebných na uzavretie pracovnej zmluvy s vami.

d) Pre účely poskytovania našich IT služieb prostredníctvom platforiem tretích strán.

Právny základ:

 • Realizácia náborového procesu schválená vaším prijatím náborovej zmluvy a neskôr pracovnej zmluvy.
 • splnenie našej zákonnej povinnosti plniť si daňové a účtovné povinnosti.
 • Ak to zákon povoľuje, sme oprávnení používať určité osobitné kategórie údajov alebo údaje týkajúce sa trestných činov, napríklad na vykonanie previerky minulosti pre pracovné miesta, ak je takáto previerka potrebná na posúdenie vhodnosti uchádzača.
 • Spoločnosť CCHBC má oprávnený záujem používať osobné údaje, ktoré sa dozvie o účinnosti nášho náborového úsilia, a posúdiť vašu žiadosť pred uzavretím pracovnej zmluvy s nami. Ak bude vaša žiadosť úspešná, údaje zozbierané počas obdobia podávania žiadosti sa budú uchovávať a ich spracovanie bude podliehať Oznámeniu o ochrane osobných údajov zamestnancov CCHBC. Konkrétne údaje z prihlášky vrátane vašich osobných údajov uvedených vo vašom životopise môžu byť spracované na iné účely zamestnávania, napr. aby CCHBC mohla plne identifikovať a využiť skúsenosti, odvetvové a odborné znalosti, zručnosti a talent svojich zamestnancov.

Udržiavanie aktuálnej databáze uchádzačov o zamestnanie: udržiavanie databázy uchádzačov o zamestnanie, aby bolo možné kontaktovať potenciálnych uchádzačov v prípade, že budúce pracovné ponuky zodpovedajú ich profilu. Obohacovanie údajov je proces, ktorý sa používa na spresnenie, overenie a aktualizáciu kontaktných údajov uchádzačov s cieľom zabezpečiť ich presnosť a úplnosť. Obohatenie údajov možno uplatniť na určité kľúčové kategórie osobných údajov, ktoré jednotlivci zverejňujú na stránke.

Právny základ: Výslovný súhlas s výberom na iné pozície a s účasťou v sieti talentov Coca-Cola HBC.

Automatizované rozhodovanie

V rámci náborového procesu nepraktizujeme automatizované rozhodovanie. Kandidátov vyberáme manuálnym výberom, pričom zohľadňujeme relevantné skúsenosti a zručnosti pre danú pozíciu.

Ako zverejňujeme osobné údaje

Vaše údaje môžeme zdieľať s inými spoločnosťami skupiny CCHBC na účely výberu uchádzačov o zamestnanie a v prípade vášho prijatia do zamestnania ako súčasť pracovného procesu. Osobné údaje, ktoré im poskytujeme, obmedzujeme na tie, ktoré sú primerane potrebné na výkon ich funkcií, a vyžadujeme od nich, aby súhlasili so zachovaním dôvernosti týchto informácií.

 • Tím CCHBC People anc Culture. Podrobnosti o vašej žiadosti môžeme poskytnúť personálnym a riadiacim tímom ostatných členov skupiny CCHBC, napríklad zamestnancom zapojeným do našich náborových a výberových procesov a príslušným vedúcim pracovníkom.
 • Tím Talent Acquisition CCHBC. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tímom pre riadenie talentov.
 • Tím People and Services (BSO), ktorý poskytuje administratívne služby pre váš tím pre získavanie talentov.
 • Tretím stranám ako Spracovateľom.  Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť:
 • Poskytovateľom IT služieb. Poskytovatelia služieb tretích strán, ktorí nám poskytujú hostingové, údržbárske a iné služby. Tieto tretie strany môžu pristupovať k vašim osobným údajom alebo ich spracúvať v rámci poskytovania týchto služieb pre nás,
 • Poskytovateľom vykonávajúcim kontroly pred nástupom do zamestnania,
 • Hodnotiteľkým spoločnostiam alebo subjektom poskytujúcim služby online rozhovorov,
 • Personálnym agentúram, ktoré nám z času na čas pomáhajú pri nábore a výbere zamestnancov.

Dodržiavanie zákonov a presadzovanie práva. Vyhradzujeme si právo zverejniť vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo ak sa domnievame, že je to nevyhnutné na ochranu bezpečnosti alebo integrity našich náborových platforiem alebo na ochranu oprávnených záujmov, práv, majetku alebo bezpečnosti CCHBC, jej zamestnancov alebo iných osôb, alebo ak o to požiadajú štátne orgány.

Medzinárodné prenosy údajov

Vaše osobné údaje zásadne uchovávame v krajine, v ktorej sa uchádzate o zamestnanie. Niekedy je však potrebné, aby sme na účely vášho výberu poskytli informácie o vašej žiadosti iným spoločnostiam skupiny CCHBC so sídlom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak tak urobíme, zabezpečíme, aby takéto prenosy poskytovali primeranú úroveň ochrany údajov (a v prípade potreby použijeme "vzorové zmluvné doložky" schválené EÚ, aby sme to zabezpečili).

Ak chcete získať viac informácií o vyššie uvedených prenosoch a príslušných bezpečnostných opatreniach, ktoré používame na ochranu týchto prenosov, môžete nás kontaktovať pomocou nižšie uvedených kontaktných údajov.

Doba uchovávania

Prijmáme opatrenia na vymazanie vašich osobných údajov alebo ich uchováme vo forme, ktorá neumožňuje vašu identifikáciu, keď už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich spracúvame, pokiaľ nám zákon neukladá povinnosť uchovávať ich dlhšie obdobie. Pri určovaní doby uchovávania údajov zohľadňujeme rôzne kritériá, ako napríklad pozíciu, o ktorú ste sa uchádzali, či bola žiadosť úspešná, povahu a dĺžku nášho vzťahu s vami, očakávané budúce voľné pracovné miesta zodpovedajúce vášmu profilu, povinné doby uchovávania stanovené zákonom a platné premlčacie lehoty.

V prípade, že vaša žiadosť nebude úspešná, budeme ju vo všeobecnosti uchovávať maximálne 1 rok, ale konkrétna doba uchovávania sa môže v jednotlivých krajinách líšiť, alebo ak ste nám udelili súhlas s uchovávaním vašich osobných údajov na dlhšie obdobie. 

 Ak ste nám dali súhlas na to, aby sme vás zvážili v súvislosti s ďalšími pracovnými príležitosťami, alebo ste sa zapojili do našej siete talentov, vaše osobné údaje budeme uchovávať 36 mesiacov.

Ak chcete získať viac informácií o uchovávaní vašej žiadosti, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

Vaše práva a možnosti voľby

Ak máte sídlo v EÚ alebo ak spracúvame vaše osobné údaje v EÚ, máte určité práva v súvislosti s údajmi, ktoré o vás zhromažďujeme:

 • Prístup subjektu údajov: máte právo na prístup ku všetkým údajom, ktoré o vás CCHBC spracúva.
 • Oprava: môžete nás požiadať o opravu nepresných osobných údajov.
 • Vymazanie: Za určitých okolností nás môžete požiadať o vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR a my podnikneme primerané kroky, aby sme informovali ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje, že ste požiadali o vymazanie akýchkoľvek odkazov na tieto údaje, ich kópií alebo replikácií.
 • Odvolanie súhlasu: ak neexistuje žiadny iný dôvod, na základe ktorého by spoločnosť CCHBC mohla spracúvať vaše osobné údaje, môžete odvolať niektoré alebo všetky súhlasy so spracovaním, ktoré ste nám udelili, a zabrániť tak ďalšiemu spracúvaniu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného do času odvolania súhlasu so spracúvaním.
 • Obmedzenia. Môžete požiadať, aby boli určité osobné údaje označené ako obmedzené počas trvania riešenia sťažností, ako aj obmedziť spracovanie za určitých iných okolností.
 • Prenositeľnosť: môžete nás požiadať o elektronický prenos osobných údajov, ktoré o vás máme, tretej strane.
 • Námietka: môžete nás požiadať, aby sme prestali spracúvať osobné údaje, ak je spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme.

Žiadosť bude bezplatne spracovaná do jedného mesiaca od jej doručenia, vo výnimočných prípadoch sa lehota môže predĺžiť až o 2 mesiace. V prípadoch stanovených v GDPR môže byť spracovanie žiadosti spoplatnené alebo môže byť žiadosť zamietnutá.

Podanie sťažnosti: sťažnosť na naše spracovanie môžete podať vnútroštátnemu regulačnému orgánu pre ochranu údajov; na Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (gov.sk).

Váš kontakt v prípade akýchkoľvek otázok

Spoločnosť CCHBC má určeného úradníka pre ochranu údajov, na ktorého sa môžete obrátiť v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa uplatňovania vašich práv a výkladu tohto oznámenia. Kontaktné údaje sú uvedené nižšie:

 • Poverenec pre ochranu údajov: Nassos Stylianos

 Coca Cola HBC Services MEPE, 9, Fragoklissias Street, Maroussi 151 25, Grécko.

Zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť alebo doplniť. Všetky zmeny, ktoré v budúcnosti vykonáme v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, budú zverejnené na tejto stránke. Aby sme vás informovali o zmenách tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, zmeníme dátum revízie v hornej časti tejto stránky. Novo revidované alebo zmenené oznámenie o ochrane osobných údajov bude účinné od dátumu revízie. Pravidelne sa vracajte, aby ste videli zmeny a doplnky.