Koncept dlhodobej udržateľnosti a jeho naplňovanie

Sústavne pracujeme na integráciu firemnej zodpovednosti a dlhodobej udržateľnosti do každého aspektu nášho podnikania.

Firemná zodpovednosť a dlhodobá udržateľnosť sú neoddeliteľnou súčasťou kultúry spoločnosti Coca‑Cola Hellenic. Tieto koncepty určujú naše rozhodnutia a dlhodobé investície tak, aby sme mali istotu, že hodnoty, ktoré vytvárame, majú trvalý charakter.

Naša obchodná stratégia je založená na základnom princípe vytvárania a zdieľania hodnôt so všetkými našimi zainteresovanými partnermi, t.j. spotrebiteľmi, zákazníkmi, komunitami, v ktorých pôsobíme, zamestnancami i akcionármi. Tým je definovaný spôsob nášho podnikania, spôsob realizácie našich činností aj spôsob, akým rozvíjame svoje vzťahy.

V spolupráci s našimi zainteresovanými partnermi identifikujeme hlavné problémy, s ktorými sa naše podnikanie musí potýkať. Naša snaha o dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti vyplýva z prepojovania našich hlavných problémov s našimi strategickými prioritami.

Filozofia spoločnosti Coca‑Cola Hellenic v oblasti dlhodobej udržateľnosti je založená na nasledujúcich troch strategických cieľoch:

 • Podpora zdravia a dobrej kondície
 • Minimalizácia dopadov našej činnosti na životné prostredie
 • Investície smerujúce späť do našich komunít
Delivering high quality drinks

Zdravie a dobrá kondícia

Zdravie a dobrú kondíciu podporujeme prostredníctvom nasledujúcich prístupov:

 • Využívanie vedeckých poznatkov založených na overených dôkazoch
 • Inovácie
 • Ponuka možnosti voľby
 • Transparentné poskytovanie informácií
 • Zodpovedný marketing
 • Podpora aktívneho a zdravého životného štýlu

Viac o zdraví a dobrej kondícii

We recycle

Životné prostredie

Minimalizujeme dopady našej činnosti na životné prostredie v rámci celého nášho hodnotového reťazca tým, že ak je to možné, zavádzame konkrétne ciele zamerané na:

 • Znižovanie spotreby vody, energie a množstva vytváraného odpadu
 • Výrazného znižovanie našich emisií skleníkových plynov
 • Inovácie obalov, zvyšovanie podielu recyklácie a znižovanie množstva odpadu vyvážaného na skládky
 • Získavanie zdrojov dlhodobo udržateľným spôsobom

Viac o životnom prostredí

YouthEmpowered project logo

Komunita

Investujeme späť do našich komunít tým, že:

 • Vytvárame pozitívny sociálno-ekonomický dopad tam, kde prevádzkujeme naše podnikanie
 • Podporujeme komunitné programy zamerané na ochranu vody a životného prostredia
 • Zavádzame štipendijné študijné programy a partnersky spolupracujeme so vzdelávacími inštitúciami s cieľom zapojiť do týchto programov mládež
 • V spolupráci s medzinárodnými spoločnosťami činíme opatrenia na odstránenie následkov negatívnych dopadov nášho pôsobenia

Viac o pôsobení v komunite

V konečnom výsledku je náš prístup zameraný na dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti vyjadrený v konkrétnych záväzkoch, ktoré sa snažíme splniť do roku 2025, alebo pokiaľ možno ešte skôr.

Aby sme si vybudovali dôveru v komunitách, kde pôsobíme, uvedomujeme si v spoločnosti Coca Cola HBC význam komplexného rámca riadenia, ktorý vedie k znižovaniu rizík v rámci celého nášho hodnotového reťazca. Kedykoľvek je to namieste, využívame výhod toho, že sme súčasťou širokého systému Coca‑Cola.

Usilujeme sa o silné firemné riadenie a vedenie a tiež o transparentné poskytovanie informácií. Pravidelne predkladáme správy o dosiahnutých pokrokoch pri napĺňaní našich stratégií a dlhodobých cieľov.