Miera nezamestnanosti na Slovensku klesá na historické minimá, problémom však aj naďalej ostávajú veľké regionálne rozdiely a zamestnanosť mladých ľudí. Neplatí, že kto prácu chce, ten si ju aj nájde. Až 14 % ľudí mladších ako 25 rokov ostáva nezamestnaných. Túto nerovnosť sa snaží pomôcť prekonať projekt To dáš!, ktorý v spolupráci so strategickým partnerom getCLIENTS prináša na Slovensko spoločnosť Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko.

Projekt To dáš! je súčasťou globálnej iniciatívy skupiny Coca‑Cola HBC pod názvom

Youth Empowered, ktorá podporuje sebavedomie mladých znevýhodnených ľudí

prostredníctvom vzdelávacích aktivít a workshopov zvyšujúcich ich zručnosti

a potenciál uplatniť sa na trhu práce. Cieľom iniciatívy je preškoliť do roku 2025 až milión

znevýhodnených detí a mladých ľudí v 28 krajinách sveta.

 

Projekt je určený mladým ľuďom, ktorí sú oproti svojim vrstovníkom znevýhodnení

tým, že pochádzajú zo sociálne slabších pomerov alebo z neúplných rodín, vyrastali

v ústavnej starostlivosti, prípadne sa dostali do ťažkej životnej situácie. Zameriava sa

najmä na deti z centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy) a osamelých rodičov

žijúcich v krízových centrách či domoch na polceste. Prostredníctvom vzdelávacích

aktivít, interaktívnych tréningov a motivačných workshopov projekt To dáš! zlepšuje

komunikačné zručnosti, zvyšuje sebapoznanie, buduje sebavedomie, posilňuje

motiváciu, pomáha odhaľovať vlastné talenty, a tak uľahčiť štart mladých ľudí do

samostatného života.

 

„Zásadným problémom mladých dospelých (teda mladých ľudí po ukončení

inštitucionálnej starostlivosti) aj matiek dočasne žijúcich s deťmi v krízových centrách

je nevyhnutnosť viacerých životných „štartov“ či „nových začiatkov“ v osobnej

situácii, ktorá nie je riešiteľná vlastnými silami. Za krátky čas sa musia pokúsiť

zvládnuť kumuláciu nárokov na zabezpečenie bývania, prípravu na zamestnanie,

nadviazanie vážnych partnerských vzťahov. A to všetko bez základnej materiálnej

bázy, bez podporných rodičovských, príbuzenských, priateľských sietí, bez očakávanej

 

individuálnej pripravenosti a sebareflexie, často s chýbajúcim sebavedomím a nulovou

motiváciou. Množstvo znevýhodnení a „nabaľovaných“ životných faulov môže tieto

skupiny priviesť do veľkého rizika závislostí, násilia, straty elementárnych istôt. Prvým

a zásadným krokom preto musí byť pomoc a podpora pri uplatnení sa na trhu práce ako

bazálny predpoklad a podmienka pre rozvoj ostatných osobných a rodinných ambícií

a cieľov,“ hovorí sociologička a riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny PhDr. Silvia

Porubänová.

 

„Závery pani doktorky Porubänovej sme si potvrdili aj počas realizácie projektu To

dáš! v Českej republike. V spolupráci s Nadáciou Terezy Maxovej sme si dali na základe

konkrétnych skúseností spracovať výskum zamestnanosti detí v inštitucionálnej

starostlivosti, ktorý nám potvrdil, že to majú na štarte svojho pracovného života nielen

ťažšie, ale aj ich motivácia, sny a hodnoty sú často odlišné od mladých ľudí z bežných

rodín,“ hovorí riaditeľ vonkajších vzťahov Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko Petr Jonák.

 

Chýba motivácia a životné zručnosti

Prax ukazuje, že po rokoch strávených v ústavnej starostlivosti je paradoxne najväčším

problémom mladých ľudí nepripravenosť na samostatný život, nereálne predstavy,

absencia motivácie, cieľa a vízie, ako by mal ich život vyzerať. „Chýbajú základné

životné a pracovné zručnosti, pre mladých odchovancov sú potom problémom aj

každodenné, pre nás bežné situácie vyplývajúce z medziľudských vzťahov. Neveria si,

boja sa vlastného zlyhania, chýbajú im vzory. Pomôcť im prekonať tieto bariéry, nájsť

a udržať si prácu je z pohľadu ich osamostatnenia sa kľúčové. Schopnosť zabezpečiť

si živobytie je spolu s nájdením si stáleho bývania základným predpokladom aktívneho

a plnohodnotného života,“ hovorí Radoslav Dráb z organizácie Úsmev ako dar, pobočka

pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu.

 

„Spoločnosť Coca‑Cola HBC bola otvorená možnosti prispôsobiť jednotlivé aktivity

a cieľové skupiny programu To dáš! našim lokálnym podmienkam a potrebám. Na

Slovensko sme vďaka tomu mohli priniesť program, ktorý reflektuje reálne potreby

mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia a sústreďuje sa na regióny, kde je

zamestnávanie mladých najväčším problémom. Pre spoluprácu sme získali viaceré

organizácie, ktoré nám pomáhajú oslovovať cieľové skupiny programu, najviac

spolupracujeme s organizáciou Úsmev ako dar, pobočka pre východné Slovensko

a Zakarpatskú Ukrajinu. Program pokrýva aj stredné a vysoké školy, ktoré zaujala

ponuka motivačných prednášok a workshopov. Tieto študentom uľahčia rozhodovanie

o budúcom smerovaní, prípadne samotné nájdenie si práce,“ doplnila Lenka Iľanovská

z getCLIENTS.

 

Program To dáš! na Slovenku odštartoval na jeseň minulého roka a k dnešnému dňu ho

absolvovalo viac ako 400 mladých ľudí, ktorí sa vďaka nemu lepšie pripravili na pracovné

pohovory, naučili sa riešiť prvé pracovné problémy, nedorozumenia a konflikty na

pracoviskách. Program im pomohol získať stratenú alebo ešte nenájdenú motiváciu,

ukázal im, prečo si veriť a poznať svoju hodnotu, ako nadobudnúť sebadôveru.

„Naše deti, mladí dospelí a mamičky, ktorí už absolvovali aktivity v rámci programu, si

pochvaľovali najmä individuálny prístup, pomoc pri riešení konkrétnych problémových

situácií, ako aj vysokú profesionalitu prezentujúcich a koučov, ktorí s nimi pracovali.

Organizátori presne porozumeli tomu, že najdôležitejšie v celom procese je vybudovanie

vzájomnej dôvery,“ dodáva Radoslav Dráb.

  • 37.6% - viac ako 37 % má zamestnanie
  • 48.5% - cez 48 % nemá zamestnanie, nie je zárobkovo činných
  • 13.9% - takmer 14 % má príležitostnú prácu