Zodpovedný prístup: chceme minimalizovať náš vplyv na životné prostredie.

Environmentálna politika

Vzťah k životnému prostrediu je pre náš udržateľný rozvoj úplne kľúčový. Preto v rámci našich technických možností a pri dodrživaní vysokých štandardov kvality sústavne pracujeme na znižovaní dopadu našej činnosti na životné prostredie.

Water source

Hospodárenie s vodou

Voda je základnou zložkou našich produktov a záleží nám na jej najúčinnejšom využívaní. Pomocou zavádzania nových technologických postupov umožňujúcich recykláciu vody, investícií do modernizácie zariadení s vyššou efektivitou využívania vody a ďalších metód sa nám darí neustále znižovať množstvo vody používanej vo výrobných procesoch. V tomto smere chceme pokračovať aj naďalej.

Zaviedli sme a certifikovali princípy EWS (European Water Stewardship), ktoré sa zameriavajú na ochranu vodných zdrojov. Vykonali sme tiež rozsiahlu štúdiu a analýzu rizík vodných zdrojov relevantných pre výrobný závod v Prahe-Kyje a prijali sme opatrenia eliminujúce riziká vyplývajúce z prevádzkových činností nášho závodu.

Hospodárenie s energiami

Rovnako ako je naším cieľom znižovať množstvo použitej vody, usilujeme aj o znižovaní našich energetických nárokov. Veríme, že testovaním nových technológií s vyššou účinnosťou sa nám aj naďalej bude dariť znižovať spotrebu každý rok o niekoľko jednotiek percent. Nová technológia umývania fliaš nám tak napríklad umožnila znížiť spotrebu pary umývačky fliaš o 75 percent a vody o 45 percent. Pre výrobný závod navyše odoberáme 100 % elektriny z obnoviteľných zdrojov.

Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko zaviedla systém hospodárenia s energiami a bola úspešne certifikovaná podľa ISO 50001.

Nakladanie s odpadmi

Neustále pracujeme na tom, aby sme znížili množstvo produkovaných odpadov a zvyšovali podiel recyklovaného odpadu. Dôsledne triedime nielen odpad pochádzajúci z výroby či skladu, ale aj ten bežný - kancelársky. V priestoroch kancelárií sú nainštalované kontajnery na triedený odpad a zamestnanci sú osvetou vedení k tomu, aby odpad správne triedili.

 

 

Pevný odpad sa nám darí triediť z viac ako 90 percent. Naším cieľom do roku 2020 je absolútne eliminovať skládkovanie odpadov.

V Českej republike je Coca‑Cola zapojená do integrovaného Systému združeného plnenia EKO-KOM, na ktorého vzniku sa tiež v polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia podieľala. Obalový odpad je v tomto systéme chápaný ako neoddeliteľná súčasť komunálneho odpadu a tvorí v ňom približne jednu tretinu. Komunálne triedenie odpadu prostredníctvom siete farebných kontajnerov je dnes dostupné 99 percentám slovenskej populácie a z hľadiska geografického pokrytia je jedným z najlepších v Európe.

Na Slovensku si po­vinnosti v tejto oblasti si plníme v spolupráci s organizáciou ENVI-PAK, na vzniku ktorej sme sa od svojho založenia podieľali. Historicky prvá organizácia svojho typu na Slo­vensku ENVI-PAK, ktorá sa v súčasnosti po­dieľa na financovaní zberu a triedenia obalov vo viac ako 1 600 obciach. Do systému zberu, triedenia a zhodnoco­vania obalov je prostredníctvom ENVI-PAK zapojených viac ako 1 200 organizácií, ktoré v roku 2015 uviedli na trh zhruba 200 000 ton obalov. Európska únia ukladá svojim členom povin­nosť od roku 2020 recyklovať 50 % odpadu z domácností. K tejto méte má Slovensko zatiaľ ďaleko, preto je pre ENVI-PAK veľkou výzvou a poslaním organizovať zber a zhod­nocovať obaly z domácností tak, aby bolo možné uvedený cieľ dosiahnuť a pomôcť tak našim klientom, obciam a mestám plniť ich zákonné povinnosti a spoločnými silami budovať čistejšie Slovensko.

Emisie skleníkových plynov

Sme si vedomí negatívneho vplyvu skleníkových plynov, a preto sa snažíme správať tak, aby sme neprispievali k nárastu ich množstva. Snažíme sa minimalizovať množstvo odpadov i spotrebovanej energie.

Pri chladení spoliehame na využívanie technológií (striktne bez fluórovaných uhľovodíkov HFC), ktoré majú čo najmenší vplyv na emisie skleníkových plynov. Ako chladiaci prostriedok využívame CO₂, ktorý sa radí medzi prírodné chladiace prvky, pretože sa vyskytuje voľne v prírode, je prirodzenou zložkou biosféry a je relatívne neškodný. Oxid uhličitý nepoškodzuje ozónovú vrstvu a má nízky skleníkový efekt.

Pri investíciách hľadíme na to, či dané technológie zodpovedajú súčasným vysokým nárokom aj z hľadiska ich čo možno najmenších vplyvov na životné prostredie. Robíme všetko pre to, aby sme našu uhlíkovú stopu naprieč všetkými procesmi čo možno najviac zmenšili.

Recycling plastic shreds

Suroviny

Pozorne sledujeme používanie surovín a ďalších materiálov v našom výrobnom závode. Pracujeme na zlepšení v piatich kľúčových oblastiach:

  • Zníženie a optimalizácia hmotnosti a objemu obalov
  • Optimalizácia paliet
  • Používanie recyklovaných materiálov všade tam, kde je to technologicky možné
  • Povzbudenie spotrebiteľov k triedeniu odpadov
  • Podpora inovačných riešení obalov v tzv. uzavretom cykle (recyklácia)

Efektívnosť logistiky

Politika správy vozového parku firmy Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko je založená na používaní automobilov s optimálnou kapacitou, ktoré plnia aktuálne emisnú normu EURO 5. Takmer 100 percent našich vozidiel jazdí na naftu, pretože naftové motory sa vyznačujú nízkou spotrebou paliva. Manipulačná technika je zo 100% poháňaná elektrinou v súlade s našou environmentálnou politikou, pričom elektrina odoberaná výrobným závodom je plne z obnoviteľných zdrojov.