Přečtěte si naši Politiku vodní správy

Voda  je  pro  vývoj  lidí  a  společenství nezbytně  nutná.  Coca‑Cola Hellenic usiluje o omezení dopadu na povodí a podporuje vodohospodářskou činnost ve společenství, kde působí. Zajistíme, že naše využívání vody bude respektovat potřeby našich společenství.

Věříme, že průmysl má klíčovou úlohu, kterou má sehrát v nalézání udržitelných řešení současných problémů s vodou. Uznáváme, že vývoj lidstva a klimatické změny zásadně ovlivní dostupnost vody a budeme se snažit změny zmírnit a přizpůsobit se jim.

Bezprostřední  dopady  vody  na  operace  společnosti  Coca‑Cola  Hellenic  souvisejí z převážné části s používáním vody v plnírnách nápojů. Nepřímé dopady souvisejí se skutečnou vodou, která je obsažena ve složkách a z menší části v obalech.

V souladu s naší politikou životního prostředí jsme odhodláni:

  • Snižovat na minimum dopad z operací snižováním používání vody a zajištěním, že budou odpadní vody kompletně čištěny na úroveň, která udrží život vodních organismů.
  • Posuzovat budoucí dostupnost vody a snižovat ekologická a společenská rizika spojená s naším používáním vody.
  • Přivádět dodavatele k tomu, aby pochopili vodní stopu surovin, zejména zemědělských produktů, jako jsou cukr a ov
  • Zapojovat komunity, abychom zvýšili jejich povědomí o vodních zdrojích a jejich ochraně pomocí lokálních a mezinárodních partnerských programů.
  • Zajišťovat nouzové/havarijní dodávky vody komunitám v době po přírodních katastrofách.
  • Přispívat k vývoji  vodohospodářských norem a politiky, jak lokálně tak mezinárodně, v partnerských vztazích s klíčovými zainteresovanými osobami a organizacemi.
  • Pracovat spolu s organizacemi a inciativami, jako je iniciativa Water Mandate programu Global Compact OSN, na sdílení a prosazování praktických postupů vodní správy.

Kompletně a transparentně referujeme o našich dopadech na vodu a činnostech souvisejících s vodou pod vedením klíčových zainteresovaných osob.

Jako výkonný ředitel společnosti jsem odhodlán provádět tuto Politiku vodní správy, k níž se hlásí a kterou potvrzuje Výbor Správní rady pro korporátní společenskou odpovědnost. Odpovědnost za úspěšné provádění tohoto programu přináleží každému zaměstnanci

Coca‑Cola Hellenic na každé úrovni a v každé funkci v naší organizaci.

 

Dimitris Lois

Generálni ředitel