Přečtěte si naše Zásady spolupráce s dodavateli

Jako etická obchodní organizace přebírá společnost Coca‑Cola HBC AG a její dceřiné společnosti (dále jen souhrnně „společnost Coca‑Cola Hellenic“ nebo „Společnost“) odpovědnost za to, že zajistí, aby její obchodní operace nepřispívaly, ať už přímo nebo nepřímo, ke zneužití lidských práv. Využíváme interně svého vlivu, abychom zajistili, že naši zaměstnanci plně chápou závazek Společnosti ohledně lidských práv a jejich vlastních práv a odpovědností.

Subjekty, které s námi obchodují napříč zeměmi, kde působíme, vědí, že jsme se zavázali vést svou činnost v souladu s trvalým souborem hodnot, které představují nejvyšší standardy kvality, integrity a dokonalosti. Respektujeme jedinečné zvyky a kultury v komunitách, kde působíme. Při realizaci této politiky se snažíme rozvíjet vztahy s dodavateli, kteří sdílejí podobné hodnoty a vedou svou činnost eticky. Snažíme se chovat k našim dodavatelům stejně, jak očekáváme, že se budou oni chovat k nám.

Jako součást našeho trvalého úsilí o rozvoj a posilování našich vztahů s dodavateli jsme schválili Zásady spolupráce s dodavateli společnosti Coca‑Cola Hellenic, které uplatňujeme u našich přímých dodavatelů. Tyto Zásady jsou založeny na víře, že dobrá firemní příslušnost je pro náš dlouhodobý obchodní úspěch nezbytná a musí se odrazit v našich vztazích a jednání na trhu, pracovišti, v životním prostředí a v komunitě.

Jsme rádi, že s dodavateli pracujeme na zajištění pochopení a dodržování požadavků stanovených v našich Zásadách spolupráce s dodavateli.

 

Praktiky na pracovišti

Ve společnosti Coca‑Cola Hellenic podporujeme čestné zaměstnanecké praktiky, které jsou v souladu s naším závazkem dodržovat lidská práva na pracovišti. Snažíme se:

  1. vytvořit silný  a  přímý  vztah  s našimi  zaměstnanci  prostřednictvím  otevřené  a  čestné komunikace,
  2. jednat s našimi zaměstnanci čestně, s důstojností a respektem,
  3. dodržovat platné  místní  pracovní  zákony  včetně  těch,  které  se  týkají  pracovní  doby, kompenzace, diskriminace a zastupování třetích stran,
  4. oceňovat rozmanitost v nejširším smyslu,
  5. vést každého k odpovědnosti za výkon na nejvyšší úrovni,
  6. odměňovat zaměstnance v závislosti na výkonu,
  7. poskytovat zaměstnancům příležitosti k osobnímu a profesnímu rozvoji,
  8. zajistit spolu s našimi zaměstnanci bezpečnost na pracovišti.

Očekáváme,  že  naši  dodavatelé  budou  dodržovat  platné  zákony a podobné  standardy a  principy v zemích, kde působí.

 

Pracovní prostředí

Očekáváme, že naši dodavatelé budou posuzovat své zaměstnance a smluvní partnery podle jejich schopnosti dělat svou práci a ne podle jejich fyzických anebo osobních charakteristik nebo víry, a potvrdí princip neuplatňování diskriminace na základě rasy, barvy, pohlaví, náboženství, politického názoru, národnostního původu nebo sexuální orientace.

 

Zdraví a bezpečnost

Očekáváme, že naši dodavatelé zajistí bezpečné pracoviště pomocí metod a praktik, které byly přijaty s cílem minimalizovat riziko nehody, zranění nebo vystavení se zdravotním rizikům.

 

Dětská a nucená práce; zneužití práce

Očekáváme, že naši dodavatelé nezaměstnají nikoho, kdo ještě nedosáhl zákonného věku pro uzavření pracovního poměru ani v žádném ze svých provozů nedopustí fyzické nebo jiné nezákonné zneužití nebo obtěžování nebo použití nucené nebo jinak povinné práce.

 

Mzdy a výhody

Očekáváme, že naši dodavatelé odmění své zaměstnance čestně a konkurenceschopně v souvislosti se svým  oborem  v plném  souladu  s platnými  místními  a  národními  zákony  týkajícími  se  mzdy  a odpracované doby a nabídnou zaměstnancům příležitost dále rozvíjet své schopnosti a dovednosti.

 

Třetí strany

V případě,  že  se  zaměstnanci  dodavatelů  zákonně  rozhodli,  že  je  budou  zastupovat  třetí  strany, očekáváme, že naši dodavatelé tyto strany v dobré víře uznají a nebudou podnikat protiopatření vůči svým zaměstnancům za jejich zákonnou účast na pracovně organizačních aktivitách.

 

Ekologické praktiky

Očekáváme, že naši dodavatelé povedou svou činnost tak, aby chránili a udržovali životní prostředí. Jako minimum očekáváme, že naši dodavatelé budou při svých operacích v zemích, kde provozují svou činnost, dodržovat platné zákony, pravidla a nařízení týkající se ochrany životního prostředí.

 

Střety zájmu

Od zaměstnanců společnosti Coca‑Cola Hellenic se očekává, že si vždy vyberou a budou jednat s dodavateli, kteří obchodují nebo se snaží obchodovat se Společností zcela přímo, čestně, na základě zásluh těchto subjektů a jejich produktů a služeb a bez jakékoliv zvláštní odměny, která by byla poskytnuta  jim  nebo  jejich  přátelům  či  rodinám.  Zaměstnanci  by  tudíž  neměli  mít  s žádným dodavatelem vztah, finanční nebo jiný, který by mohl být ve střetu nebo se zdá být v konfliktu s povinností zaměstnance jednat v nejlepším zájmu společnosti Coca‑Cola Hellenic. Dodavatelé by například neměli zaměstnávat nebo jinak vyplácet žádného zaměstnance společnosti Coca‑Cola Hellenic během trvání jakékoliv transakce mezi dodavatelem a Společností. Přátelství mimo průběh obchodu je možné a akceptovatelné, ale dodavatelé by měli dbát na to, aby žádný osobní vztah nemohl ovlivnit posouzení obchodu ze strany zaměstnance společnosti Coca‑Cola Hellenic. Pokud je zaměstnanec  dodavatele  v rodinném vztahu  (manžel,  manželka,  rodič,  sourozenec,  prarodič,  dítě, pravnuk, tchyně nebo tchán nebo partner) se zaměstnancem společnosti Coca‑Cola Hellenic nebo pokud má dodavatel další vztah se zaměstnancem společnosti Coca‑Cola Hellenic, který by mohl představovat střet zájmu, dodavatel by měl o této skutečnosti informovat společnost Coca‑Cola Hellenic.

 

Dary, občerstvení a zábava

Zaměstnancům společnosti Coca‑Cola Hellenic je zakázáno přijímat od dodavatelů cokoliv víc než je běžná obchodní pohostinnost, která je přiměřená a vhodná za daných okolností. Běžné pohoštění a malé  projevy  ocenění  jsou  obecně  v pořádku,  ale  dodavatelé  by  neměli  nabízet  zaměstnancům společnosti Coca‑Cola Hellenic nadměrné nebo okázalé dary, pohoštění nebo zábavu, která by mohla mít podobu nepatřičného vlivu. Dary v hotovosti nebo v ekvivalentech hotovosti, jako jsou dárkové poukazy,  nejsou  v žádném  případě  dovoleny.  Dary  a  pohoštění  od  dodavatelů  musí  podporovat legitimní obchodní zájmy Společnosti a měly by být za daných okolností přiměřené a vhodné. Naši zaměstnanci by měli být vždy citliví vůči vlastním pravidlům dodavatelů ohledně přijímání darů a pohoštění.

 

 

 

 

Obchodní a finanční záznamy

Dodavatel i společnost Coca‑Cola Hellenic musí vést přesné záznamy o všech záležitostech týkajících se obchodů dodavatele se společností Coca‑Cola Hellenic. Tato evidence zahrnuje řádné zaznamenávání všech výdajů a plateb. Pokud je společnosti Coca‑Cola Hellenic účtován čas zaměstnance dodavatele, musí být časové záznamy úplné a přesné. Dodavatelé by se neměli zpozdit s odesíláním faktury nebo jinak umožnit přesun výdaje do dalšího účetního období.

 

Úplatky

Dodavatelé jednající jménem společnosti Coca‑Cola Hellenic musí dodržovat všechny platné zákony týkající se uplácení státních úředníků. V souvislosti s jakoukoliv transakcí jako dodavatel společnosti Coca‑Cola  Hellenic  nebo  transakcí,  která  se  jinak  týká  společnosti  Coca‑Cola  Hellenic,  nesmí dodavatel převést nic cenného, ať už přímo nebo nepřímo, na státního úředníka, zaměstnance vládou ovládané společnosti nebo politické strany za účelem získání jakékoliv nevhodné výhody. Dodavatelé musí vést písemné vyúčtování o všech platbách (včetně darů, pohoštění, zábavy a cokoliv cenného) učiněných jménem společnosti Coca‑Cola Hellenic nebo z prostředků poskytnutých společností Coca- Cola Hellenic. Dodavatelé musí Společnosti na její žádost předložit kopii tohoto vyúčtování.

 

Ochrana informací

Dodavatelé by měli chránit důvěrné informace týkající se společnosti Coca‑Cola Hellenic. Dodavatelé, kterým byl poskytnut přístup k důvěrným informacím jakou součást obchodního vztahu, by neměli sdílet tyto informace s nikým dalším, pokud k tomu nemají oprávnění společnosti Coca‑Cola Hellenic. Dodavatelé by neměli obchodovat s cennými papíry ani povzbuzovat jiné subjekty k této činnosti na základě důvěrných informací získaných od společnosti Coca‑Cola Hellenic. Pokud se dodavatel domnívá, že mu byl udělen přístup k důvěrným informacím společnosti Coca‑Cola Hellenic omylem, měl by neprodleně informovat svou kontaktní osobu ve Společnosti a upustit od dalšího šíření informací.

 

Podobně  by dodavatel  neměl  sdílet  s nikým jiným ve  společnosti  Coca‑Cola  Hellenic  informace týkající se jiné společnosti, pokud je dodavatel smluvně nebo právně vázán, aby tyto informace nesdílel.

 

 

 

 

Hlášení potenciálního pochybení

Dodavatelé, kteří se domnívají, že je zaměstnanec společnosti Coca‑Cola Hellenic nebo jiná osoba jednající jménem společnosti Coca‑Cola Hellenic zapojena do nelegálního nebo jinak nezákonného jednání, by měli o celé záležitosti informovat Společnost. Taky bychom Vám chtěli zdůraznit, že Vy jako dodavatel můžete ohlásit jakékoli problémy týkající se souladu nebo etických zásad, na které v naší společnosti narazíte a věřte, že tyto hlášení budou společností Coca‑Cola Hellenic brány vážně a řešeny příslušným způsobem. Dodavatel může kontaktovat vedoucího daného zaměstnance ve společnosti Coca‑Cola Hellenic nebo poslat e-mail vedoucmu společnosti Coca‑Cola Hellenic pro dohled nad dodržováním předpisů (Chief Compliance Officer) na adresu  compliance@cchellenic.com nebo  může  využít  náš  program  Speak  Up!  na  stránkách   www.coca-colahellenic.ethicspoint.com sloužící k oznamování takového chování. Vztah dodavatele se společností Coca‑Cola Hellenic nebude takovým čestným oznámením o potenciálním pochybení nijak ovlivněn.

 

Dodržování platných zákonů a norem

 

Jako minimum musí dodavatelé společnosti Coca‑Cola Hellenic dodržovat následující normy, pokud jde o jejich operace jako celek:

 

Zákony a nařízení

Dodavatel bude dodržovat všechny platné zákony, pravidla, nařízení  a  požadavky  při  výrobě  a  distribuci  produktů  a dodávek  a  při  poskytování  služeb  společnosti  Coca‑Cola Hellenic.

Dětská práce

Dodavatel nebude používat dětskou práci tak, jak ji definují místní zákony.

Nucená práce

Dodavatel   nebude   žádnou   osobu   držet   v otroctví   ani nevolnictví  a  nebude  využívat  nucené  práce,  odpracování dluhu nebo povinné práce ani se nebude podílet na jakékoliv formě obchodování s lidmi.

Zneužití práce

Dodavatel nebude zneužívat práci, ani fyzicky ani jinak.

Třetí strany

Dodavatel bude respektovat práva zaměstnanců zvolit si, zda chtějí   být    zastupování   třetími    stranami   a    kolektivně vyjednávat v souladu s platnými zákony.

Mzdy a odměny

Mzdy a odměny budou v souladu s platnými zákony.

Pracovní doba a práce přes čas

Pracovní doba a práce přes čas budou v souladu s platnými

zákony.

Zdraví a bezpečnost

Pracovní podmínky budou v souladu s platnými zákony.

Životní prostředí

Dodavatel bude dodržovat platné zákony na ochranu životního

prostředí.

Střety zájmu

Zaměstnanci    společnosti   Coca‑Cola    Hellenic    a    naši dodavatelé by se měli vyhýbat situacím, kdy může dojít ke střetu zájmů.

Obchodní a finanční záznamy

Dodavatel bude dodržovat všechny platné zákony týkající se finanční evidence a vykazování.

Úplatky

Dodavatel  bude  dodržovat  všechny  platné  zákony  pro  boj proti  úplatkářství  a  nebude  používat  úplatky  ani  podvodné praktiky.

Ochrana informací

Dodavatel   zabezpečí   neveřejné   informace   týkající    se společnosti Coca‑Cola Hellenic a jiné třetí strany, které mu byly sděleny.