Přečtěte si naše Prohlášení o politice rovnosti

Souhrn

Společnost Coca‑Cola Hellenic se snaží poskytovat rovnou příležitost všem svým zaměstnancům a nebude je diskriminovat v žádném ohledu ve vztahu k zaměstnání na základě rasy, vyznání, barvy pleti, etnického původu či národnosti, věku, invalidity, sexuální orientace, politického přesvědčení, pohlaví nebo rodinného stavu.

Pokud jde o všechny stránky zaměstnaneckého poměru, jako jsou přijetí do zaměstnání, náhrady a požitky, školení, služební postup, převod na jinou práci a ukončení pracovního poměru, budeme se zaměstnanci jednat spravedlivě a podle jejich schopností plnit požadavky a normy platné pro jejich úlohu.

Žádný zaměstnanec nebude vystaven jakémukoli tělesnému, sexuálnímu, rasovému, psychologickému, verbálnímu či jinému obtěžování nebo zneužívání. Společnost zajistí, aby byly k dispozici postupy, jimiž se zjistí, že není chování podle této normy dodržováno a které poslouží k tomu, aby byla rychle a účinně zjednána náprava.

 

Chování zakázané podle těchto zásad

 1. Diskriminace

  1. a) Porušením těchto zásad je diskriminace při poskytování příležitostí k zaměstnání, požitkům nebo privilegiím, vytváření diskriminujících pracovních podmínek, nebo používání diskriminujících norem pro hodnocení v zaměstnání, pokud jsou základem tohoto diskriminujícího jednání  zcela,  nebo  z části  rasový  původ,  barva  pleti, národnost, věk, náboženské vyznání, stav invalidity, pohlaví, sexuální orientace nebo rodinný stav.
  1. b) K zásadám politiky společnosti Coca‑Cola Hellenic patří shoda se všemi lokálními pracovními zákony a předpisy, včetně zákonů o diskrimina
  1. c) Diskriminace při porušení těchto zásad této politiky bude mít za následek přísné sankce až do a včetně ukončení pracovního poměru.

 2. Obtěžování

Tato politika zakazuje obtěžování jakéhokoli druhu a Společnost provede patřičný zásah, aby vyřešila každé porušení této politiky. Definice obtěžování zní: verbální nebo fyzické jednání, jehož účelem je hrozit, zastrašovat nebo přinucovat. Jsou jím také  verbální  posměšky  (včetně  rasových  a  etnických  zkomolenin), které  podle názoru zaměstnance poškozují jeho nebo její schopnost vykonávat svou práci.

3. Sexuální obtěžování

Podle zásad této politiky je zakázáno sexuální obtěžování v jakékoli formě. Sexuální obtěžování se definuje jako nevítané pokusy o bližší seznámení, žádosti o sexuální přízeň a jiné verbální nebo tělesné jednání sexuální povahy, když je podlehnutí takovému jednání nebo jeho odmítnutí použito jako podklad pro rozhodnutí o zaměstnání (pracovním vztahu), nebo když má takové jednání za účel nebo je jeho účinkem vytváření zastrašujícího, nepřátelského nebo nepříjemného pracovního prostředí.

 

Monitoring a ohlašování

V každé  zemi,  kde  vyvíjíme  činnost,  zajistíme  shodu  s veškerou  použitelnou legislativou upravující rovnost a zajistíme, aby se zaměstnanci mohli uchylovat pro ohlášení  předpokládaných  porušení  této  politiky  k oficiálním  postupům  podání stížnosti, které nemají charakter odplaty. Jako součást našeho závazku prosazování rovných  příležitostí budeme  monitorovat naši  výkonnost  a  veřejně  ji  oznamovat v rámci naší výroční Zprávy o korporátní odpovědnosti.

 

Dimitris Lois

Generálni ředitel