Přečtěte si naše Prohlášení o politice hospodaření s odpadními obaly od spotřebitelů

Společnost Coca‑Cola Hellenic se zavazuje neustále zlepšovat svou ekologickou efektivitu v oblasti recyklace obalů. Skupina Coca‑Cola Hellenic jako celek usiluje o neustálé zlepšování, které se měří a jehož efektivnost se vyhodnocuje.

Společnost podporuje zavádění programů pro recyklaci ve všech zemích, kde působí. Jejich cíle jsou tyto:

    • Spoluvlastnit program hospodaření s obaly v zemi.
    • Účastnit se jako aktivní  člen  vedení  příslušných organizací s patřičným zastoupením v nejvyšších orgánech.
    • Přiznat a převzít odpovědnost za sběrový materiál jako člen oprávněných organizací. Implementovat účinné programy při nejnižších udržitelných nákladech.
    • Vypracovávat a provádět obchodní plány podle nejvyšších standardů.

Aby těchto cílů dosáhla, společnost Coca‑Cola Hellenic:

 • Posiluje programy sběru použitých obalů od spotřebitelů a podporuje jejich vzdělávání a uvědomělost.
 • Zapojuje se do  kampaní pro  osvětu  veřejnosti,  vzdělávání ohledně  třídění  odpadů  a kampaní proti odhazování
 • Spolupracuje s vládou a průmyslem na vytváření právního rámce, v němž bude možné současně dosahovat hospodářský pokrok, likvidace skládek a snížení emisí.
 • Podporuje názor,  že  veřejná  politika  a  regulační  zásahy  musí  povzbuzovat  vývoj  a realizaci vhodných technických řešení a umožnit zdokonalování tržních mechanismů. Prosazuje rozvoj a rozšiřování organizovaného sběru použitých obalů od spotřebitelů na veřejných akcích, aby nedocházelo k jejich zahazování.
 • Pracuje na udržitelném způsobu uzavření obalové smyčky.
 • Je odhodlána investovat do recyklačních závodů typu „od láhve k láhvi“ ve všech zemích s udržitelnými zdroji, tj. nákladově efektivními a účinnými programy sběru použitých PET láhví od spotřebitelů.
 • Zahrnuje strategie pro obaly a obalový odpad do procesu ročního obchodního plánování, aby zajistila, že toto téma zůstane nedílnou součástí operací.
 • Nastavuje každoroční měřitelné cíle bezpečnosti a jakosti potravin pro všechny operace a na úrovni skupiny zajišťuje neustálé zlepšování a shodu se všemi normami.

Coca‑Cola Hellenic se bude snažit:

 • Ovlivňovat politiku, regulační a inovační úsilí tím, že bude pracovat na rozvíjení dialogu se zainteresovanými osobami a organizacemi, aby podpořila vznik spravedlivých a vyvážených řešení problémů s obalovými materiály v uzavřené smyčce, podpořila tržní mechanismy a prosadila inovace techniky a technologie třídění.
 • Aktivovat sdružení pro obaly tvořená z různých odvětví pro podporu řešení toho, jak si poradit s dopadem použitých obalů a obalových materiálů na životní prostředí.
 • Zajišťovat, aby se spotřebitelé Coca‑Cola Hellenic mohli těšit z pestré nabídky produktů a obalů a měli přitom možnost volby.
 • Posilovat účinnost a efektivnost již zavedených organizací pro hospodaření s obalovým odpadem od spotřebitelů.
 • Pokračovat ve zvýšeném úsilí o snižování hmotnosti primárních obalů a podpoře opakovaně použitelných a racionálnějších konstrukcí obalů.
 • Pokračovat ve zvyšování obsahu recyklovaných materiálů v nápojových obalech s důrazem na polyethylentereftalátové (PET) nápojové láhv

Jako výkonný ředitel společnosti jsem odhodlán  provádět tuto Politiku hospodaření s obalovým odpadem od spotřebitelů, k níž se hlásí a kterou potvrzuje Výbor Správní rady pro korporátní společenskou odpovědnost. Odpovědnost za úspěšné provádění tohoto programu přináleží každému zaměstnanci Coca‑Cola Hellenic na každé úrovni a v každé funkci v naší organizaci.

 

Dimitris Lois

Generálni ředitel