Přečtěte si naše Prohlášení o bezpečnosti práce

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a stálé zlepšování pracovního a životního prostředí je důležitou a neoddělitelnou součástí plnění výrobních a pracovních úkolů. Je důležitou součástí dobře fungující společnosti a je třeba jí věnovat náležitou pozornost.

Taktéž Coca‑Cola HBC ČR, spol. s r.o. považuje tuto oblast za prioritní a stanovuje následující hlavní body politiky BOZP:

  • Ustanovit management BOZP - Bezpečnostní rady
  • Zpracovat, vyhlásit a zabezpečit na základě provedené analýzy rizik
  • Strategický plán BOZP
  • Získat interní audit OHSAS 18 001
  • Získat certifikát Českého úřadu bezpečnosti práce „Bezpečný podnik ČR“
  • Získat povolení integrovaného systému životního prostředí IPPC
  • Soustavně snižovat požadavky na zvyšování pracovní úrazovosti a stanovených měřitelných ukazatelů BOZP
  • Dosáhnout úrovně v oblasti BOZP srovnatelné s úrovní zemí EU
  • Závazek zabezpečit a prosazovat plnění příslušných právních předpisů k zajištění BOZP
  • Identifikovat rizika vyhodnocovat a přijímat opatření k jejich omezování

Pro splnění výše uvedených cílů je nutné vytvořit podmínky odpovědným zaměstnancům společnosti na všech stupních řízení. Ustanovuji tímto dnem ve společnosti orgán řešící problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci- Bezpečnostní radu.