Přečtěte si naši Politiku v oblasti lidských práv

  • Respektování lidských práv má pro  trvalou udržitelnost společnosti Coca‑Cola HBC a společenství, ve kterých působí, zásadní význam. Závazkem naší  společnosti je zajišťovat, aby bylo k lidem přistupováno s úctou a respektem.
  • Politika společnosti Coca‑Cola HBC v oblasti lidských práv se řídí mezinárodními zásadami upravujícími lidská práva, které jsou zakotveny ve Všeobecné deklaraci lidských práv, v Deklaraci Mezinárodní organizace práce o základních principech a právech při práci, v iniciativě Spojených národů Global Compact a v pravidlech OSN v oblasti podnikání a lidských práv.
  • Politika v oblasti lidských práv se vztahuje na společnost Coca‑Cola HBC, na subjekty, které tato společnost vlastní, na subjekty, ve kterých drží většinový podíl, a na závody, které provozuje. Společnost  má  závazek dodržovat zásady uvedené v této politice. Naši dodavatelé  se řídí  dokumentem „Hlavní zásady pro naše dodavatele“, který je sladěn se závazky uvedenými v této politice.

 

Respektování lidských práv

Společnost Coca‑Cola HBC respektuje lidská práva. Naším závazkem je odhalovat případné negativní vlivy dopadající na lidská práva v souvislosti s našimi podnikatelskými činnostmi a předcházet jejich vzniku, a to za pomoci náležité péče a preventivních procesů pro dodržování předpisů v oblasti lidských práv.

 

Zapojení společenství a zúčastněných stran

Uvědomujeme si dopad na společenství, ve kterých působíme. Naším závazkem je zapojit do těchto společenství zúčastněné strany, abychom zajistili, že nasloucháme jejich názorům na to, jak vykonáváme svou podnikatelskou činnost, že jim rozumíme a že je zohledňujeme.

Je-li to možné, je naším závazkem vést dialog se zúčastněnými stranami v záležitostech týkajících se lidských práv, které souvisejí s naším podnikáním. Věříme, že místní záležitosti je nejlepší řešit na místní úrovni. Jsme také zavázáni k tomu, že prostřednictvím lokálně zaměřených iniciativ budeme vytvářet ekonomické příležitosti a posilovat své dobré jméno ve společenstvích, v nichž působíme.

 

 

Ceníme si rozmanitosti

Oceňujeme rozmanitost našich zaměstnanců. Naším dlouhodobým závazkem je poskytovat rovné příležitosti a netolerovat diskriminaci a obtěžování.

Věnujeme se tomu, aby na pracovištích nedocházelo k diskriminaci a obtěžování na základě rasy,  pohlaví, barvy, národnostního nebo společenského původu, víry, věku, tělesného či mentálního postižení, sexuální orientace, politického názoru nebo jiného statusu chráněného platnými zákony. Nábor, přijímání, rozmísťování, školení, odměňování a růst zaměstnanců ve společnosti se zakládají na kvalifikaci, výkonnosti, znalostech a zkušenostech.

Bez ohledu na osobní vlastnosti nebo status společnost netoleruje pohrdavé nebo nevhodné chování, nespravedlivé zacházení či odplatu jakéhokoli druhu. Obtěžování na pracovišti a v jakýchkoli pracovních záležitostech mimo pracoviště je nepřípustné. Tyto zásady se vztahují nejen na zaměstnance společnosti, ale také na obchodní  partnery, s nimiž spolupracujeme.

 

Svoboda sdružování a kolektivní vyjednávání

Respektujeme právo našich zaměstnanců se sdružovat, odborově se organizovat nebo neorganizovat, aniž by pociťovali hrozbu jakéhokoli postihu, zastrašování či obtěžování. Jsou-li zaměstnanci zastupováni právně uznanou odborovou organizací, naším závazkem je zahájit konstruktivní dialog s jejich svobodně zvolenými zástupci. Naším závazkem je s těmito zástupci v dobré víře vyjednávat.

 

Bezpečné a zdravé pracoviště

Poskytujeme zdravé a bezpečné pracoviště a dodržujeme platné zákony, předpisy a interní požadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Naším záměrem je udržovat bezpečné pracoviště tím, že minimalizujeme riziko nehod, úrazů a vystavení zdravotním rizikům.

Máme závazek zapojovat své zaměstnance do trvalého zlepšování zdraví a bezpečnosti na našich pracovištích, a to včetně odhalování rizik a nápravy problémů v oblasti zdraví a bezpečnosti.

 

Bezpečnost na pracovišti

Naším závazkem je udržovat pracoviště, na němž nedochází k násilí, obtěžování, zastrašování ani k jiným nebezpečným nebo negativním podmínkám, způsobeným vnitřními a vnějšími hrozbami. Zaměstnancům jsou podle potřeby poskytovány bezpečnostní záruky, které budou zachovávány s ohledem na jejich soukromí a důstojnost.

 

Otroctví, nucená práce a obchodování s lidmi

Nedovolujeme držení jakýchkoli osob v otroctví nebo nevolnictví, používání jakýchkoli forem nucené, vázané nebo povinné práce ani zapojování do obchodu s lidmi.

 

Dětská práce

Dodržujeme veškeré místní zákony, které upravují minimální věk pro vstup do zaměstnání, dle Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 138. Nedovolujeme, aby na pozice, v nichž je vyžadována riziková práce, byly najímány osoby mladší 18 let, tak jak uvádí Úmluva.

 

Pracovní doba, mzdy a výhody

Zaměstnancům poskytujeme odměnu, která je ve vztahu k danému oboru a místnímu pracovnímu trhu konkurenční.

Svou činnost vykonáváme v souladu s platnými zákony o mzdě, pracovní době, přesčasecha výhodách.

 

Vedení zaměstnanců a podávání hlášení

Naším závazkem je vytvářet pracoviště, na kterých je oceňována a respektována otevřená a čestná komunikace mezi všemi zaměstnanci. Naší politikou je dodržovat veškeré platné zákony v oblasti práce a zaměstnávání všude tam, kde působíme.

Domníváte-li se, že znění této politiky je v rozporu se zákony, zvyklostmi a postupy v místě, v němž pracujete, máte-li jakékoli dotazy k této politice nebo chcete-li informovat o potenciálním porušení této politiky, tyto dotazy a podněty můžete předkládat prostřednictvím stávajících postupů, které maximálním způsobem chrání důvěrnost. Dotazy nebo informace o potenciálním porušení můžete rovněž předkládat místnímu vedení, oddělení lidských zdrojů a právnímu oddělení. Potenciální porušení této politiky můžete také oznámit prostřednictvím etické linky společnosti Coca‑Cola HBC pro dodržování předpisů Coca‑Cola HBC „Speak Up!“, která poskytuje v případě vašeho přání možnost zachovat vaše podněty v anonymitě. Závazkem společnosti Coca‑Cola HBC je prošetřit podněty zaměstnanců, řešit je a reagovat na ně a v reakci na případné porušení podniknout vhodné nápravné opatření.

 

Společnost si vyhrazuje právo tuto politiku kdykoli změnit.