Přečtěte si naše Prohlášení o politice ke změnám klimatu

Společnost Coca‑Cola Hellenic usiluje o omezení dopadu svého podnikání na změny klimatu a chce svou veškerou podnikatelskou činnost provádět udržitelným způsobem. Věříme, že průmysl má klíčovou úlohu v nalézání udržitelných řešení pro dnešní klimatické problémy.

Přímé emise skleníkových plynů z operací společnosti Coca‑Cola Hellenic pocházejí většinou z používání energie v plnírnách a z používání vozového parku. Nepřímé emise mají původ v surovinách (složkách a obalových materiálech) a chladicích zařízeních.

V souladu s naší politikou pro životní prostředí chceme:

    • snižovat spotřebu energie používané v našich podnicích;
    • realizovat technologie alternativní nebo obnovitelné energetiky, které poskytnou našim zařízením další udržitelnou energii. Příkladem toho je náš program výstavby kogeneračních energetických jednotek, jimiž vybavujeme své plnírny;
    • zapojit se, spolu s našimi zainteresovanými stranami, do boje proti změně klimatu, např. spoluprací s dodavateli na snížení obsahu uhlíku v obalových materiálech a uhlíkové stopy našich chladicích zařízení;
    • vykazovat emise, cílové hodnoty, výsledky a činnosti související se skleníkovými plyny otevřeně a v souladu s Protokolem skleníkových plynů.

Jako výkonný ředitel společnosti jsem odhodlán provádět toto Prohlášení o politice ke změnám klimatu, k němuž se hlásí a které potvrzuje Výbor Správní rady pro korporátní společenskou odpovědnost. Odpovědnost za úspěšné provádění tohoto programu přináleží každému zaměstnanci Coca‑Cola Hellenic na každé úrovni a v každé funkci v naší organizaci.

 

Dimitris Lois

Generálni ředitel