Naše podmínky použití pro tyto webové stránky jsou uvedeny níže.

Děkujeme Vám za návštěvu těchto webových stránek. Tato stránka (společně s Oznámením o ochraně soukromí a souborech cookie a Zásadami ochrany osobních údajů) Vám představuje podmínky, za kterých můžete tyto webové stránky používat (dále jen "stránky") ("podmínky"). Váš přístup na Stránky a jejich používání se řídí těmito podmínkami a všemi platnými zákony a jinými předpisy. Přístupem a využíváním stránek přijímáte bez omezení nebo výhrad tyto smluvní podmínky a berete na vědomí, že jakékoli ujednání mezi Vámi a společností Coca‑Cola HBC je v souvislosti s tímto předmětem nahrazeno těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte a tyto podmínky bez omezení a výhrad nepřijímáte, opusťte prosím tyto stránky.

Stránky provozuje člen skupiny společností Coca‑Cola HBC, jejíž nejvýznamnější holdingovou společností je Coca‑Cola HBC AG (registrovaná ve Švýcarsku pod obchodním číslem CH-170.3.037.199-9 a se sídlem na adrese Turmstrasse 26, 6300 Zug, Švýcarsko).

Přístup na webové stránky

Přístup na stránky je dostupný uživatelům dočasně a společnost Coca‑Cola HBC si vyhrazuje právo stáhnout nebo změnit službu, kterou poskytují webové stránky, bez předchozího upozornění (viz níže). Coca‑Cola HBC nenese odpovědnost, pokud z jakéhokoli důvodu naše stránky nebudou k dispozici, kdykoli nebo po určitou dobu.

Coca‑Cola HBC může příležitostně omezit přístup na stránky nebo k některým jejich částem. Coca‑Cola HBC si klade za cíl své stránky pravidelně aktualizovat a také může kdykoli změnit obsah.

V případě potřeby, může společnost Coca‑Cola HBC pozastavit přístup na své webové stránky nebo je ukončit na dobu neurčitou.

Jste odpovědní za provedení všech opatření nezbytných k tomu, abyste měli přístup na webové stránky. Jste také odpovědní za to, že všechny osoby, které přistupují na stránky prostřednictvím vašeho internetového připojení, jsou o těchto podmínkách informovány, a že postupují v souladu s těmito podmínkami.

Vlastnictví obsahu stránek

Stránky a veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví ke všem textům, designu, logům, grafice, ikonám, obrázkům a dalším materiálům na těchto stránkách („obsah“) jsou majetkem společností Coca‑Cola HBC AG nebo byly použity se svolením příslušného vlastníka.

Použití jakékoliv části obsahu Vámi je, kromě výjimek stanovených v těchto podmínkách, bez písemného souhlasu vlastníka obsahu přísně zakázáno. Společnost Coca‑Cola HBC AG bude uplatňovat svá práva duševního vlastnictví do nejvyšší možné míry povolené zákonem, a to i za použití trestního práva, bude-li to třeba.

Používání stránek

Coca‑Cola HBC Vám tímto uděluje svolení používat tyto stránky následovně:

Používání těchto stránek pro reklamu nebo jakékoliv obchodní nabídky je zakázáno.

Ochrana soukromí

Jakékoliv osobní údaje (např. vaše jméno, adresa, telefonní číslo či emailová adresa), které na stránky zašlete elektronickou poštou či jinak, budou společností Coca‑Cola HBC používány v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů a souborech cookie. Jakákoliv jiná sdělení či materiály, které na stránky zašlete, jako např. dotazy, komentáře, návrhy a podobně, nebudou považovány za důvěrné a soukromé.

Omezení přístupu

Společnost Coca‑Cola HBC si vyhrazuje právo Vám dle svého uvážení a bez předchozího upozornění odepřít přístup k těmto stránkám (nebo k několika svým službám), pokud se společnost Coca-Coca HBC dle svého opodstatněného úsudku domnívá, že tento přístup může ohrozit společnost Coca‑Cola HBC a/nebo uživatele a/nebo jakoukoliv třetí stranu, stejně tak jako v případě, kdy uživatel poruší podmínky použití a/nebo zákon.

Coca‑Cola HBC si vyhrazuje právo pozastavit provoz stránek (nebo provozování několika jejich služeb) kvůli aktualizaci, zlepšení softwaru nebo zlepšení bezpečnostních funkcí. V takovém případě nebudou stránky pro uživatele přístupné.

Omezení odpovědnosti

V obsahu těchto stránek se mohou vyskytnout nepřesnosti či tiskové chyby. Na stránkách může pravidelně kdykoliv a bez předchozího upozornění docházet ke změnám. Společnost Coca‑Cola HBC se nicméně nijak nezavazuje informace obsažené na těchto stránkách pravidelně aktualizovat. Dále společnost Coca‑Cola HBC nezaručuje, že budou tyto stránky fungovat bez přerušení či bezchybně, že budou poruchy pravidelně odstraňovány a že stránky budou kompatibilní s vaším počítačem, hardwarem a softwarem, že stránky budou bezpečné, že chyby budou na stránkách opraveny, a že server provozující stránky nebude obsahovat viry nebo jiný malware.

Coca‑Cola HBC vynakládá přiměřené úsilí, aby své stránky co nejlépe udržovala a zpřístupnila obsah stránek. Uživatelé však souhlasí s tím, že společnost Coca‑Cola HBC je oprávněna dočasně nebo trvale změnit nebo dočasně nebo trvale přerušit provoz stránek nebo jejich části, s nebo bez předchozího upozornění, neboť dostupnost může být ovlivněna zařízením uživatelů, jinými komunikačními sítěmi, velkým množstvím lidí, kteří se pokoušejí současně připojit na stránky, nebo z jiné příčiny. V důsledku toho společnost Coca‑Cola HBC nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu (pozitivní, negativní, náhodnou, smluvní nebo jinou) způsobenou nemožností přístupu na stránky, přerušením provozu stránek nebo jejich částí, zpožděním, nedoručením, přerušením nebo neúplným poskytnutím služby nebo ztrátou jejich obsahu či existencí jakékoliv jiné chyby. Společnost Coca‑Cola HBC si v každém případě vyhrazuje právo kdykoli dočasně nebo trvale přerušit provoz celých stránek nebo jejich částí za účelem údržby, modernizace nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

Na informace, rady a názory uvedené na těchto stránkách byste se při osobních, právních, finančních či jiných rozhodnutích neměli spoléhat. Měli byste požádat o konkrétní radu pro danou situaci příslušného odborníka.

VEŠKERÝ OBSAH PODLÉHÁ ZMĚNÁM A JE VÁM PŘEDKLÁDÁN TAK, JAK JE K DISPOZICI, BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, AŤ VYJÁDŘENÉ ČI NEVYJÁDŘENÉ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK OBECNÉ VHODNOSTI, VHODNOSTI PRO PRODEJ, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ČI ZÁRUKY DODRŽENÍ PŘEDPISŮ. Aniž by bylo dotčeno výše uvedené, společnost Coca‑Cola HBC nezaručuje ani neprohlašuje, že vaše použití jakékoliv části obsahu těchto stránek neporuší práva třetí strany, ani že obsah stránek bude bezchybný, úplný a aktuální.

Coca‑Cola HBC nepřijímá žádnou odpovědnost za selhání jakékoliv z jejich služeb nabízených na těchto stránkách včetně služeb emailového upozornění a firemních webcastů.

Vyloučení odpovědnosti

POUŽITÍ TĚCHTO STRÁNEK JE NA VAŠE VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.  SPOLEČNOST COCA-COLA HBC AG A ANI ŽÁDNÁ JEJÍ DCEŘINÁ SPOLEČNOST, PŘIDRUŽENÁ SPOLEČNOST, PRACOVNÍCI ČI ŘEDITELÉ ANI ŽÁDNÍ JEJÍ ZÁSTUPCI ČI JAKÁKOLIV JINÁ STRANA ZAPOJENÁ DO VYTVÁŘENÍ ČI VYRÁBĚNÍ STRÁNEK NEJSOU ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY, ŠKODY S REPRESIVNÍ FUNKCÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ANI ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ TĚCHTO STRÁNEK NEBO JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM S NÍM SPOJENÉ, A TO AŤ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU (VČETNĚ ZANEDBÁNÍ), OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI ČI JINAK, I KDYŽ BYLI O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD INFORMOVÁNI.

Viry, hacking a jiné trestní činy

Je zakázáno zneužívat a poškozovat naše webové stránky úmyslným vkládáním virů, trojských koní, počítačových červů, logických bomb(chyb), nebo jiných materiálů, které jsou škodlivé nebo technologicky závadné. Je zakázáno pokoušet se získat neoprávněný přístup na naše webové stránky, na server, na kterém jsou naše stránky uloženy, nebo na jakýkoli jiný server, počítač nebo databázi připojenou k našim stránkám. Nesmíte napadnout naše stránky prostřednictvím útoku DoS (denial-of-service) nebo prostřednictvím distribuovaného DoS. Dle platných zákonů může být každý takovýto čin považován za trestný čin a může být odpovídajícím způsobem stíhán.

Neneseme žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené distribuovaným útokem typu DoS, viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat vaše počítačové zařízení, počítačové programy, data nebo jiný soukromý materiál následkem používání našich stránek, stahování jakéhokoli materiálu na nich zveřejněných, nebo na jakýchkoli webových stránkách s nimi spojených. V souladu s osvědčenou počítačovou praxí se doporučuje prověřit všechny materiály a / nebo obsah dostupný a / nebo stažený z těchto stránek pomocí komerčně dostupného a aktuálního softwaru pro kontrolu virů.

Odkazy na stránky třetích stran

Stránky mohou obsahovat odkazy na stránky vlastněné či provozované jinými stranami než společností Coca‑Cola HBC. Takovéto odkazy jsou uváděny pouze pro vaše pohodlí. Coca‑Cola HBC nemá vliv na jejich provoz, obsah, přístup k ochraně soukromí či zabezpečení takovýchto stránek, ani za ně není odpovědná. Bez omezení výše uvedeného se společnost Coca‑Cola HBC výslovně vzdává jakékoliv odpovědnosti, pokud tyto stránky:

Společnost Coca‑Cola HBC rovněž neschvaluje obsah či výrobky nebo služby nabízené na takovýchto stránkách. Pokud použijete odkaz na takovéto stránky či tyto stránky, činíte tak na vlastní nebezpečí a bez svolení společnosti Coca‑Cola HBC.

Vaše hyperlinky na tyto stránky

Hyperlinky na tyto stránky smíte poskytnout pouze po obdržení výslovného předchozího písemného souhlasu od společnosti Coca‑Cola HBC.

Opatrné výrazy týkající se tvrzení o budoucnosti

Tyto stránky mohou obsahovat tvrzení, odhady či předpovědi zahrnující rizika a vyjádření představující „tvrzení o budoucnosti“.K identifikaci tvrzení o budoucnosti v některých případech používáme slova jako „domnívat se“, „výhled do budoucna“, „rada“, „zamýšlet“, „očekávat“, „předpovídat“, „plánovat či plán“, „cíl“ a podobné výrazy.

Všechna tvrzení s výjimkou tvrzení o historických faktech, včetně mj. tvrzení týkající se naší budoucí finanční situace a výsledků, obchodní strategie, našich budoucích jednání se společností The Coca‑Cola Company, rozpočtů, předpokládané spotřeby a výroby, předpokládaných nákladů, odhadů investičních výdajů a plánů a cílů vedení pro budoucí operace jsou tvrzení o budoucnosti. Na takováto tvrzení byste se neměli přehnaně spoléhat. Již ze své povahy tvrzení o budoucnosti zahrnují riziko a nejistotu, protože odrážejí naše současná očekávání a domněnky týkající se budoucích událostí a okolností, které ale nemusí být pravdivé.

Naše skutečné výsledky se od takovýchto tvrzení mohou zásadně lišit, a to z mnoha důvodů. Tyto důvody můžou být např. naše schopnost financovat plány expanze, programy odkupu vlastních akcií a obecných provozních aktivit; změny v prostředí obchodu s nealkoholickými nápoji včetně chování naší konkurence a změny v preferencích spotřebitelů; změny v regulačním a legislativním rámci; fluktuace cen a dostupnosti surovin; fluktuace úrokových sazeb a měn; změny v ekonomických a politických podmínkách; naše schopnost proniknout na rozvojové a nové, rychle se rozvíjející trhy; efektivita našich programů propagace a marketingu; nejistota se soudními spory; nepříznivé povětrnostní podmínky; a další rizika popsaná ve výroční zprávě společnosti Coca‑Cola HBC AG (IFRS) a našich zprávách předkládaných Londýnské Komisi pro cenné papíry.  

Coca‑Cola HBC nepřijímá povinnost takováto tvrzení o budoucnosti veřejně aktualizovat či revidovat.  Nemůžeme Vám zaručit, že budou naše budoucí výsledky, míra aktivit, výkonnost či jiné dosažené hodnoty očekáváním obsaženým v těchto tvrzeních odpovídat. Dále my, ani nikdo jiný, nepřijímá odpovědnost za pravdivost a úplnost těchto tvrzení. Pokud nebude aktualizaci těchto tvrzení požadovat zákon, nemusíme je vždy aktualizovat, aby odpovídaly skutečným výsledkům či změnám v našich očekáváních.

Nic na této webové stránce nepředstavuje výzvu k investování nebo ke koupi podílů/akcií.

Software dostupný na těchto stránkách

Práva duševního vlastnictví či jiná práva vztahující se na software, jenž je k dispozici ke stažení z těchto stránek („software“), náleží společnosti Coca‑Cola HBC nebo jejím dodavatelům/poskytovatelům licence. Pro přístup k některým informacím na těchto stránkách budete muset získat licenci od poskytovatelů daného softwaru třetích stran (např. Adobe). Vaše možnost přístupu k takovým informacím může záviset na tom, jestli jste takovouto licenci získali.  Použití softwaru podléhá podmínkám licenčního ujednání, jež je součástí softwaru. Coca‑Cola HBC nepřebírá žádnou odpovědnost za zprostředkování těchto licencí. Neinstalujte ani nepoužívejte žádný software, aniž byste souhlasili s takovýmto licenčním ujednáním.  Pokud si stáhnete software z těchto stránek, činíte tak na vlastní nebezpečí.

Změna těchto podmínek

Společnost Coca‑Cola HBC může kdykoliv a bez upozornění tyto podmínky na základě aktualizace tohoto textu pozměnit. Takovýmito upravenými podmínkami jste vázáni, a proto byste měli tyto stránky pravidelně navštěvovat, abyste se s aktuálním zněním podmínek seznámili. Tyto podmínky nemůžete změnit, pokud nezískáte od společnosti Coca‑Cola HBC výslovný písemný souhlas.

Obecné

Tyto podmínky a vaše používání těchto stránek podléhají zákonům České Republiky bez ohledu na případný výběr zákonných ustanovení. Výhradní soudní pravomoci v případě jakýchkoliv sporů vyplývajících z těchto podmínek či souvisejících s těmito podmínkami a/nebo těmito stránkami, ve kterých tyto podmínky a/nebo tyto stránky budou podstatnou skutečností, budou mít soudy s obecnou působností sídlící v České republice.

Pokud se společnost Coca‑Cola HBC rozhodne upustit od řešení nějakého porušení povinnosti vyplývající z těchto podmínek, pak to neznamená, že společnost Coca‑Cola HBC upustila i od řešení nějakého jiného porušení nebo porušení budoucích.

Všechna práva a opravné prostředky související s těmito podmínkami jsou kumulativní a nevylučují žádná práva a opravné prostředky stanovené zákonem či jakýmkoliv jiným ujednáním.

Pokud bude jakákoliv část těchto podmínek prohlášena podle platného zákona za neplatnou či nevynutitelnou, a to včetně mj. výše uvedených vyloučení záruk a omezení odpovědnosti, bude se mít za to, že bylo neplatné či nevynutitelné ustanovení nahrazeno platným, vynutitelným ustanovením, které nejblíže odpovídá smyslu původního ustanovení, a zbývající část dohody bude i nadále platná.

V soudním či správním řízení bude přijatelná tištěná verze těchto stránek, těchto podmínek i jakéhokoliv oznámení učiněného v elektronické podobě.

Souhlasíte s tím, že na základě těchto podmínek a vašeho použití těchto stránek mezi Vámi a společností Coca‑Cola HBC nevznikl žádný vztah typu joint venture, partnerství, pracovní poměr, ani zastupitelský vztah.