Množství odpadu, které znečišťuje naši planetu, se poslední dobou oprávněně dostává značné pozornosti. Chápu silné emoce, které to vyvolává, protože i já se zlobím, když vidím odpadky pohozené v parcích, na plážích a v našich oceánech.

My v Coca‑Cola HBC, společnosti zabývající se stáčením, prodejem a propagací značek nápojů na 28 trzích, si uvědomujeme tento problém i naši úlohu při jeho řešení. Tématem Světového dne životního prostředí bylo v loňském roce „ne plastům“, a proto bych se po roce chtěl zamyslet nad tím, co jsme k dnešnímu dni udělali, abychom tento problém vyřešili, a co můžeme do budoucna dělat lépe.

Mnozí lidé se mě ptají, proč prostě nepřestaneme plasty používat. Jde o to, že se v současnosti jedná o nejlepší ze všech dostupných obalových materiálů, protože je bezpečný, hygienický, trvanlivý, pružný, opětovně uzavíratelný a recyklovatelný, a to i z hlediska dopadu jeho výroby a dopravy na životní prostředí. Problémy, se kterými se dnes potýkáme, vznikají převážně po použití, buď proto, že se plasty ocitnou na skládce, nebo jsou ponechány jako odpadky v životním prostředí. Nemusí tomu tak však být. Pokud se nám podaří získat dostatek lahví zpátky a v odpovídající kvalitě, stanou se díky recyklaci a opětovnému použití cennou surovinou. A díky technologickému pokroku nám to jde stále lépe.

Svět bez odpadu

Společně s našimi strategickými partnery, společností The Coca‑Cola Company, začínáme s realizací komplexního víceletého plánu, který přímo řeší problém obalů. Tento přístup nazvaný World Without Waste, tedy Svět bez odpadu, si klade za cíl zajistit do roku 2030 sběr a recyklaci jedné lahve nebo plechovky za každou, kterou prodáme.

Jedním z kroků, jež k tomu přispívají, jsou závazky k posílení udržitelnosti veškeré naší činnosti, které jsme ve společnosti Coca‑Cola HBC v loňském roce vyhlásili a které mají být splněny do roku 2025. Tyto závazky mají zajistit, aby spotřební obaly byly 100% recyklovatelné; abychom získávali více námi používaného PET plastu z recyklovaného PET plastu; a zavazují nás pomáhat se sběrem v rozsahu odpovídajícím 75 % obalů používaných pro naše nápoje.

Recyklovatelné z 99 %

Už jsme učinili velký krok k naplnění těchto cílů. 99 % našich obalů je například nyní recyklovatelných a identifikovali jsme příležitosti k dalšímu zlepšení, které související se zajištěním kompatibility našich obalů a existujících recyklačních toků (např. prostřednictvím používání vhodných barviv, aditiv a rukávkových etiket na lahve).

Na podporu naší snahy používat více recyklovaného PET (rPET) plastu jsme začali spolupracovat s třetími stranami s cílem zajistit lepší přístup k dodavatelům rPET a technologiím. Spolu s dalšími společnostmi působícími v oboru rychloobrátkového zboží jsme například v Rakousku investovali do závodu PET to PET, kde vlastníme 20 %, což v letošním roce přispělo k tomu, že naše rakouská značka vod Römerquelle je dodávána v lahvích, které jsou 100 % z rPET plastu.

A před několika dny jsme oznámili, že od nynějška bude každá lahev v rámci naší irské značky vod Deep RiverRock rovněž vyrobena ze 100% recyklovaného PET plastu, a další značky vod budou následovat v letošním roce, například ve Švýcarsku. Kromě toho v letošním roce zvýšíme podíl rPET používaného v naších lahvích pro nápoje Coca‑Cola a Coca‑Cola Zero ve Švýcarsku a Rakousku na 50 % a zároveň budeme nadále rozvíjet naše možnosti v této oblasti v rámci celého našeho portfolia na našich 28 trzích.

Pokrok při sběru odpadu

V roce 2018 jsme v celé skupině ve spolupráci s našimi partnery vybrali v průměru 45 % našich obalů za účelem recyklace. V České republice jsme v roce 2018 pomohli prostřednictvím společnosti EKO-KOM vysbírat 71 % všech obalů, u plastových lahví to bylo dokonce až 81 %.

Napříč skupinou jsme zahájili několik zajímavých iniciativ ve snaze tento podíl na našich trzích ještě zvýšit. V loňském roce jsme například začali hrát aktivní úlohu v Rusku, abychom ve spolupráci s dalšími partnery z tohoto odvětví vytvořili první organizaci na recyklací obalů v zemi – RusPRO. Souběžně jsme zde také podpořili iniciativu Třiďte s námi, která má zvýšit informovanost o recyklaci a zajistit sběr většího množství použitých obalů.

V Nigérii jsme ve spolupráci s místními partnery rovněž pomohli vytvořit první organizaci zabývající se využitím obalů. A podpořili jsme projekty, jejichž cílem je zlepšit sběr v několika dalších zemích, například projekt sběru PET lahví nazvaný „Act with imPETus“ v Polsku a pilotní projekt sběru tříděného odpadu v Ukrajině.

Kromě toho v závislosti na místních podmínkách spolupracujeme s dalšími zúčastněnými stranami při podpoře různých místních programů sběru, včetně organizací zabývajících se využitím obalů a programů zálohování lahví. Na našich trzích se podílíme na 19 dalších programech hospodaření s odpady z obalů a v rámci celé skupiny jsme definovali zásady o odpadech z obalů a recyklaci, které slouží jako rámec pro činnost našich jednotlivých poboček.

V České republice se naši zaměstnanci letos poprvé také zapojili do iniciativy Uklidmě svět, ukliďme Česko zabývající se sběrem odpadu, která proběhla v dubnu na území celé České republiky. Tyto hodiny strávené dobrovolnickou činností vyzdvihují osobní závazek našich zaměstnanců zajistit, aby naše veřejné prostory byly bez odpadků.

Hledání alternativ

Uvědomujeme si, že je potřeba dělat víc, a nadále spolupracujeme s univerzitami a dalšími organizacemi při hledání odolných alternativ k plastům. Jedna velká příležitost se například nachází v oblasti sekundárních obalů, kde se zabýváme přechodem od plastových obalů k podnosům z kartonu, na kterých by byly přenášeny plechovky s nápoji v baleních po 4 až 24 kusech. Věříme, že spolu s technologickým pokrokem se zvýší informovanost a bude zajištěno více lepších zdrojů recyklovaných materiálů pro potravinářské účely. Budeme tak moci zvýšit laťku, pokud jde o udržitelnost našich obalů, a dát nový život materiálům, které jsou již v oběhu.

Vedle úsilí týkajícího se obalů mají naše Závazky udržitelnosti 2025 rovněž dále omezit emise produkované naší činností a přispět k tomu, aby se naše uvažování i jednání nadále soustředilo na využívání vody a dohled nad hospodařením s vodou, zajišťování zdrojů přísad, výživu, dobré podmínky a tělesnou a duševní pohodu pracovníků v naší organizaci a naše komunity. Informace o dosaženém pokroku v těchto oblastech lze najít v naší souhrnné výroční zprávě zde: https://coca-colahellenic.com/en/investors/2018-integrated-annual-report/

Zoran Bogdanovic, generální ředitel, Coca‑Cola HBC

Zoran Bogdanovic, CEO of Coca‑Cola HBC