Naše podmienky používania pre tieto webové stránky sú uvedené nižšie.

Ďakujeme vám za návštevu týchto webových stránok. Táto stránka (spoločne s Oznámením o ochrane súkromia a súboroch cookie a Zásadami ochrany osobných údajov) vám poskytuje podmienky, za ktorých môžete tieto webové stránky používať (ďalej len "Stránky") ("Podmienky použitia"). Váš prístup na stránky a ich používanie sa riadi týmito podmienkami a všetkými platnými zákonmi a predpismi. Prístupom a využívaním stránok akceptujete bez obmedzenia alebo výhrad tieto zmluvné podmienky a beriete na vedomie, že akákoľvek dohoda medzi vami a spoločnosťou Coca‑Cola HBC je v súvislosti s týmto predmetom nahradená. Ak nesúhlasíte a tieto podmienky bez obmedzenia a výhrad neprijímate, opustite prosím tieto stránky.

Stránky prevádzkuje člen skupiny spoločností Coca‑Cola HBC, ktorej najvýznamnejšou holdingovou spoločnosťou je Coca‑Cola HBC AG (registrovaná vo Švajčiarsku pod obchodným číslom CH-170.3.037.199-9 a so sídlom na adrese Turmstrasse 26, 6300 Zug, Švajčiarsko).

Prístup na webové stránky

Prístup na stránky je dostupný používateľom dočasne a spoločnosť Coca‑Cola HBC si vyhradzuje právo stiahnuť alebo zmeniť službu, ktorú poskytujú webové stránky, bez predchádzajúceho upozornenia (pozri nižšie). Coca‑Cola HBC nenesie zodpovednosť, pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu naše stránky nebudú k dispozícii, kedykoľvek alebo po určitú dobu.

Coca‑Cola HBC môže príležitostne obmedziť prístup na stránky alebo k niektorým ich častiam. Coca‑Cola HBC si kladie za cieľ svoje stránky pravidelne aktualizovať a tiež môže kedykoľvek zmeniť obsah.

V prípade potreby, môže spoločnosť Coca‑Cola HBC pozastaviť prístup na svoje webové stránky alebo ich ukončiť na dobu neurčitú.

Ste zodpovední za vykonanie všetkých opatrení potrebných na to, aby ste mali prístup na webové stránky. Ste tiež zodpovední za to, že všetky osoby, ktoré pristupujú na stránky prostredníctvom vášho internetového pripojenia, sú o týchto podmienkach informované a že sú v súlade s týmito podmienkami.

Vlastníctvo obsahu stránok

Stránky a všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva ku všetkým textom, dizajnu, logám, grafike, ikonám, obrázkom a ďalším materiálom na týchto stránkach ("obsah") sú majetkom spoločnosti Coca‑Cola HBC AG alebo boli použité so zvolením príslušného vlastníka.

Použitie akejkoľvek časti obsahu vami je, okrem výnimiek uvedených v týchto podmienkach, bez písomného súhlasu vlastníka obsahu prísne zakázané. Spoločnosť Coca‑Cola HBC AG bude uplatňovať svoje práva duševného vlastníctva do najvyššej možnej miery povolenej zákonom, a to aj za použitia trestného stíhania.

Používanie stránok

Coca‑Cola HBC vám týmto udeľuje povolenie používať tieto stránky nasledovne:

Ochrana súkromia

Akékoľvek osobné údaje (napr. vaše meno, adresa, telefónne číslo alebo emailová adresa), ktoré na stránky pošlete elektronickou poštou či inak, budú spoločnosťou Coca‑Cola HBC používané v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov a súboroch cookie. Akékoľvek iné oznámenia či materiály, ktoré na stránky pošlete, ako napr. dotazy, komentáre, návrhy a podobne, nebudú považované za dôverné a súkromné.

Obmedzenie prístupu

Spoločnosť Coca‑Cola HBC si vyhradzuje právo vám podľa svojho uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odoprieť prístup k týmto stránkam (alebo prevádzkovanie niekoľkých svojich služieb), ak sa spoločnosť Coca-Coca HBC podľa svojho opodstatneného úsudku domnieva, že tento prístup môže ohroziť spoločnosť Coca Cola HBC a / alebo užívateľa a / alebo akúkoľvek tretiu stranu, rovnako tak ako v prípade, keď užívateľ poruší podmienky použitia a / alebo zákon.

Coca‑Cola HBC si vyhradzuje právo pozastaviť prevádzku stránok (alebo prevádzkovanie niekoľkých ich služieb) kvôli aktualizácii, zlepšeniu softvéru alebo zlepšeniu bezpečnostných funkcií. V takomto prípade nebudú stránky pre užívateľov prístupné.

Obmedzenie zodpovednosti

V obsahu týchto stránok sa môžu vyskytnúť nepresnosti či tlačové chyby. Na stránkach môže pravidelne kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia dochádzať k zmenám. Spoločnosť Coca‑Cola HBC sa však nijako nezaväzuje informácie obsiahnuté na týchto stránkach pravidelne aktualizovať. Ďalej spoločnosť Coca‑Cola HBC nezaručuje, že budú tieto stránky fungovať bez prerušenia či bezchybne, že budú poruchy pravidelne odstraňované a že stránky budú kompatibilné s vaším počítačom, hardvérom a softvérom, že stránky budú bezpečné, že chyby budú na stránkach opravené, a že server prevádzkujúci stránky nebude obsahovať vírusy alebo iný malware.

Coca‑Cola HBC vynakladá primerané úsilie, aby svoje stránky čo najlepšie udržiavala a sprístupnila obsah stránok. Používatelia však súhlasia s tým, že spoločnosť Coca‑Cola HBC je oprávnená dočasne alebo trvalo zmeniť alebo dočasne alebo trvalo prerušiť stránky alebo ich časť, s alebo bez predchádzajúceho upozornenia, pretože dostupnosť môže byť ovplyvnená zariadením užívateľov, inými komunikačnými sieťami, veľkým množstvom ľudí, ktorí sa pokúšajú súčasne pripojiť na stránky, alebo z inej príčiny. V dôsledku toho spoločnosť Coca‑Cola HBC nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu (pozitívnu, negatívnu, náhodnú, zmluvnú alebo inú) spôsobenú neschopnosťou prístupu na stránky, prerušením stránok alebo ich častí, oneskorením, nedoručením, prerušením alebo neúplným poskytnutím služby alebo stratou ich obsahu, existenciou akejkoľvek inej chyby. Spoločnosť Coca‑Cola HBC si v každom prípade vyhradzuje právo kedykoľvek dočasne alebo trvale prerušiť prevádzku celých stránok alebo ich častí na účely údržby, modernizácie alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.

Na informácie, rady a názory vyjadrené na týchto stránkach by ste sa pri osobných, právnych, finančných či iných rozhodnutiach nemali spoliehať. Mali by ste požiadať o konkrétnu radu pre danú situáciu príslušného odborníka.

CELÝ OBSAH PODLIEHA ZMENÁM A JE VÁM PREDLOŽENÝ TAK, AKO JE K DISPOZÍCII, BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, ČI UŽ VYJADRENEJ ALEBO NEVYJADRENEJ, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE NEVYJADRENÝCH ZÁRUK VŠEOBECNEJ VHODNOSTI, VHODNOSTI PRE PREDAJ, VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO ZÁRUKY DODRŽANIA PREDPISOV. Bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené, spoločnosť Coca‑Cola HBC nezaručuje ani nevyhlasuje, že vaše použitie akejkoľvek časti obsahu týchto stránok neporuší práva tretej strany, ani že obsah stránok bude bezchybný, úplný a aktuálny.

Coca‑Cola HBC neprijíma žiadnu zodpovednosť za zlyhanie akejkoľvek z jej služieb ponúkaných na týchto stránkach vrátane služieb emailového upozornenia a firemných webcastov.

Vylúčenie zodpovednosti

POUŽITIE TÝCHTO STRÁNOK JE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO.  SPOLOČNOST COCA-COLA HBC AG A ANI ŽIADNA JEJ DCÉRSKA SPOLOČNOSŤ, PRIDRUŽENÁ SPOLOČNOSŤ, PRACOVNÍCI ČI RIADITELIA ANI ŽIADNI JEJ ZÁSTUPCOVIA ČI AKÁKOĽVEK INÁ STRANA ZAPOJENÁ DO TVORBY ALEBO VÝROBY STRÁNOK NIE SÚ ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE PRIAME ČI NEPRIAME ŠKODY, ŠKODY S REPRESÍVNOU FUNKCIOU, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, NÁSLEDNÉ ANI ŽIADNE INÉ ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA TÝCHTO STRÁNOK ALEBO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM S NÍM SPOJENÝM, A TO JAK NA ZÁKLADE ZMLUVY, DELIKTU (VRÁTANE ZANEDBANIA), PRÍSNEJ ODPOVEDNOSTI ČI INAK, AJ KEĎ BOLI O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD INFORMOVANÍ.

Vírusy, hacking a iné trestné činy

Nesmiete zneužívať naše webové stránky úmyselným vkladaním vírusov, trójskych koní, počítačových červov, logických bômb (chýb), alebo iných materiálov, ktoré sú škodlivé alebo technologicky závadné. Nesmiete sa pokúšať o získanie neoprávneného prístupu na naše webové stránky, na server, na ktorom sú naše stránky uložené, alebo na akýkoľvek iný server, počítač alebo databázu pripojenú k našim stránkam. Nesmiete napadnúť naše stránky prostredníctvom útoku DoS (denial-of-service) alebo prostredníctvom distribuovaného DoS. Podľa platných zákonov môže byť každý takýto čin považovaný za trestný čin a môže byť zodpovedajúcim spôsobom stíhaný.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za straty alebo škody spôsobené distribuovaným útokom typu DoS, vírusmi alebo iným technologicky škodlivým materiálom, ktoré môžu infikovať vaše počítačové zariadenie, počítačové programy, údaje alebo iný súkromný materiál následkom používania našich stránok, sťahovania akéhokoľvek materiálu na nich zverejnených, alebo na akýchkoľvek webových stránkach s nimi spojených. V súlade s osvedčenou počítačovou praxou sa odporúča preveriť všetky materiály a / alebo obsah dostupný a / alebo stiahnutý z týchto stránok pomocou komerčne dostupného a aktuálneho softvéru pre kontrolu vírusov.

Odkazy na stránky tretích strán

Stránky môžu obsahovať odkazy na stránky vlastnené či prevádzkované inými stranami než spoločnosťou Coca‑Cola HBC. Takéto odkazy sú uvádzané len pre vaše pohodlie. Coca‑Cola HBC nemá vplyv na ich prevádzku, obsah, prístup k ochrane súkromia či zabezpečenie takýchto stránok, ani za nich nie sú zodpovedné. Bez obmedzenia vyššie uvedeného sa spoločnosť Coca‑Cola HBC výslovne vzdáva akejkoľvek zodpovednosti, ak tieto stránky:

Spoločnosť Coca‑Cola HBC tiež neschvaľuje obsah či výrobky alebo služby ponúkané na takýchto stránkach. Pokiaľ použijete odkaz na takéto stránky či tieto stránky, robíte tak na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia spoločnosti Coca‑Cola HBC.

Vaše hyperlinky na tieto stránky

Hyperlinky na tieto stránky môžete poskytnúť len v prípade, ak dostanete výslovný predchádzajúci písomný súhlas od spoločnosti Coca‑Cola HBC.

Opatrné výrazy týkajúce sa tvrdení o budúcnosti

Tieto stránky môžu obsahovať tvrdenie, odhady či predpovede zahŕňajúce riziká a neistotu, predstavujúce "tvrdenia o budúcnosti".  K identifikácii tvrdení o budúcnosti v niektorých prípadoch používame slová ako "domnievať sa", "výhľad do budúcnosti", "rada", "zamýšľať", "očakávať", "predpovedať", "plánovať či plán", "cieľ" a podobné výrazy .

Všetky tvrdenia s výnimkou tvrdení o historických faktoch, vrátane, okrem iného, tvrdenia týkajúce sa našej budúcej finančnej situácie a výsledkov, obchodnej stratégie, našich budúcich rokovaní so spoločnosťou The Coca‑Cola Company, rozpočtov, predpokladanej spotreby a výroby, predpokladaných nákladov, odhadov investičných výdavkov a plánov a cieľov vedenia pre budúce operácie sú tvrdenia o budúcnosti. Na takéto tvrdenia by ste sa nemali prehnane spoliehať. Už zo svojej povahy, tvrdenia o budúcnosti zahŕňajú riziko a neistotu, pretože odrážajú naše súčasné očakávania a domnienky týkajúce sa budúcich udalostí a okolností, ktoré ale nemusia byť pravdivé.

Naše skutočné výsledky sa od takýchto tvrdení môžu zásadne líšiť, a to z mnohých dôvodov. Tieto dôvody môžu byť napr. naša schopnosť financovať plány expanzie, programy výkupu vlastných akcií a všeobecných prevádzkových aktivít; zmeny v prostredí obchodu s nealkoholickými nápojmi vrátane správania našej konkurencie a zmeny v preferenciách spotrebiteľov; zmeny v regulačnom a legislatívnom rámci; fluktuácia cien a dostupnosti surovín; fluktuácia úrokových sadzieb a mien; zmeny v ekonomických a politických podmienkach; naša schopnosť preniknúť na rozvojové a nové, rýchlo sa rozvíjajúce trhy; efektivita našich programov propagácie a marketingu; neistota so súdnymi spormi; nepriaznivé poveternostné podmienky; a ďalšie riziká opísané vo výročnej správe spoločnosti Coca‑Cola HBC AG (IFRS) a našich správach predkladaných Londýnskej Komisii pre cenné papiere.  

Coca‑Cola HBC neprijíma povinnosť takéto tvrdenia o budúcnosti verejne aktualizovať či revidovať.  Nemôžeme vám zaručiť, že budú naše budúce výsledky, miera aktivít, výkonnosť či iné dosiahnuté hodnoty očakávaním obsiahnutým v týchto tvrdeniach odpovedať. Ďalej my, ani nikto iný, neprijíma zodpovednosť za pravdivosť a úplnosť týchto tvrdení.

Pokiaľ nebude aktualizáciu týchto tvrdení požadovať zákon, nemusíme ich vždy aktualizovať, aby zodpovedali skutočným výsledkom alebo zmenám v našich očakávaniach.

Nič na tejto webovej stránke nepredstavuje výzvu na investovanie alebo kúpu podielov / akcií.

Softvér dostupný na týchto stránkach

Práva duševného vlastníctva či iné práva vzťahujúce sa na softvér, ktorý je k dispozícii k stiahnutiu z týchto stránok ("softvér"), patria spoločnosti Coca‑Cola HBC alebo jej dodávateľom / poskytovateľom licencie. K prístupu k niektorým informáciám na týchto stránkach budete musieť získať licenciu od poskytovateľov daného softvéru tretích strán (napr. Adobe). Vaša možnosť prístupu k takýmto informáciám môže závisieť na tom, či ste takúto licenciu získali.  Používanie softvéru podlieha podmienkam licenčnej dohody, ktorá je súčasťou softvéru. Coca‑Cola HBC nepreberá žiadnu zodpovednosť za sprostredkovanie týchto licencií. Neinštalujte ani nepoužívajte žiadny softvér bez toho, aby ste súhlasili s takouto licenčnou dohodou.  Ak si stiahnete softvér z týchto stránok, robíte tak na vlastné nebezpečenstvo.

Zmena týchto podmienok

Spoločnosť Coca‑Cola HBC môže kedykoľvek a bez upozornenia tieto podmienky na základe aktualizácie tohto textu pozmeniť. Takýmito upravenými podmienkami ste viazaní, a preto by ste mali tieto stránky pravidelne navštevovať, aby ste sa s aktuálnym znením podmienok zoznámili. Tieto podmienky nemôžete zmeniť, ak nezískate od spoločnosti Coca‑Cola HBC výslovný písomný súhlas.

Všeobecné

Tieto podmienky a vaše používanie týchto stránok podliehajú zákonom  Slovenske republiky bez ohľadu na prípadný výber zákonných ustanovení. Výhradné súdne právomoci v prípade akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z týchto podmienok či súvisiacich s týmito podmienkami a / alebo týmito stránkami, v ktorých tieto podmienky a / alebo tieto stránky budú podstatnou skutočnosťou, budú mať súdy so všeobecnou pôsobnosťou so sídlom v Slovenske republice.

Ak sa spoločnosť Coca‑Cola HBC rozhodne upustiť od riešenia nejakého porušenia povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok, potom to neznamená, že spoločnosť Coca‑Cola HBC upustila aj od riešenia nejakého iného porušenia alebo porušení budúcich.

Všetky práva a opravné prostriedky súvisiace s týmito podmienkami sú kumulatívne a nevylučujú žiadne práva a opravné prostriedky stanovené zákonom či akýmkoľvek iným dojednaním.

Pokiaľ bude akákoľvek časť týchto podmienok vyhlásená podľa platného zákona za neplatnú alebo nevynútiteľnú, a to vrátane, okrem iného, vyššie uvedených vylúčení záruk a obmedzení zodpovednosti, bude sa mať za to, že bolo neplatné či nevynútiteľné ustanovenie nahradené platným, vynútiteľným ustanovením, ktoré najbližšie zodpovedá zmyslu pôvodného ustanovenia, a zostávajúca časť dohody bude aj naďalej platná.

V súdnom či správnom konaní bude prijateľná tlačená verzia týchto stránok, týchto podmienok aj akéhokoľvek oznámenia urobeného v elektronickej podobe.

Súhlasíte s tým, že na základe týchto podmienok a vášho použitia týchto stránok medzi vami a spoločnosťou Coca‑Cola HBC nevznikol žiadny vzťah typu joint venture, partnerstvo, pracovný pomer, ani zastupiteľský vzťah.