Naši stakeholdeři a materiality

csr_stat_bottle csr_stat_bottle


V Coca-Cola HBC sa každoročne venujeme otázkam významnosti. Snažíme sa tak zistiť, ako nakladať s príležitosťami a čeliť rizikám, ktoré rok priniesol. Dbáme na správnu priorizáciu agend, ktoré majú najväčší dosah na ekonomiku, spoločnosť a životné prostredie.  


Každoročne vydávaná správa Integrated Annual Report skupiny Coca-Cola HBC je v súlade so zásadami Medzinárodnej rady pre integrované reportovanie a je pripravená v súlade so štandardmi Global Reporting Initiative. Pravidelne taktiež kontrolujeme náš prístup k štandardom a neustálemu zlepšovaniu a využívaniu overených postupov. 

V tomto roku sme tak napríklad zlepšili transparentnosť našich informácií, ktoré poskytujeme investorom a ďalším záujmovým skupinám, a rozšírili sme objem zverejňovaných informácií na základe odporúčaní Rady pre udržateľné účtovné štandardy (Sustainability Accounting Standards Board – SASB) konajúcej v mene spoločnosti vyrábajúce nealkoholické nápoje.  


csr_line2 csr_line2

Rok 2020 očami  stakeholderov


Naše materiálne otázky zahŕňajú témy, ktoré majú významný ekonomický, environmentálny a spoločenský dosah alebo podstatne ovplyvňujú hodnotenie a rozhodovanie našich stakeholderov. Ku koncu roka 2020 sme v rámci skupiny Coca-Cola HBC uskutočnili naše každoročné zisťovanie významnosti medzi takmer 900 internými a externými záujmovými skupinami. Prvýkrát bol tento prieskum vykonaný spoločne so spoločnosťou The Coca-Cola Company, a ide teda o výsledok celého nášho Coca-Cola systému. Výsledok prieskumu ukazuje rebríček významnosti jednotlivých otázok. V prieskume sa porovnáva význam otázky pre našich stakeholderov spolu s dosahom danej veci na spoločnosť a životné prostredie.  

Pandémia COVID-19 veľmi ovplyvnila nielen náš prístup, ale aj prístup záujmových skupín k významnosti jednotlivých otázok, a mala tak vplyv na rozloženie osobitných tém. Ekonomický rozvrat spôsobený pandémiou mal za následok pozdvihnutie dôležitosti ekonomického dosahu a udržateľného získavania zdrojov. Výrazne vzrástli obavy o zdravie a bezpečnosť, čím sa zvýšila priorita dobrých podmienok pre zamestnancov a ich angažovanosť. Na prvom mieste bolo už tretíkrát za sebou obalové a odpadové hospodárstvo a tesne za nimi potom dosahy na životné prostredie.  


csr_stat_dopad_dulezitost csr_stat_dopad_dulezitost

Čo sa od našich stakeholderov učíme?   


Pochopenie potrieb a záujmov zainteresovaných strán – vrátane našich partnerov, zákazníkov, dodávateľov, členov komunity i zamestnancov – nám pomáha vytvoriť v čase správny Materiality Matrix.  Ten je ďalej významným pomocníkom pri rozvíjaní udržateľnej obchodnej stratégie. 

Aktívne vyhľadávame názory a postrehy zúčastnených strán:  

 • Usporadúvame každoročné medzinárodné Stakeholders Forum; 

 • Uskutočňujeme pohovory s kľúčovými osobami s internými rozhodovacími právomocami a s externými partnermi; 

 • Priebežne spolupracujeme s externými zúčastnenými stranami; 

 • Robíme prieskum medzi našimi vedúcimi predstaviteľmi z každej funkcie, krajiny aj z celej skupiny, takisto s viac než 500 externými stakeholdermi nominovanými v našich 28 trhoch; 

 • Berieme ohľad na zoznam materiálových otázok The Coca-Cola Company a ďalších plniarní, ako aj potravinárskych a nápojových spoločností; 

 • Sledujeme spätnú väzbu z nášho Risk Fora Skupiny a všetkých registrov rizík z našich trhov. 

Riadenie našich problémov významnosti 

Výsledok nášho Prieskumu významnosti predstavuje poradie problémov podľa závažnosti. Posúdením významu týchto otázok pre zúčastnené strany a ich rozhodnutí v kombinácii s posúdením dosahu danej otázky na spoločnosť a životné prostredie stanovujeme relatívny význam každej otázky a podľa toho ich uprednostňujeme. V nadväznosti na proces stanovenia priorít v našich problémových otázkach zaisťuje operačný výbor ich riadnu implementáciu do celkovej stratégie. To zahŕňa aj stanovenie a zverejnenie cieľov a metrík na meranie pokroku. 

Naše významné otázky sme prepojili s cieľmi udržateľného rozvoja (SDG), ktoré stanovila OSN s cieľom dosiahnuť dlhodobý rast a rozvoj do roku 2030. V roku 2018 sme pri zavádzaní Misie udržateľnosti 2025 s našimi záväzkami v oblasti udržateľnosti zladili naše témy významnosti nielen s platnými cieľmi, ale so všetkými relevantnými základnými cieľmi pre každú SDG. 


Ako posudzujeme významné otázky? 


Naše významné otázky sú tie, ktoré majú najväčšiu dôležitosť pre naše zainteresované strany a širšie skupiny akcionárov, a teda majú dosah na hodnotových aktérov našej spoločnosti, naše postavenie medzi konkurenciou a tvorbu hodnôt v dlhodobom meradle. 

Každoročné posúdenie 

Naše významné otázky podliehajú každoročnému posúdeniu, aby sme úplne pochopili, ako riadiť riziká a príležitosti, ktoré predstavujú. Vďaka tomu môžeme uprednostňovať témy, ktoré majú najväčší dosah na hospodárstvo, spoločnosť a životné prostredie. 

Naše každoročné hodnotenie významnosti realizuje multiodborový tím v štyroch fázach a zameriava sa najmä na našu Misii Udržateľnosti 2025.  

Fázy: 

 • určenie podstatných otázok; 

 • posúdenie dosahu na zúčastnené strany alebo ich významu; 

 • posúdenie dosahu na spoločnosť a životné prostredie; 

 • preskúmanie a potvrdenie zistení. 

Kroky na zaistenie toho, aby riadenie hmotných záležitostí bolo úspešne zakotvené v našej stratégii a podnikateľskej činnosti ako takej, vykonávajú tri skupiny v rámci celej Skupiny Coca-Cola HBC. 

 • Tím Misie Udržateľnosti 2025 posudzuje zoznam podstatných otázok a zaisťuje, aby náš prístup k udržateľnosti bol úplne v súlade s našimi obchodnými prioritami; 

 • Výbor pre spoločenskú zodpovednosť vychádzajúci z predstavenstva následne schváli prioritný zoznam otázok a výslednú maticu významnosti, tzv. „Materiality Matrix“; 

 • A na záver je povinnosťou prevádzkového výboru („Operating Committee“) začleniť naše priority udržateľnosti do našej obchodnej stratégie. 

Pre naše každoročné hodnotenie významnosti vedieme priebežný dialóg s našimi stakeholdermi, medzi ktorými sú zamestnanci, spotrebitelia, zákazníci, dodávatelia, komunity, vlády, nevládne organizácie, investori, obchodné združenia alebo napríklad akademici. Okrem toho sledujeme externé trendy a ďalšie priemyselné odvetvia a to, ako je ovplyvňovaná schopnosť nášho podnikania dlhodobo udržateľne rásť.