Přečtěte si naše Prohlášení o politice ohledně HIV/AIDS

Rámcový obsah

Coca‑Cola Hellenic je plně angažována ve věci zdraví svých zaměstnanců. Společnost si uvědomuje, že její zaměstnanci ze zemí, v nichž působí, mohou být vystaveni vysokému riziku nákazy HIV/AIDS. Coca‑Cola Hellenic si je rovněž vědoma toho, že velký výskyt HIV/AIDS v některých z těchto zemí je způsobován chybějícími sociálními nebo lékařskými podpůrnými systémy pro léčbu postižených lidí.

Tato politika byla zavedena proto, aby se zabývala touto problematikou ve dvou směrech:

  • Snížení rizika infekce zaměstnanců a jejich rodin prostřednictvím vzdělávacích programů, které zajistí povědomí o tom, jak se přenáší HIV / AIDS a jak je možno předcházet infekci.
  • Díky těsné spolupráci s místními vládami, vhodnými pomocnými organizacemi a společností

The Coca‑Cola Company, Coca‑Cola Hellenic zajistí příspěvek na poskytování antiretrovirálních léků pro postižené osoby a jejich rodiny v zemích s velkým výskytem HIV/AIDS, kde není snadno dostupná léčba. Coca‑Cola Hellenic dosud zjistila, že do této kategorie spadá Nigérie, a bude i nadále monitorovat další země v oblastech své působnosti. Tato politika byla utvořena s odvoláním na Společný program Organizace spojených národů pro HIV/AIDS, praktický HIV/AIDS kodex ILO a podnikovou směrnici společnosti The Coca‑Cola Company v Africe.

 

Účel

  • Zajistit povědomí o problematice HIV/AIDS prostřednictvím vzdělávání personálu, poskytování důvěrného poradenství a konzultací, aby bylo zajištěno, že s postiženými zaměstnanci bude zacházeno s úctou a důstojností.
  • Poskytovat rady ohledně takových otázek, jako je testování, vyšetřování, utajení a nediskriminace v zaměstnání.

Hlavní zásady

Utajení

Coca‑Cola Hellenic bude zachovávat v přísném utajení veškeré informace o situaci zaměstnanců vzhledem k HIV a o jejich zdravotním stavu. Proto společnost zajistí, aby zacházení se všemi informacemi týkajícími se konzultací, péče, léčby a pobírání dávek respektovalo soukromí každého jednotlivce.

 

Nediskriminace

Coca‑Cola Hellenic podporuje dobrovolné testování, a proto nebude v žádném okamžiku požadovat, aby noví nebo stávající zaměstnanci byli vyšetřováni nebo testováni na HIV/AIDS, pokud to nevyžadují právní normy zemí, v nichž společnost podniká. V takových případech se bude společnost řídit požadavky místních zákonů a bude se všemi postiženými zaměstnanci zacházet s integritou a respektem.

 

Přiměřené umístění

Coca‑Cola Hellenic věří v zásady přiměřeného pracovního umístění. Proto bude zaměstnancům s HIV/AIDS umožněno, aby se rozhodli, zda budou pokračovat v plnění svých pracovních povinností, jestliže jsou schopni zachovávat přijatelnou míru výkonnosti.

 

Vzdělání a osvěta

Coca‑Cola Hellenic je přesvědčena, že pro prevenci a léčbu HIV/AIDS je zásadní vzdělání a informovanost. Proto se bude v zemích, kde neexistují osvětové programy, snažit zajistit přiměřené vzdělávání ohledně prevence AIDS, péče a podpory v případě onemocnění, a toto vzdělávání bude rozvíjeno a realizováno ve spolupráci se zástupci personálu.

 

Postupy

Utajení

Zdravotní situace každého jednotlivce ohledně HIV bude uchovávána v přísném utajení. Lékařské záznamy pracovníků s HIV budou považovány za důvěrné informace. Přístup k těmto informacím je přísně omezen na lékařský personál ve společnosti a smí být prozrazen pouze tehdy, pokud to bude požadováno zákonem a se souhlasem dotčeného zaměstnance.

 

Dobrovolné prozrazení

Zaměstnanec, který je infikován virem HIV nebo trpí nemocí AIDS, není povinen informovat společnost. Pokud zaměstnanec prozradí svému nadřízenému nebo zástupci personálního oddělení informace o svém tělesném zdraví, například HIV/AIDS, projeví nadřízený vstřícnost a zaměstnance vyslechne, přičemž upozorní na klíčové obavy. Pokud zástupce personálního oddělení neví o dané situaci, bude jej nadřízený kontaktovat s žádostí o radu a zdroje, které by pomohly řešit potřeby zaměstnance, pouze se souhlasem zaměstnance. S každým případem bude zacházeno jednotlivě tak, aby byly v rovnováze potřeby zaměstnance s potřebami podniku.

 

Lékařské testování

Společnost nebude požadovat od nových žadatelů o zaměstnání nebo od zaměstnanců Coca‑Cola Hellenic, aby prozrazovali osobní informace související s HIV/AIDS, pokud to není požadováno příslušnými zákony. Zaměstnanci, kteří si přejí zjistit svou situaci ohledně HIV/AIDS, si mohou zařídit dobrovolné testování po vyplnění dokumentace o informovaném souhlasu a poradenství před testováním i po něm.

 

Poradenství

Tam, kde není k dispozici poradenství, zajistí společnost doplňující informace a vzdělávací programy pro všechny zaměstnance. Tam, kde je to možné a vhodné, budou tyto služby a programy rozšířeny i na rodinné příslušníky pracovníků. Budeme rovněž hledat pomoc u zavedených komunitních skupin pro podporu a poradenství. Informace o těchto zdrojích si lze důvěrně vyžádat od vedoucího personálního oddělení nebo zástupce personálního oddělení.

 

Přiměřené umístění a jistota zaměstnání

Coca‑Cola Hellenic přijme opatření na rozšíření přiměřeného umístění na zaměstnance s nemocemi souvisejícími s HIV/AIDS. Jejich součástí může být úprava pracovní doby, zvláštní vybavení, příležitosti k přestávkám na odpočinek, volno na lékařské prohlídky, pružnou dobu pracovní neschopnosti, práce na částečný úvazek a ujednání o návratu do práce. Zaměstnanci, kteří jsou HIV pozitivní, mohou podle svého uvážení dál pracovat a bude s nimi zacházeno jako s jakýmkoli jiným zaměstnancem ve věcech vzdělání, povýšení, přeložení, kázně i jiné sociální pomoci. V případech chronického špatného zdraví budou platit ustanovení stávající politiky a postupů ve věci pracovní neschopnosti a oslabení/invalidity. Společnost nepropustí žádného zaměstnance pouze z důvodu jeho zdravotního stavu ohledně HIV/AIDS. Pokud bude zaměstnanec se zdravotním stavem souvisejícím s AIDS příliš nemocný na to, aby pokračoval v práci, a pokud byly vyčerpány alternativní pracovní úpravy včetně prodloužené pracovní neschopnosti, může pracovní poměr skončit v souladu s antidiskriminačním pracovním právem a politikou a postupy společnosti.

 

Omezení a řízení rizik

Coca‑Cola Hellenic bude usilovat o zajištění bezpečného a zdravého pracovního prostředí včetně uplatnění preventivních opatření a poskytování a udržování ochranných pomůcek a první pomoci.

 

Stížnosti z důvodů diskriminace a kázeňské řízení

Pokud je zaměstnanec přesvědčen, že dochází k diskriminaci v důsledku jeho zdravotního stavu v souvislosti s HIV/AIDS, může využít interních postupů společnosti pro podávání stížností. Coca‑Cola Hellenic přijme potřebná nápravná a kázeňská opatření proti zaměstnancům, o nichž bude zjištěno, že se účastní pronásledování nebo diskriminace zaměstnanců postižených přímo či nepřímo HIV/AIDS.

 

Sdílení informací

Aby mohla společnost řádně reagovat na zdravotní potřeby zaměstnanců a úspěšně plánovat budoucí zaměstnanost, může používat prostředky k zajištění realistického hodnocení situace HIV ve společnosti. Toto hodnocení bude prováděno s dobrovolnou účastí a informace budou uchovávány v utajení. Společnost zajistí, aby v těchto informacích nebyla prozrazena totožnost jednotlivců.

 

Revize politiky

Tato politika bude revidována a aktualizována, kdykoli se vyskytne potřeba nebo kdykoli si její revizi vyžádá vývoj situace.

 

Dimitris Lois

Generálni ředitel