Přečtěte si naši Politiku ochrany životního prostředí

Společnost Coca‑Cola Hellenic se zavazuje provádět veškerou svou obchodní činnost odpovědně s patřičným ohledem na ekologický dopad a udržitelnou výkonnost. Společnost věří, že za životní prostředí je odpovědný každý a že za ekologické provádění činnosti jsou odpovědní všichni zaměstnanci. Coca‑Cola Hellenic se při plnění svých ekologických norem snaží o stálé zlepšování. Usiluje o minimalizaci jakéhokoli negativního dopadu na lokální i globální životní prostředí s tím, jak Společnost rozšiřuje své podnikání. Aby těchto cílů dosáhla, Coca‑Cola Hellenic:

 • Provádí operace v souladu se všemi použitelnými zákony a předpisy a uplatňuje své vysoké vnitřní normy ochrany životního prostředí.
 • Provádí a certifikuje svůj mezinárodně uznávaný systém ekologického řízení podle ISO 14001 ve všech svých operacích, aby zajistila odpovědnost a neustálé zlepšování.
 • Do procesu obchodního plánování začleňuje strategie a cíle ochrany životního prostředí, aby zajistila, že řízení ekologického dopadu zůstane nedílnou součástí jejích operací.
 • Identifikuje ekologické aspekty, stanoví cíle ochrany životního prostředí, monitoruje výsledky a provádí revize procesů s cílem posoudit jejich výkonnost a užitkovou hodnotu v porovnání s vnitřními a vnějšími normami pro ochranu prostředí.
 • Identifikuje a realizuje způsoby zlepšování účinnosti, se kterou Společnost využívá materiály a zdroje, zabraňuje znečisťování, snižuje na minimum emise a recykluje o
 • Zavazuje se chránit povodí tím, že šetří vodou a čistí vody odpadní.
 • Zavazuje se chránit klima snižováním používání energie a minimalizací emisí chladicích prostředků.
 • Hraje vedoucí úlohu v průmyslu nápojů v prosazování udržitelných obalů používáním obalů s nízkou hmotností, recyklací nádob na nápoje a používáním recyklovaných podílů ve svých obal
 • Podporuje a vybavuje své zaměstnance, aby identifikovali a při každé příležitosti usilovali o zlepšení ekologické výkonnosti a hospodaření s odpady v oblastech, kde pracují.
 • Spojuje se se zainteresovanými osobami při vyhledávání a vyvíjení takových řešení ekologických problémů, k nimž může Společnost účinně a trvale přispívat.
 • Sděluje své ekologické požadavky a výkonnost zainteresovaným osobám.

Odpovědnost za dohled nad prováděním této politiky spočívá na Výboru Správní rady pro korporátní společenskou odpovědnost.

Jako výkonný ředitel společnosti jsem k této Politice ochrany životního prostředí společnosti Coca‑Cola Hellenic zavázán.

 

Dimitris Lois

Generálni ředitel