Přečtěte si naši Enviromentální politiku

Coca‑Cola Hellenic se zavázala, že při provádění svých podnikatelských činností bude odpovědně přistupovat k životnímu prostředí. To znamená, že jsme odhodláni zavést spolehlivá opatření a účinné systémy jako ČSN EN ISO 14001 a EWS (European Water Stewardship Standard), jejichž prostřednictvím budeme sledovat a poskytovat hlášení o našem podnikání a jeho dopadech na životní prostředí. Budeme jednat odpovědně tak, abychom splňovali vysoké environmentální standardy a minimalizovali veškeré negativní dopady na místní prostředí a současně plnili očekávání zákazníků i spotřebitelů, která se týkají jakosti a bezpečnosti našich výrobků a pracovního prostředí.

Jsme přesvědčeni, že důležitou roli při dosahovaní   environmentálních cílů hrají zaměstnanci Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. všechny osoby spojené se Společností. Proto se snažíme našim lidem poskytnout nutná školení a podporu tak, aby v plné míře přijali závazek a podíleli se na  trvalém zlepšování environmentálních standardů.

Za tímto účelem:

 • budeme hrát vedoucí úlohu v průmyslu výroby nápojů tím, že budeme   působit v souladu s místními environmentálními zákony a předpisy nebo, pokud takové zákony daný stát nemá, použijeme   vysoké environmentální standardy firmy Coca‑Cola Hellenic.
 • budeme vždy dodržovat platné legislativní požadavky České republiky a Evropské unie v oblasti ochrany životního prostředí
 • do našeho procesu obchodního plánování zapracujeme environmentální aspekty tak, abychom zajistili, že environmentální management a pokrok bude nedílnou součástí našeho podnikání;
 • ve všech našich provozech je zaveden mezinárodně uznávaný systém environmentálního managementu (ČSN EN ISO 14001), který bude pravidelně přezkoumáván tak, aby se zajistilo, že je pro daný provoz stále vhodný;
 • podpoříme naše zaměstnance a dáme jim prostředky k tomu, aby identifikovali příležitosti ke zlepšování environmentálních výsledků a nakládání s odpady v těch oblastech, ve kterých sami působí
 • budeme vyhledávat a realizovat způsoby ke zvýšení účinnosti využívání zdrojů, včetně vody, obalů, energie a dalších surovin;
 • budeme minimalizovat uvolňování odpadních materiálů do životního prostředí tak, že budeme využívat odpovědné postupy pro kontrolu znečišťování životního prostředí; budeme snižovat, obnovovat, recyklovat a opakovaně využívat pevné a kapalné odpady vzniklé v místě provozu všude tam, kde to bude možné, a zajistíme, aby naše neobnovitelné odpady byly   uloženy bezpečně a s minimálním dopadem na životní prostředí;
 • budeme zajišťovat, aby pomocné látky byly řízeny tak, že nedojde k jejich úniku do životního prostředí a že budou využívány co nejméně destruktivním způsobem ve smyslu jejich celkového vlivu na životní prostředí;
 • budeme spolupracovat s veřejnými a soukromými organizacemi při hledání řešení environmentálních problémů, u kterých můžeme pozitivně a účinně přispět;
 • budeme provádět pravidelné strukturované monitorování a prověrky environmentálních výsledků a posuzovat dosažené úspěchy a zlepšení proti standardní soustavě konkrétních klíčových ukazatelů výkonu.
 • budeme se snažit co nejefektivněji řídit využívání služebních vozidel s tím, aby byly dopady na životní prostředí co nejmenší, tzn. snaha o co nejnižší emitování škodlivin z provozu automobilů do ovzduší.

Společnost Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. plně respektuje Politiku ochrany životního prostředí včetně souvisejících Politik a Prohlášeních vydaných generálním ředitelem Coca‑Cola Hellenic a zavazuje se plnit jednotlivé body jejich programu v maximální míře, která je možná v rámci lokálních poměrů, dostupnosti technologií a legislativních limitů.

Maria Anargyrou-Nikolić
Generální ředitelka CC HBC ČR/SR