Naši stakeholdeři a materiality

csr_stat_bottle csr_stat_bottle

 

V  Coca-Cola HBC přistupujeme k otázkám materiality každoročně. Snažíme se tak zjistit, jak nakládat s příležitostmi a čelit rizikům, které rok přinesl. Dbáme na správnou prioritizaci agend, které mají největší dopad na ekonomiku, společnost a životní prostředí.  


Každoročně vydávaná zpráva Integrated Annual Report skupiny Coca-Cola HBC je v souladu se zásadami Mezinárodní rady pro integrované reportování a je připravena v souladu se standardy Global Reporting Initiative. Pravidelně také kontrolujeme náš přístup ke standardům a neustálému zlepšování a využívání ověřených postupů. 

V letošním roce jsme tak například zlepšili transparentnost našich informací, které poskytujeme investorům a dalším stakeholderům a rozšířili jsme objem zveřejňovaných informací na základě doporučení Rady pro udržitelné účetní standardy (Sustainability Accounting Standards Board - SASB) jednající za společnosti vyrábějící nealkoholické nápoje.


csr_line2 csr_line2

Rok 2020 očima stakeholderů 


Naše materiální otázky zahrnují témata, která mají významný ekonomický, enviromentální a společenský dopad nebo podstatně ovlivňují hodnocení a rozhodování našich stakeholderů. Ke konci roku 2020 jsme v rámci skupiny Coca-Cola HBC uskutečnili naše každoroční šetření významnosti mezi téměř 900 interními a externími stakeholdery. Poprvé byl tento průzkum proveden společně se společností The Coca-Cola Company, a jedná se tedy o výsledek celého našeho Coca-Cola systému. Výsledek průzkumu ukazuje žebříček významnosti jednotlivých otázek. V průzkumu se porovnává význam otázky pro naše stakeholdery spolu s dopadem dané věci na společnost a životní prostředí.  

Pandemie COVID-19 velmi ovlivnila jak nejen my, ale i naši stakeholdeři přistupují k důležitosti jednotlivých otázek a měla tak vliv na rozložení jednotlivých témat. Ekonomický rozvrat způsobený pandemií měl za následek pozvednutí důležitosti ekonomického dopadu a udržitelného získávání zdrojů. Výrazně vzrostly obavy o zdraví a bezpečnost, čímž se zvýšila priorita dobrých podmínek a angažovanosti zaměstnanců. Na prvním místě bylo již potřetí v řadě obalové a odpadové hospodářství a v těsném závěsu pak dopady na životní prostředí.  


csr_stat_dopad_dulezitost csr_stat_dopad_dulezitost

Co se od našich stakeholderů učíme?   


Pochopení potřeb a zájmů našich zainteresovaných stran – včetně našich partnerů, zákazníků, dodavatelů a členů komunity i zaměstnanců – nám pomáhá vytvořit v čase správný Materiality Matrix.  Ten je dále významným pomocníkem při rozvíjení udržitelné obchodní strategie. 

Názory a postřehy našich zúčastněných stran aktivně vyhledáváme: 

 • Pořádáme každoroční mezinárodní Stakeholders Forum; 

 • Uskutečňujeme pohovory s klíčovými osobami s interními rozhodovacími pravomocemi a s externími partnery; 

 • Průběžně spolupracujeme s externími zúčastněnými stranami; 

 • Děláme průzkum mezi našimi vedoucími představiteli z každé funkce, země i z celé skupiny, stejně tak s více než 500 externími stakeholdery nominovanými v našich 28 trzích; 

 • Bereme ohled na seznam materiálních otázek The Coca-Cola Company a dalších stáčíren i potravinářských a nápojových společností; 

 • Nasloucháme zpětné vazbě z našeho Risk Fora Skupiny a všech registrů rizik z našich trhů. 

 

Řízení našich materiality issues 

Výsledek našeho Materiality průzkumu představuje jejich pořadí důležitosti. Posouzením významu těchto otázek pro naše zúčastněné strany a jejich rozhodnutí v kombinaci s posouzením dopadu dané otázky na společnost a životní prostředí odvozujeme relativní význam každé otázky a podle toho je upřednostňujeme. V návaznosti na proces stanovení priorit v našich materiálních otázkách zajišťuje operační výbor jejich řádnou implementaci v celkové strategii. To zahrnuje i stanovení a zveřejnění cílů a metrik pro měření pokroku. 

Naše materiální otázky jsme propojili s cíli udržitelného rozvoje (SDG), které stanovila OSN s cílem dosáhnout dlouhodobého růstu a rozvoje do roku 2030. V roce 2018 jsme při zavádění Mise udržitelnosti 2025 s našimi závazky v oblasti udržitelnosti sladili naše témata významnosti nejen s platnými cíli, ale se všemi relevantními základními cíli pro každou SDG. 


Jak posuzujeme materiální otázky? 


Naše materiální otázky jsou ty, které mají největší význam pro naše zainteresované strany a širší skupiny akcionářů a tedy mají dopad na hodnotové hybatele naší společnosti, naše konkurenční postavení a tvorbu hodnot v dlouhodobém měřítku.
 

Každoroční posouzení 

Naše materiální otázky podléhají každoročnímu posouzení, abychom plně pochopili, jak řídit rizika a příležitosti, které představují. Díky tomu můžeme upřednostňovat témata, která mají největší dopad na hospodářství, společnost a životní prostředí. 

Naše každoroční hodnocení významnosti je prováděno ve čtyřech fázích multioborovým týmem věnujícím se zejména naší Misi Udržitelnosti 2025.  

Fáze: 

 • určení podstatných otázek; 

 • posouzení dopadu na zúčastněné strany nebo jejich význam; 

 • posouzení dopadu na společnost a životní prostředí; 

 • přezkoumání a potvrzení zjištění. 

Kroky k zajištění toho, aby řízení hmotných záležitostí bylo úspěšně zakotveno v naší strategii a podnikatelské činnosti jako takové provádějí tři skupiny v rámci celé Skupiny Coca-Cola HBC. 

 • Tým Mise Udržitelnosti 2025 posuzuje seznam podstatných otázek a zajišťuje, aby náš přístup k udržitelnosti byl plně v souladu s našimi obchodními prioritami; 

 • Výbor pro společenskou odpovědnost vycházející z představenstva následně schválí prioritní seznam otázek a výslednou matici významnosti, tzv. “Materiality Matrix”; 

 • A konečně je povinností provozního výboru (“Operating Committee”) začlenit naše priority udržitelnosti do naší obchodní strategie. 

Pro naše každoroční hodnocení významnosti vedeme průběžný dialog s našimi stakeholdery mezi nimiž jsou zaměstnanci, spotřebitelé, zákazníci, dodavatelé, komunity, vlády, nevládní organizace, investoři, obchodní sdružení nebo třeba akademici. Kromě toho sledujeme externí trendy a další průmyslová odvětví, a to jak je ovlivňována schopnost našeho podnikání dlouhodobě udržitelně růst.