Koncept dlouhodobé udržitelnosti

Soustavně pracujeme na integraci firemní odpovědnosti a dlouhodobé udržitelnosti do každého aspektu našeho podnikání.

Firemní odpovědnost a dlouhodobá udržitelnost tvoří nedílnou součást kultury společnosti Coca‑Cola HBC. Tyto koncepty určují naše rozhodnutí a dlouhodobé investice tak, abychom měli jistotu, že hodnoty, které vytváříme, mají trvalý charakter.

Naše obchodní strategie je založena na základním principu vytváření a sdílení hodnot se všemi našimi zainteresovanými partnery, tj. spotřebiteli, odběrateli, komunitami, v nichž působíme, zaměstnanci i akcionáři. Tím je definován způsob našeho podnikání, způsob realizace našich činností i způsob, jakým rozvíjíme své vztahy.

Ve spolupráci s našimi zainteresovanými partnery identifikujeme hlavní problémy, s nimiž se naše podnikání musí potýkat. Naše snaha o dosažení dlouhodobé udržitelnosti vyplývá z propojování našich hlavních problémů s našimi strategickými prioritami.

Filozofie společnosti Coca‑Cola HBC v oblasti dlouhodobé udržitelnosti je založena na následujících třech strategických cílích:

 • Podpora zdraví a dobré kondice
 • Minimalizace dopadů naší činnosti na životní prostředí
 • Investice směřující zpět do našich komunit
Delivering high quality drinks

Zdraví a dobrá kondice

Zdraví a dobrou kondici podporujeme prostřednictvím následujících přístupů:

 • Využívání vědeckých poznatků založených na ověřených důkazech
 • Inovace
 • Nabídka možnosti volby
 • Transparentní poskytování informací
 • Odpovědný marketing
 • Podpora aktivního a zdravého životního stylu

Více informací o zdraví a dobré kondici

We recycle

Životní prostředí

Minimalizujeme dopady naší činnosti na životní prostředí v rámci celého našeho hodnotového řetězce tím, že pokud je to možné, zavádíme konkrétní cíle za účelem:

 • Snižování spotřeby vody, energie a množství vytvářeného odpadu
 • Výrazného snižování našich emisí skleníkových plynů
 • Vylepšování obalů, zvyšování podílu recyklace a snižování množství odpadu vyváženého na skládky
 • Získávání zdrojů dlouhodobě udržitelným způsobem

Více informací o životním prostředí

YouthEmpowered project logo

Komunita

Investujeme zpět do našich komunit tím, že:

 • Vytváříme pozitivní sociálně-ekonomický dopad tam, kde provozujeme naši obchodní činnost
 • Podporujeme komunitní programy zaměřené na ochranu vody a životního prostředí
 • Zavádíme stipendijní studijní programy a partnersky spolupracujeme se vzdělávacími institucemi s cílem zapojit do těchto programů mládež
 • Ve spolupráci s mezinárodními společnostmi činíme opatření k odstranění následků negativních dopadů našeho působení

Více informací o působení v komunitě

V konečném výsledku je náš přístup zaměřený na dosažení dlouhodobé udržitelnosti vyjádřen v konkrétních závazcích, jež se snažíme splnit do roku 2025 nebo pokud možno ještě dříve.

Abychom si vybudovali důvěru v komunitách, kde působíme, uvědomujeme si ve společnosti Coca‑Cola HBC význam komplexního rámce řízení, který vede ke snižování rizik v rámci celého našeho hodnotového řetězce. Kdykoli je to namístě, využíváme výhod toho, že jsme součástí širokého systému Coca‑Cola.

Usilujeme o silné firemní řízení a vedení a také o transparentní poskytování informací. Pravidelně předkládáme zprávy o dosažených pokrocích při naplňování našich strategií a dlouhodobých cílů.